Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

PBIRO obavijesti: Obveze poduzetnika

Poduzetnici se svakodnevno susreću s brojnim dilemama o načinu primjene važećih računovodstvenih i poreznih propisa. Svaki podu­zetnik mora naučiti osnovne pojmove o financijama i porezima kako bi mogao upravljati svojim poslovanjem i donositi odluke, bez obzira što će vjerojatno angažirati nekoga da mu obavlja računovodstvene poslove.

Svaki poduzetnik mora poznavati osnovne računovodstvene pojmove, poreznu politiku u RH i ostale obveze s naglaskom na kvalitetnije praćenje vlastitog poslovanja.

Prije ulaska na tržište svaka osoba mora odlučiti želi li na tržištu poslovati kao fizička ili kao pravna osoba.

Fizička osoba je svaka osoba i ona je kao takva sudionik obveznog odnosa bez obzira na bilo koje druge značajke, dok je pravna osoba društvena tvorevina kojoj pravni poredak priznaje svojstvo pravnog subjekta. Oblici fizičkih osoba su obrti, samostalna stručna djelatnost, domaća radinost i sporedno zanimanje i OPG, dok su udruge, zadruge i razni oblici trgovačkih društava (j.d.o.o, d.o.o., d.d.) pravne osobe.

Svaki poduzetnik, bilo da na tržištu nastupa kao fizička ili pravna osoba ima određene obveze. Jedna od njih je obveza vođenja poslovnih knjiga prema Zakonu o porezu na dohodak (Jednostavno knjigovodstvo) za fizičke osobe i Zakonu o računovodstvu (Dvojno knjigovodstvo) za pravne osobe. Navedeno se odnosi na sve poduzetnike izuzev obrtnika „paušalista“, koji porezne obveze plaćaju u paušalnom iznosu. Jednostavno knjigovodstvo svaku poslovnu promjenu evidentira samo  jednom, dok se u dvojnom knjigovodstvu svaka poslovna promjena evidentira na dva različita računa (konta) glavne knjige računa – od kojih jedan „duguje ”, a drugi „potražuje ”.

Nadalje, obveze poduzetnika, osim vođenja poslovnih knjiga su i podmirenje poreznih obaveza. Za poduzetnike su među najvažnijima Porez na dohodak, Porez na dobit i Porez na dodanu vrijednost.

Poduzetnici koje vode poslovne knjige sukladno jednostavnom knjigovodstvu, fizičke osobe, kao rezultat poslovanja ostvaruju dohodak, dok poduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, pravne ali i fizičke osobe, kao rezultat poslovanja ostvaruju dobit. Iznos poreza kojeg je potrebno platiti, utvrđuje se na temelju porezne osnovice na koju se obračunavaju Zakonom određene porezne stope. Važno je istaknuti da kod poduzetnika koji ostvaruju dohodak, porezna osnovica se utvrđuje na način da se iznos ostvarenog dohotka umanji za osobni odbitak. Porez na dohodak plaća se po stopi od 24% na poreznu osnovicu do 360.000,00 kn godišnje te po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 360.000,00 kn godišnje.

Porez na dobit se plaća na ostvarenu dobit, po stopi od 12% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 7.500.000,00 kuna, ili po stopi od 18% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 7.500.000,01 kuna.

Treba obratiti pozornost da se u siječnju 2021. godine očekuju Izmjene zakona o porezu na dobit, gdje će se stopa poreza na dobit smanjiti i iznositi 10% na prihode do 7.500.000 kn. Također, pri izračunu predujma poreza na dohodak, na temelju prijave poreza na dohodak za 2020., primjenjivati će se nove umanjene porezne stope, s 24% na 20%, i s 36% na 30%.

