Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, PBIRO obavijesti: UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA

Nakon uspješne prijave na EU natječaj i primitka pozitivnog odgovora, poduzetnik postaje potpisnik Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, čime postaje odgovoran za postizanje rezultata istaknutih u projektnoj prijavi. U prosjeku oko 20% odobrenih sredstava nositelji projekata moraju vratiti ugovornom tijelu zbog pogrešaka nastalih tijekom provedbe projekata.

 

Što poduzetnik mora učiniti da bi uspješno proveo projekt?

 • Pažljivo i s razumijevanjem pročitati sve odredbe poziva za koji dostavljate projektnu prijavu,
 • Pažljivo i s razumijevanjem pročitati sve odredbe ugovora o bespovratnim sredstvima, čiji se dijelovi objavljuju već sa samim pozivom,
 • Provoditi projekte s dužnom pažnjom, učinkovito, transparentno, u skladu s najboljim praksama u predmetnom području i u skladu s ugovorom,
 • Provoditi nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi ili drugim utvrđenim pravilima kada korisnik nije obveznik primjene tog zakona,
 • Pravovremeno osigurati administrativni i financijski kapacitet za uspješnu provedbu,
 • Izvještavati provedbena tijela o napretku provedbe i o svim promjenama tijekom projekta te izvještavati provedbena tijela o troškovima nastalima na projektu,
 • Poduzeti sve potrebne mjere za ispunjavanje obveza vezanih uz informiranje i promidžbu projekata sufinanciranih iz EU fondova,
 • Čuvati svu projektnu dokumentaciju i učiniti je dostupnom za kontrole,
 • Osigurati održivost projektnih rezultata te čuvati projektnu dokumentaciju i nakon završetka provedbe.

 

U nastavku se izlažu osnovne informacije o područjima upravljanja projektom nužna za maksimiziranje iskorištenosti odobrenih bespovratnih sredstava:

 1. CILJEVI PROJEKTA S POKAZATELJIMA
  • Svaki projekt je odabran za financiranje i temeljem ciljeva projekta i pokazatelja uspjeha navedenima u projektnom prijedlogu à ispunjenje ciljeva = ugovorna obveza
  • Korisnik mora osmisliti način kako da bude siguran da će do postići zadane ciljeve
 1. AKTIVNOSTI I NEPOSREDNI REZULTATI
  • Aktivnosti su u projektu raspoređene u elemente projekta, a njihovi neposredni rezultati moraju se moći dokazati potpornim dokumentima.
  • Kako bi omogućio dokazivanje ispunjenja ugovorne obveze i isporuke aktivnosti, Korisnik mora osmisliti način kako da bude siguran da će se aktivnosti zaista i dokazati.
 1. VRIJEME
  • Projekti su vremenski ograničeni, aktivnosti se provode sukladno planu navedenom u projektnom prijedlogu, propisano je trajanje aktivnosti, razdoblje prihvatljivosti troškova i trajanje Ugovora.
  • Korisnik treba spoznati nekoliko različitih vrsta trajanja odnosno rokova koje mu Ugovor određuje, te se treba sukladno tim rokovima pripremiti kako bi stigao izvršiti svoje obveze u danim rokovima.
 1. NOVAC
  • Kako bi Korisnik uklopio projekt u svoje poslovanje i svoje tijekove sredstava, Korisnik mora izraditi nekoliko različitih planova koji se tiču njegovog tijeka novca odnosno tijeka izdataka i obveza prema dobavljačima.
  • Korisnik treba utvrditi koliko i kada su mu sredstva potrebna.
 1. NABAVE
  • Sve usluge, roba i radovi u proračunu projekta moraju se kupiti poštujući određena načela i pravila
  • Korisnik ima obvezu izraditi i provesti Plan nabave
 1. DOKUMENTACIJA PROJEKTA
  • Dokumentaciju projekta u užem smislu čine dokumenti koji proizlaze iz provedbe projekta, kojima se dokazuje provedba aktivnosti, javne nabave i izvršenje ugovora, odnosno dokazuju se nastali troškovi i plaćanja dobavljačima
  • Korisnik mora planirati koji sve dokumenti će mu pri tomu trebati
 1. IZVJEŠTAJI PROJEKTA
  • Kako bi dokazao namjensko trošenje, korisnik je obvezan redovito izvještavati o provedenim aktivnostima i nastalim troškovima
  • Korisnik treba redovito planirati i ažurirati tijek sredstava u smislu plana zahtjeva za nadoknadom sredstava
 1. RIZICI
  • Pravodobno planiranje i upravljanje rizicima može značajno pomoći korisniku da opasnosti otkloni, neutralizira ili npr. pravodobno pokrene izmjene Ugovora
  • Korisnik treba ažurirati svoju tablicu rizika, detaljno navesti rizike koji mu potencijalno ugrožavaju projekt, te napraviti plan upravljanja tim rizicima (mjere prevencije i mjere korekcije)
 1. PROMJENE
  • Svaki projekt može doživjeti izmjene tijekom svog trajanja, a koje mogu biti manje, veće ili nedozvoljene u smislu prihvatljivosti i sukladnosti s različitim ugovornim obvezama
  • Ključno je za korisnika na vrijeme utvrditi potrebu za izmjenom, kvalitetno procijeniti opravdanost izmjene, utvrditi argumente i pravodobno pristupiti prikladnoj proceduri izmjene Ugovora
 1. KOMUNIKACIJA
  • Sukladno ugovornim obvezama, važno je da Korisnik na vrijeme i prema pravilima komunicira izvještaje, izmjene u projektu (Ugovoru), mjere vidljivosti i ostale aspekte projekta koji pretpostavljaju komunikaciju.

 

U nastavku se izlažu i ključne obveze i rokovi za dostavu od strane Korisnika:

 1. Dostaviti nulti ZNS (ako je primjenjivo) – po potpisu Ugovora
 2. Zahtjev za predujam – po potpisu Ugovora
 3. Dostaviti Plan nabave 10 radnih dana nakon potpisa Ugovora
 4. Dostaviti Plan ZNS 10 dana nakon zaprimanja Obrasca
 5. Izvješća o napretku (ZNS) 15 dana od isteka svaka 3 mjeseca od sklapanja Ugovora
 6. Završno izvješće sa završnim ZNS-om 30 dana od isteka razdoblja provedbe
 7. Obavijesti o izmjenama i dopunama – odmah po saznanju, najkasnije s prvim idućim ZNS, (preporuka – odmah po saznanju)
 8. Pravila vidljivosti
 9. Izvješća nakon provedbe projekta – u razdoblju od 5 godina nakon završetka provedbe

 

Najvažniji zaključci za Korisnike bespovratnih sredstava:

 • Pročitajte svoj Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava!
 • Izradite različite planove
 • Isplanirajte kako ćete i koju dokumentaciju projekta voditi
 • Na vrijeme kredite s postupcima nabave
 • Upoznajte se s obrascima izvještaja i pravilima prihvatljivosti troškova
 • Utvrdite vlastite ključne rizike i upravljajte njima!

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost društva Poslovni biro PBIRO d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Zajedno do fondova EU!
Više o EU fondovima saznajte na 
www.strukturnifondovi.hr