Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

PBIRO obavijesti: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Hrvatska je za svoj Plan u okviru Mehanizma osigurala financijska sredstava u iznosu od gotovo 75 milijardi kuna (9,9 milijardi eura) od čega je 47,5 milijardi kuna (6,3 milijarde eura) bespovratnih sredstava, a oko 27 milijardi kuna (3,6 milijardi eura) povoljnih zajmova.

U fokusu Plana su mjere koje podupiru jačanje okvira za istraživanje, razvoj i inovacije, te politike za sljedeću generaciju, u čijem su fokusu djeca i mladi. Povrh navedenoga, s obzirom na uzroke i posljedice zadnje krize, Planom će se pružiti potpora aktivnostima vezanim za jačanje otpornosti zdravstvenog sustava za izazove u budućnosti.

U razdoblju od 2021. do 2026. godine sredstva su namijenjena da potaknu rast hrvatskog gospodarstva po svim komponentama, od gospodarstva, zdravstva, obrazovanja, pravosuđa, uprave, tržišta rada do obnove zgrada.

Popis potpora za poduzetnike iz Nacionalnog plana oporavka i otpornost nalaze se u nastavku.

1) Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija
 • Ukupno predviđena sredstva: 250.000.000 kuna
 • Prihvatljivi korisnici: Mikro,  mala  i  srednja poduzeća,  te ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Prihvatljive aktivnosti su unaprjeđenje organizacije poslovanja kulturnih i kreativnih industrija u svrhu komercijalizacije novih proizvoda i usluga, unaprjeđenje procesa kulturnih i kreativnih industrija u svrhu prilagodbe jedinstvenom digitalnom tržištu, aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta i stvaranja novih inovativnih proizvoda i usluga u cilju reformiranja poslovanja, plasman i distribucija novih proizvoda i usluga uključujući promociju i promidžbu.
 • Razdoblje provedbe: 2021. – 2026.
 • Očekivani datum objave: I. kvartal 2022. godine

2) Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća
 • Ukupno predviđena sredstva: 141.700.000 kuna
 • Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi registrirani u Hrvatskoj, s do 5 godina poslovanja u visokotehnološkim sektorima.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Kupnja opreme, materijala, zapošljavanje osoblja i ugovaranje vanjskih usluga. Investicije novoosnovanih poduzeća za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište tj. TRL 5-8. To uključuje nadogradnju, osmišljavanje, provjeru izvedbe, validaciju tržišta, ispitivanje, razvoj pilot - linija, zaštitu intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje, kao i obuku o ublažavanju i procjeni rizika potreba financiranja. Financirane aktivnosti također mogu uključivati dio troškova pristupa globalnim poslovnim mrežama/klasterima, usvajanje novih marketinških alata i pristup novim tržištima.
 • Financiranje: pojedinačne potpore do 1.000.000 kn
 • Razdoblje provedbe: III. kvartal 2021. –  IV. kvartal 2026.
 • Očekivani datum objave: II. kvartal 2022. godine

3) Komercijalizacija inovacija
 • Ukupno predviđena sredstva: 380.000.000 kn za 95 MSP-ova
 • Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi koji imaju zrele inovacijske projekte (TRL 7 ili više).
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Financiranje se može upotrijebiti za prilagodbu razvijenog proizvoda ili usluge i pripremu za lansiranje proizvoda ili usluge.
  • Prihvatljive aktivnosti za prilagodbu razvijenog proizvoda uključuju dodatno ispitivanje i ugradnju rezultata ispitivanja u konačni proizvod, savjetodavne usluge, izgradnju kapaciteta, revizije studije izvodljivosti, dizajn proizvoda, zaštitu prava intelektualnog vlasništva.
  • Prihvatljive aktivnosti za pripremu lansiranja proizvoda uključuju pripremu ili reviziju poslovnog plana ili marketinškog plana, istraživanje i ispitivanje tržišta, ispitivanje proizvoda s potencijalnim  kupcima, pripremu proizvodnje i ulaganje u nulte serije i operativne marketinške aktivnosti.
 • Financiranje: između 760.000 kn i 5.320.000 kn po projektu
 • Razdoblje provedbe: III. kvartal 2021. – IV. kvartal 2026.
 • Očekivani datum objave: II. kvartal 2022. godine

4) Vaučeri za digitalizaciju
 • Ukupno predviđena sredstva: 75.000.000 kn
 • Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi u suradnji s istraživačkim ustanovama i velikim poduzećima.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina, vaučer za strategiju digitalnu transformaciju, vaučer za digitalni marketing, vaučer za kibernetičku otpornost, vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga.
 • Financiranje: iznosi vaučera od 75.000 kn do 150.000 kn
 • Razdoblje provedbe: III. kvartal 2021. – IV. kvartal 2026.
 • Očekivani datum objave: II. kvartal 2022. godine

5) Bespovratne potpore za digitalizaciju
 • Ukupno predviđena sredstva: 206.000.000 kn za 275 MSP-ova u tri poziva
 • Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Oprema, softver, edukacija zaposlenika, troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškovi vanjskih davatelja usluga, dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja.
 • Financiranje: maksimalno 750.000 kn po projektu
 • Razdoblje provedbe: III. kvartal 2021. – IV. kvartal 2026.
 • Očekivani datum objave: III.-IV. kvartal 2021. godine

6) Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora
 • Ukupno predviđena sredstva: 1.037.500.000 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Poduzeća u industriji
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Korištenje geotermalne energije u toplinarstvu, energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u industriji. Kroz mjeru bi se financiralo mjerenje potencijala i djelomično istražne radnje za 6 projekata vezanih uz korištenje geotermalne energije u toplinarstvu.
 • Razdoblje provedbe: 1/2021. – 6/2026.
 • Očekivani datum objave: I. kvartal 2022. godine
 
7) Program sufinanciranja kupnje novih vozila na alternativna goriva i razvoja infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom prometu
 • Ukupno predviđena sredstva: 277.695.360 kn
 • Prihvatljivi korisnici:
  • I. komponenta - pravne i fizičke osobe,
  • II. komponenta - JLP(R)S, TDU, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva, fizičke osobe i neprofitne organizacije.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • I. komponenta – sufinanciranje kupnje novih vozila na alternativni pogon,
  • II. komponenta – razvoj infrastrukture za alternativna goriva.
 • Financiranje: komponenta I. - 160.000.000 kn, komponenata II – 117.695.360 kn
 • Razdoblje provedbe: 10/2021. – 6/2026.

8) Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma:
 • Ukupno predviđena sredstva: 1.250.000.000 kn,
 • Prihvatljivi korisnici: HTZ, mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova; mala, srednja i velika poduzeća vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma, znanstvene, istraživačke institucije.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod malih, srednjih i velikih poduzeća, uključujući ulaganja: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod malih, srednjih i velikih poduzeća. Vezano na projekte digitalizacije najmanje 50% tih ulaganja bit će usmjereno na digitalizaciju poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u skladu s kriterijima smanjenja emisije stakleničkih plinova ili energetske učinkovitosti.
 • Razdoblje provedbe: 02/2020.-06/2026.
 • Očekivani datum objave: II. kvartal 2022. godine

9) Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo
 • Ukupno predviđena sredstva: 1.900.000.000 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mala i srednja poduzeća, srednje kapitalizirana poduzeća (mid-cap).
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Financirat će se, kroz bespovratna sredstva, produktivna ulaganja malih, srednjih i srednje kapitaliziranih poduzeća usmjerena u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu. Ulaganja će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije, uključujući metaloprerađivačku, tekstilnu, prehrambenu, kemijsku, građevinsku te drvoprerađivačku industriju. Broj poduzeća ove veličine u navedenim sektorima kreće se na razini od okvirno 3.400, od čega će samo jedan dio poduzeća prijavljivati projekte koji su isključivo usmjereni na dostizanje okolišnih ciljeva.
Prihvatljiva su sljedeća ulaganja:
 • Ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća kroz regionalne potpore za ulaganje na temelju članka 14. sukladno važećoj karti regionalnih potpora,
 • ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja na temelju članka 29.,
 • potpore za usavršavanje zaposlenih kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima na temelju članka 31.,
 • potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti na temelju članka 38.,
 • potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije na temelju članka 41. i/ili 43.,
 • savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom,
 • ulaganja na temelju članka 18., potporne aktivnosti neophodne za provedbu projekta prema de minimis uredbi.
 • Financiranje: maksimalni iznos: MSP –7.500.000 kn, srednja poduzeća – 35.000.000
 • Intenzitet potpore: MSP-40%, srednja poduzeća-60%
 • Razdoblje provedbe: II. kvartal 2022.-IV. kvartal 2024. godine

10) Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka
 • Ukupno predviđena sredstva: 50.000.000 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Pružatelji medijskih usluga, pružatelji elektroničkih publikacija, mikro, mala i srednja poduzeća, ustanove.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Izravna dodjela za uspostavu sustava jačanja kapaciteta digitalnih kompetencija povjeritelja činjenica, razvoj tehnoloških programa, platformi i sustava komunikacije s medijima te baze podataka. Prihvatljive aktivnosti su razvoj procedura i pravila, upisnika i baze podataka za potrebe provjere činjenica te razvoj tehnoloških programa i platformi, jačanje kapaciteta digitalnih kompetencija provjeravatelja činjenica. Aktivnosti jačanja kapaciteta digitalnih kompetencija provjeravatelja činjenica Agencija za elektroničke medije provodit će putem poziva na dostavu projektnih prijedloga.
  • Izravna dodjela za stvaranja baze podataka i uspostavu sustava objave vlasničkih podataka i izvora financiranja. Prihvatljive aktivnosti su razvoj tehnoloških programa i platformi kao i drugih tehničkih elemenata potrebnih za uspostavu sustava objave vlasničkih podataka i izvora financiranja.
 • Financiranje:
  • Izravna dodjela za uspostavu sustava jačanja kapaciteta digitalnih kompetencija povjeritelja činjenica, razvoj tehnoloških programa, platformi i sustava komunikacije s medijima te baze podataka – ukupna vrijednost 45.000.000 kn
  • Izravna dodjela za stvaranja baze podataka i uspostavu sustava objave vlasničkih podataka i izvora financiranja – ukupna vrijednost 5.000.000 kn
 • Razdoblje provedbe: 2021. – 2026.

11) Podrška za digitalne centre za inovacije
 • Ukupno predviđena sredstva: 56.500.000 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Akademske i istraživačke institucije, MSP-ovi i velika poduzeća
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje obuhvaća financiranje uspostave i rada minimalno 3 nacionalna EDIH-a koji budu uspješni na pozivu Europske komisije za financiranje EDIH-ova u okviru programa Digitalna Europa 2021.-2027. tijekom prve 3 godine, odnosno za prvi ugovor s Europskom komisijom. Predviđena su tri dijela investicijske mjere koje uključuju: Financiranje tehničke pomoći za razvoj Nacionalnog okvira za uspostavu i praćenje sustava za digitalne centre za inovacije u Hrvatskoj, sufinanciranje nacionalnih Europskih digitalnih centara za inovacije (EDIH). Prihvatljivi troškovi mogu uključivati: troškove nabava i amortizacije opreme i objekta, zaposlenike EDIH-a za pružanje usluga digitalne transformacije MSP-ovima i drugim korisnicima, uključujući troškove vanjskih stručnjaka, putne troškove za zaposlenike i lokalne dionike EDIH-a i druge troškove. Jačanje provedbenih kapaciteta za digitalnu transformaciju u okviru ECINTV-a.
 • Financiranje:
  • Proračun za tehničku pomoć iznosi 2.500.000 kn.,
  • Proračun od okvirno 4.100.000 kn  godišnje po EDIH-u za prve 3 godine rada,
  • Ukupan proračun za sufinanciranje nacionalnih Europskih digitalnih centara za inovacije iznosi 49.000.000 kn,
  • Proračun za ulaganja u gore navedene prihvatljive troškove iznosi 5.000.000 kn.
  • Razdoblje provedbe: II. kvartal 2021. – IV. kvartal 2025.

12) Izgradnja i opremanje logističko distributivnih centara za voće i povrće
 • Ukupno predviđena sredstva: 610.000.000 RRF, 122.000.000 kn sufinanciranje od korisnika
 • Prihvatljivi korisnici: Proizvođači organizirani u proizvođačke organizacije, JLP(R)S, ostali poduzetnici.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje u izgradnju i opremanje logističko distributivne infrastrukture za voće i povrće pogon i razvoj infrastrukture za alternativna goriva.
 • Razdoblje provedbe: 1/2021. – 6/2026.

13) Korištenje vodika i novih tehnologija
 • Ukupno predviđena sredstva: 586.316.850 kn
 • Prihvatljivi korisnici: energetske tvrtke, tvrtke iz sektora prometa, tijela državne uprave (TDU), JLP(R)S, a ulaganja su procijenjena na osnovu prikupljenih potencijalnih projekata.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti koje obuhvaćaju proizvodnju obnovljivog vodika (gradnja 10 MW elektrolizatora) i uspostavu infrastrukture za obnovljivu energiju u prometu (6 punionica vodika i infrastrukture za distribuciju vodika u prometni sektor) u vrijednosti oko 200 milijuna kuna. Planirano je i poticanje infrastrukture za električna vozila u vrijednosti 50 milijuna kuna te preko 100 milijuna kuna za pilot projekt kojim će se omogućiti razvoj i komercijalizacija procesa hvatanja i skladištenja CO2, daljnje investiranje u mrežu punionica električnih vozila čime će se dodatno ojačati i ovaj segment infrastrukture što će dodatno ojačati veće korištenje električnih prometnih sredstava u odnosu na ona koja koriste fosilna goriva.
 • Financiranje:
  • Dio vezan uz proizvodnju i distribuciju vodika će se dodijeliti pojedinoj firmi uz notifikaciju EK i uz maksimalni intenzitet od 60% prihvatljivih sredstava.
  •  Za izgradnju punionica provesti će se javni poziv otvoren za sve potencijalne dionike. U skladu s tim, stopa sufinanciranja će biti 100%.
  • Za proizvodnju obnovljivog vodika (gradnja 10 MW elektrolizatora) i uspostava infrastrukture za obnovljivu energiju u prometu (6 punionica vodika i infrastrukture za distribuciju vodika u prometni sektor) proračun je u vrijednosti oko 200 milijuna kuna. Planirano je i poticanje infrastrukture za električna vozila u vrijednosti 50 milijuna kuna te preko 100 milijuna kuna za pilot projekt kojim će se omogućiti razvoj i komercijalizacija procesa hvatanja i skladištenja CO2.
 • Razdoblje provedbe: I. kvartal 2022. – VI. kvartal 2026.
1) Financijski instrumenti za mikro, mala i srednja poduzeća:
 • Ukupno predviđena sredstva: 1.100.000.000 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mjera podržava projekte mikro, malih i srednjih poduzetnika u svim sektorima, uključujući poduzetnike koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i ribarstvom
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Komponenta I. - izravni mikro krediti HAMAG BICRO za mikro, male i srednje poduzetnike koji zbog svoje veličine kao i veličine kredita uobičajeno imaju otežan pristup bankarskim izvorima financiranja,
  • Komponenta II. - izravni krediti HBOR-a za mikro, mala i srednja poduzeća koji zbog višeg stupnja rizičnosti uobičajeno imaju otežan pristup bankarskim izvorima financiranja,
  • Komponenta III. - Ustrojavanje fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima banaka odobrenim u okviru postojećih jamstvenih programa HAMAG BICRO-a mikro, malih i srednjih poduzetnika koji zbog nedostatnih instrumenata osiguranja koriste postojeće jamstvene instrumente,
  • Komponenta IV. - ustrojavanje fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima odobrenim u okviru postojećih kreditnih programa HBOR-a.
 • Financiranje: Najveći iznos za komponente I. i II. iznosi 100.000 eura
  • U pogledu komponente subvencija kamatnih stopa planirani/očekivani iznosi subvencija iznose do 3% p.a. pri čemu se veći iznosi subvencija kamatnih stopa planiraju kod projekata ulaganja u zelene tehnologije, slabije razvijena područja, projekte digitalne tranzicije, a niži iznosi subvencija kamatnih stopa kod projekata isključivo usmjerenih na jačanje otpornosti i konkurentnosti. HAMAG-BICRO je u dosadašnjoj provedbi financijskog instrumenta subvencije kamatne stope iznos limitirao na pola kamate obračunate prema otplatnom planu te se isti pristup namjerava zadržati i u ovom programu. Konačni uvjeti biti će opisani u politici ulaganja (investment policy) koja će sukladno predviđenom ''milestonu'' biti sastavni dio ugovora s nadležnim ministarstvom.
 • Razdoblje provedbe: I. kvartal 2021.- II. kvartal 2026.

2) Financijski instrumenti za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte
 • Ukupno predviđena sredstva: 800.000.000 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mjera podržava projekte mikro, malih i srednjih poduzetnika u svim sektorima, uključujući poduzetnike koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i ribarstvom.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Komponenta I. - ''umbrella'' jamstveni fond usmjeren na izdavanje jamstava za investicijske kredite i kredite za obrtna sredstva nužna za provedbu investicija i rast poslovanja srednje kapitaliziranih i velikih subjekata, jamstveni fond usmjeren na izdavanje pojedinačnih ili portfeljnih jamstava za kredite srednje kapitaliziranih i velikih poduzeća. Jamstva bi se izdavala temeljem zahtijeva poslovnih banaka i drugih financijskih posrednika, te bi se potaknula snažnija aktivnost dionika financijskog sektora u Republici Hrvatskoj.
  • Komponenta II. - ustrojavanje fonda subvencija za subvencioniranje kamata po odobrenim kreditima i naknada/premija po izdanim jamstvima za ulaganja u ''zelene i digitalne tehnologije'' kao nužnog preduvjeta ostvarenja ''zelenih i digitalnih'' ciljeva.
  • U provedbi obje mjere moguća je međusobna kombinacija mjera kao i kombinacija s drugim nacionalnim ili EU sredstvima pri čemu ukupan intenzitet potpora, po svim nacionalnim i EU sredstvima odobrenim u okviru jednog projekta, ne smije prelaziti intenzitet utvrđen aktualnom regulativom državnih potpora usmjeren na investicijske projekte digitalne i zelene tranzicije privatnog sektora u Republici Hrvatskoj, ali uz mogućnost odobravanja jamstava i subvencija i za projekte koji nemaju isključivu ulogu ostvarivanja digitalne i zelene tranzicije, već imaju pozitivan utjecaj na konkurentnost i dugoročnu održivost i otpornost domaćeg gospodarstva. Preostali proračun mjere bit će namijenjen za investicije usmjerene prema jačanju konkurentnosti i otpornosti srednje kapitaliziranih i velikih poduzeća.
  • Prihvatljiva su ulaganja poduzetnika u nove, suvremene i napredne tehnologije (strojeve i opremu), u proširenje i jačanje poslovnih kapaciteta (proširenje proizvodnih i uslužnih objekata i kapaciteta), a koji će osigurati općenito jačanje konkurentnosti gospodarstva, otpornosti gospodarstva na nove krize.
 • Razdoblje provedbe: I. kvartal 2022.- II. kvartal 2026.
 
3) Ulaganje u instrumente vlasničkog i kvazivlasničkog financiranja (PE):
 • Ukupno predviđena sredstva: 225.000.000 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mala i srednja te srednje kapitalizirana i velika poduzeća (do 3000 zaposlenih) u fazi rasta i razvoja
 • Financiranje: Ulaganja u fondove rizičnog kapitala
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Fondovi koji stavljaju naglasak na:
  • Razvoj poduzetnika početnika,
  • Razvoj ICT djelatnosti,
  • Digitalnu transformaciju gospodarstva,
  • Prijenos tehnologija, istraživanje i razvoj,
  • Energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije,
  • Održivi promet i prometnu infrastrukturu.
 • Razdoblje provedbe: do kraja kolovoza 2026.
 
4) Ulaganje u upravljačke kapacitete malih i srednjih poduzeća:
 • Ukupno predviđena sredstva: 30.000.000 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mala i srednja poduzeća registrirana u Hrvatskoj (najmanje 200 MSP-ova)
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Podrška poslovnog savjetovanja sastojat će se od četiri faze. Napredovanje u sljedeću fazu potpore ovisit će o tome jesu li MSP-ovi postigli ključne točke u prethodnoj fazi, pokazujući predanost provedbi boljih upravljačkih praksi.
 • Financiranje: Savjetodavna podrška
 • Razdoblje provedbe: kvartal 2021.-II. kvartal 2026.

5) Jačanje akceleracijske aktivnosti:
 • Ukupno predviđena sredstva: 60.000.000 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Novoosnovana poduzeća, akceleratori, investitori.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Faza podizanje svijesti/pripreme: podizanje svijesti o akceleracijskom programu putem društvenih medija, događanja u zajednici, lokalnih organizacija za potporu poslovanju, visokoškolskih ustanova i istraživačkih organizacija,
  • Faza prijava: pružanje podrške potencijalnim novoosnovanim poduzećima koja se prijavljuju za program kroz radionice i individualnu podršku u pripremi prijava,
  • Faza programa: mentorstvo, podrška, obrazovanje i umrežavanje novoosnovanih poduzeća odabranih u akceleracijskom programu,
  • Faza demo dana: predstavljanje proizvoda ili usluge potencijalnim investitorima,
  • Faza nakon demo dana: samostalni razvoj inovacija, suradnja u alumni mreži.
 • Financiranje: Potpore akceleratorima za provedbu osam akceleratorskih ciklusa.
 • Razdoblje provedbe: kvartal 2021. - IV. kvartal 2025.
 • Očekivani datum objave: III.-IV. kvartal 2021. godine