Godišnju poreznu prijavu obveznici poreza na dohodak predaju Poreznoj upravi najkasnije do kraja mjeseca veljače tekuće godine za prethodnu godinu, a obveznici poreza na dobit predaju do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu. Obveznici poreza na dobit  dodatno su obvezni do 30. travnja tekuće godine Financijskoj agenciji (Fini), dostaviti Godišnji financijski izvještaj (GFI) za svaku poslovnu godinu tijekom koje su bili poslovno aktivni.

Kada poduzetnik započinje samostalno obavljati djelatnost, do podnošenja prve porezne godišnje porezne prijave oslobođen je plaćanja predujmova kojeg utvrđuje Porezna uprava temeljem poreznog rješenja na temelju podataka podnesene prijave poreza na dohodak, odnosno prijave poreza na dobit.

Poreznik koji nije obveznik PDV-a, porez na dohodak može utvrđivati u paušalnim iznosima ukoliko zadovoljava određene uvjete. Utvrđuje se rješenjem Porezne uprave, na temelju ostvarenih primitaka, a plaća se tromjesečno. Poslovne knjige koje vode paušalisti su Knjiga prometa, a godišnja porezna prijava podnosi se do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Paušalisti su također obveznici plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja, ukoliko im je obrt jedino zanimanje.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstva (OPG) oporezuje se ako ostvari godišnji primitak veći od 80.500,00 kn te je u tom slučaju obvezan prijaviti se u Registar poreznih obveznika (RPO). Svaki OPG mora voditi Evidenciju o prodaji, neovisno o ostvarenom primitku. Također, OPG je obvezan prijaviti se uz registar obveznika PDV-a ako vrijednost njegovih isporuka dobara i usluga u prethodnoj godini prelazi 300.000 kn. Iznimka su OPG-ovi koji uz poljoprivrednu obavljaju i nepoljoprivredne djelatnosti (npr. pružaju turističke i ugostiteljske usluge i sl.). Takvi OPG-ovi se 8 dana od početka obavljanja djelatnosti upisuju u RPO, a dohodak utvrđuju paušalno.

Obvezu plaćanja Porez na dodanu vrijednost (PDV-a) imaju poduzetnici koji ostvaruju primitke veće od 300.000 kn te su dužni upisati se u Registar obveznika PDV-a, neovisno o pravnom obliku poslovanja. PDV se obračunava po stopi koja je na snazi u trenutku nastanka oporezivog događaja. Stope PDV-a u RH iznose 25%, 13% i 5%. Fizičke osobe, obveznici poreza na dohodak, PDV plaćaju samo po naplaćenim računima, a Pravne osobe, obveznici poreza na dobit,  po izdanom računu, uz mogućnost plaćanja PDV-a prema naplaćenim računima.

Ako poduzetnik zapošljava radnike, obvezan je obračunavati i plaćati poreze i doprinose kod isplate plaća, odnosno obračunavati i platiti doprinose za mirovinsko osiguranje iz plaće radnika i doprinose za zdravstveno osiguranje na plaću radnika. Ako obrtnik/članovi uprave nisu u radnom odnosu, odnosno ako nisu u sustavu osiguranja po bilo kojoj osnovi obveznici su obračunavanja i plaćanja doprinosa na propisanu osnovicu. Poduzetnici koji porez utvrđuju temeljem poslovnih knjiga za obračunane doprinose podnose Obrazac JOPPD na dan plaćanja doprinosa ili sljedeći radni dan.

Također, poduzetnici imaju obvezu podmirivati i ostala porezna davanja među koja se ubrajaju prirezi porezu na dohodak, porez na potrošnju, promet nekretnina, nasljedstva i darove, cestovna motorna vozila, kuće za odmor, te ostala porezna davanja ovisno o djelatnosti koju obavljaju.

Uz sve navedeno, porezni obveznici imaju obvezu podmirivati i sve obveze prema svojim dobavljačima uredno i u ugovorenim rokovima.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost društva Poslovni biro PBIRO d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Zajedno do fondova EU!
Više o EU fondovima saznajte na www.strukturnifondovi.hr