Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

PBIRO obavijesti: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. – Turizam

Oporavak od krize COVID-19 predstavlja priliku da se u Hrvatskoj promijeni paradigma upravljanja razvojem i poslovanjem u turističkom sektoru. To uključuje razvoj alata koji će dovesti do smanjenja i ublažavanja negativnih utjecaja turizma tijekom ljetne turističke sezone te širenje održivih turističkih aktivnosti izvan najatraktivnijih turističkih područja. Ovakav pristup oporavku povećat će održivost te pozitivne socijalne i ekonomske učinke turističkog sektora, istovremeno smanjujući negativne utjecaje turizma.

U kontekstu povećanja otpornosti turističkog sektora Hrvatske u post-kriznoj 'novoj realnosti', osobito je važan segment poticanja zelene tranzicije i održivosti sektora turizma kroz različite aspekte i strateška područja djelovanja poput održivosti destinacija i turističkih proizvoda, promicanja energetske učinkovitosti i kružnog gospodarstva u turističkom sektoru, dekarbonizaciju sektora, očuvanje povijesne i prirodne baštine te provedbu strategija i akcijskih planova održivosti destinacija i turističkog sektora.

Ukupno predviđena sredstva: 930.000.000 kuna

Prihvatljivi korisnici: JLP(R )S, trgovačka društva u državnom vlasništvu ili JLP(R )S, pravne osobe u konzorciju JPP, korisnici koncesija, turističke zajednice i druge pravne osobe u javnom vlasništvu koje upravljaju turističkom infrastrukturom ili sportsko-rekreacijskim centrima i zonama aktivnog turizma ako imaju pravo građenja.

Partneri: turističke zajednice ako nisu prijavitelji, udruge i druge pravne osobe koje nisu poduzeća povezane sa sektorom turizma i sporta i dr.

Kratak opis prihvatljivih aktivnosti:

Natječaji su namijenjeni za dodjelu bespovratnih sredstava za prilagodbu i unaprjeđenje javne turističke infrastrukture s ciljem razvoja posebnih oblika turizma. U turistički slabije razvijenim područjima, u okviru ove investicije, planiraju se ulaganja u javnu turističku infrastrukturu, izgradnju i prilagodbu, koja će doprinijeti povećanju atraktivnosti destinacija za koje već postoji potražnja turista, posebno ruralna područja s potencijalom za razvoj ruralnog, zelenog, zdravstvenog, sportsko-rekreacijskog te drugih sličnih posebnih oblika turizma.

Također ciljem zelene i digitalne tranzicije, uz povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u okviru postojećih objekata javne turističke infrastrukture ulaganja će se usmjeriti i na: ulaganja u javnu turističku infrastrukturu s ciljem održivog upravljanja područjima mreže Natura 2000, pozornice, plutajući molovi, kupališta, gazišta za vodu i dr., ulaganja u biciklističku infrastrukturu, ulaganja u zaštitu, razvoj i promicanje resursa javnog turizma i turističkih usluga kao što su posjetiteljski centri, informativni centri i slični objekti za dobrodošlicu, pješačke staze, šetnice, staze za učenje, lječilišta i terme, sportsko rekreacijski sadržaji i zone aktivnog turizma, skloništa i osmatračnice, biciklističke i skijaške staze i dr. te ulaganja u zaštitu, razvoj i promicanje prirodne baštine i ekoturizma izvan područja mreže Natura 2000.

Ulaganja se odnose na projekte javne turističke infrastrukture kao što su posjetiteljski centri, interpretacijski centri prirodne i kulturne baštine, kupališta i terme, kongresni centri, uključujući i smještajne kapacitete i popratne sadržaje, tematske staze (ciklo, pješačke i planinarske staze,vinske rute i sl.) sportsko-rekreacijske centre i zone aktivnog turizma te ostala javna turistička infrastruktura definirana podzakonskim aktima MINTS-a. Ulaganja u sklopu ove investicije odnose se na sadržaje i atrakcije neophodne za razvoj održivih turističkih proizvoda kao što su: wellness turizam, ekoturizam, kongresni turizam.

Razdoblje provedbe: 2/2020.-6/2026.
Ukupno predviđena sredstva: 1.250.000.000 kn

Prihvatljivi prijavitelji: TZ, mikro, mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova; mala, srednja i velika poduzeća vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma, znanstveno-istraživačke institucije.

Kratak opis prihvatljvih aktivnosti: Sve prihvatljive aktivnosti u ovim pozivima, odnose se isključivo na uvođenje inovacija, istraživanje i razvoj u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva te su usmjerene na razvoj turističkih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

1) Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Predviđena sredstva: 1.020.000.000 kn

Prihvatljivi prijavitelji: mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i pružatelje ostalih rezervacijskih usluga te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Partneri: trgovačka društva u državnom vlasništvu ili JLP(R)S, pravne osobe u JPP, korisnici koncesija, mala, srednja i velika poduzeća u vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma i drugi.

Kratak opis aktivnosti: U okviru ovih poziva planira se dodjela potpora za sljedeće aktivnosti: potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod malih, srednjih i velikih poduzeća, uključujući ulaganja: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih- zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod malih, srednjih i velikih poduzeća.

Vezano na projekte digitalizacije najmanje 50% tih ulaganja bit će usmjereno na digitalizaciju poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u skladu s kriterijima smanjenja emisije stakleničkih plinova ili energetske učinkovitosti, što će doprinijeti ostvarenju CSR 2019/3a (usmjeriti investicijsku politiku na energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, vodeći računa o regionalnim razlikama). Sve prihvatljive aktivnosti u ovom pozivu povezane su isključivo s ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva te su usmjerene na razvoj održive turističke infrastrukture i održivih turističkih proizvoda.

Na slabije razvijenim turističkim područjima ulaganja u nove kapacitete u okviru ovog javnog poziva omogućit će se isključivo po načelima zelene gradnje prema uvjetima za zgrade gotovonulte energije (nZEB). Ulaganjem u postojeće smještajne kapacitete podići će se kvaliteta smještajnih kapaciteta te njihova transformacija u više kategorije.

2) Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu:

Predviđena sredstva: 50.000.000 kn

Prihvatljvi prijavitelji: postojeći iznajmljivači koji će se preregistrirati u obrtnike ili trgovačka društva u turizmu i ugostiteljstvu

Kratak opis aktivnosti: Javnim pozivima nastojat će se ulagati u: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva kao i u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, potpora procesima digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća, što će doprinijeti ostvarenju CSR 2019/3a (usmjeriti investicijsku politiku na energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, vodeći računa o regionalnim razlikama).

3) Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva

Predviđena sredstva: 180.000.000 kn

Prihvatljvi prijavitelji: mikro, mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova. Partneri: MINTS, mala, srednja i velika poduzeća u vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma, znanstveno-istraživačke institucije, udruge i klasteri u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma.

Kratak opis aktivnosti: U okviru ovih poziva planira se dodjela potpora za sljedeće: ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja, što će doprinijeti ostvarenju CSR 2019/3a (usmjeriti investicijsku politiku na energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, vodeći računa o regionalnim razlikama, a isto tako i na istraživanje i inovacije).

Razdoblje provedbe: 2/2020. – 6/2026.
Ukupno predviđena sredstva: 10.000.000 kn

Prihvatljvi korisnici:

Građani, zaposleni u poduzećima u sektoru turizma i ugostiteljstva, djelatnici u sustavu turističkih zajednica te državni službenici, MSP-ovi, strukovne udruge i drugi relevantni dionici.

Partneri:

HZZ, poslodavci, instituti, obrazovne ustanove (sve obrazovne razine, ovisno o aktivnosti).

Kratak opis aktivnosti:

Izravna dodjela MINTS-u za aktivnosti jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam, ukupne vrijednosti 10.000.000 kn koji je raspoređen na sljedeći način:
- 2.980.000 kn za aktivnost izrade obrazovnih programa i e-learning materijala za najmanje 10 područja (edukacija za specifične poslove u turizmu, vještine za zelenu tranziciju, upravljačke vještine vođenja poslovanja u turizmu, i sl.).
- 3.000.000 kn za provedbu ciljanih edukacija kod poslodavaca.
- 3.000.000 kn za aktivnost edukacije nezaposlenih osoba za specifične poslove u turizmu.
- 1.020.000 kn za obrazovanje djelatnika u sustavu državne uprave i turističkih zajednica na svim razinama u cilju boljeg upravljanja održivim turizmom kao i podizanja kvalitete upravljanja destinacijom.

Ovom investicijom, predviđeno je uključiti zainteresirane fizičke osobe u Hrvatskoj, koje bi se željele zaposliti u sektoru turizma i ugostiteljstva, a ispunjavaju uvjete koji će biti propisani razvijenim programima. Obrazovni programi bit će izrađeni na temelju različitih analiza i primjera dobre prakse u Hrvatskoj i EU, a provodit će ih obrazovne ustanove koje su registrirane za provedbu programa obrazovanja odraslih te time ispunjavaju materijalne, kadrovske i tehničke uvjete za izvođenje ovih programa, odabrane na temelju javnog natječaja.

Aktivnosti na koje se odnosi ova investicija uključuju razvoj i provedbu obrazovnih programa.
- Provedba ulaganja bit će osigurana kroz izravnu dodjelu MINTS-u u iznosu od 2.980.000 kn za aktivnost izrade obrazovnih programa i e-learning materijala.
- Provedba ulaganja u iznosu od 3.000.000 kn u edukaciju zaposlenika kod poslodavaca provest će se specifične ciljane edukacije kako bi se u skladu s aktualnim potrebama na tržištu rada te ostalim ulaganjima kroz ovu podkomponentu, i kroz segment jačanja vještina poduprla zelena i digitalna tranzicija poduzetnika.
- Provedba ulaganja, organizirat će se u suradnji s HZZ-om koji će organizirati edukacije nezaposlenih osoba za specifične poslove u turizmu - 3.000.000 kn.
- Daljnja provedba ulaganja odnosi se na obrazovanje djelatnika u sustavu državne uprave i turističkih zajednica na svim razinama u cilju boljeg upravljanja kao i podizanja kvalitete destinacijskog menadžmenta (jačanje razvojne održivosti i uspostavu/unaprjeđivanje destinacijskih lanaca vrijednosti) u iznosu od 1.020.000 kn.

Razdoblje provedbe: 6/2020.-6/2026.