Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, EU natječaji: Urbani razvojni fond – HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) po nalogu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU provodi financijski instrument Urbani razvojni fond.

 

Prihvatljivi korisnici:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) - općine, gradovi i županije,
 • društva, ustanove, agencije i druge pravne osobe u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili RH.

 

Namjena kredita:

 • ulaganje u osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) subjekata javnog sektora u mješovitu komercijalno-javnu infrastrukturu, odnosno investicije koje uz javni element imaju i određeni komercijalni sadržaj koji podrazumijeva ostvarenje prihoda od naplate usluga korištenja.
Cilj financiranih investicija može biti:

 • poticanje projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije,
 • općenito izgradnja višenamjenske, sportske, turističke, društveno-kulturne, poslovne i slične infrastrukture.

Ulaganja moraju biti usklađena s načelom nenanošenja bitne štete (Do No Significant Harm).

 

Prihvatljiva ulaganja:

 • financijski održiva ulaganja,
 • ulaganja na teritoriju Republike Hrvatske,
 • ulaganje mora biti u skladu s teritorijalnom strategijom ili drugim jednakovrijednim strateškim dokumentom o uključenim područjima koji sadržava sljedeće elemente:
  • zemljopisno područje koje ta strategija obuhvaća,
  • analizu razvojnih potreba i potencijala područja, uključujući gospodarske, socijalne i okolišne međupovezanosti,
  • opis integriranog pristupa rješavanju utvrđenih razvojnih potreba i potencijala područja,
  • opis sudjelovanja partnera u pripremi i provedbi strategije.

 

Način kreditiranja:

 • izravno kreditiranje korisnika kredita - Korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u
 • krediti se odobravaju iz sredstava EFRR-a i sredstava HBOR-a u omjeru 50:50, uz mogućnost otpisa dijela glavnice kredita EFRR-a (do najviše 50% iznosa ukupnog kredita), po ispunjenju unaprijed definiranih kriterija.

 

Iznos kredita:

 • Najniži iznos: 100.000,00 eura
 • Najviši iznos: 10.000.000,00 eura

 

Kamatna stopa:

 • na dio glavnice kredita iz sredstava EFRR-a: 0,00% godišnje, fiksna,
 • na dio glavnice kredita iz sredstava HBOR-a: Kamatna stopa utvrđuje se tromjesečno, a u razdoblju do 30. 6. 2024. iznosi 3,52% godišnje, fiksno ( na zahtjeve za kredit zaprimljene do 30.6.2024. i indikativne ponude koje će se izdati do 30. 6. 2024.).

 

Naknade:

 • za obradu kreditnog zahtjeva: bez naknade,
 • za rezervaciju sredstava: bez naknade,
 • ostale naknade:
  • bez naknade na dio kredita iz Sredstava EFRR-a,
  • na dio kredita iz Sredstava HBOR-a se naplaćuju ostale naknade u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR, važećim na dan obračuna.

 

Rok i način korištenja kredita:

 • do 24 mjeseca - moguće odobriti i dulji rok,
 • na račun dobavljača/izvođača radova na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita.

 

Rok otplate:

 • do 15 godina, uključujući poček do 12 mjeseci.

 

Način otplate: 

 • u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

 

Instrumenti osiguranja:

 • kreditiranje JLP(R)S-ova moguće je uz pribavljanje samo zadužnica, ovisno o HBOR-ovoj procjeni,
 • kod kreditiranja društava, ustanova i agencija i drugih pravnih osoba u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili RH, uz zadužnice, obavezno je pribavljanje jamstva JLP(R)S-a ili RH, osim ako zakonima i osnivačkim aktima nije definirano da JLP(R)S ili RH jamči za obveze korisnika kredita bezuvjetno, neopozivo i na prvi poziv te bez izdavanja posebne jamstvene isprave

 

U pripremi projekta i Zahtjeva za kredit PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Dokumentacija:

Prilozi:

Prilog 1 - Neprihvatljive aktivnosti i korisnici kredita
Prilog 2 - Kriteriji za kapitalni rabat
Prilog 3 - Kratka uputa podnositelju zahtjeva za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za kriterije DNSH-a i otpornosti infrastrukture na klimatske promjene

Povezani dokumenti: