Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Priprema projekata za financiranje iz Fondova EU

Priprema projekata za financiranje iz EU Fondova

Republici Hrvatskoj otvorene su mogućnosti korištenja brojnih EU programa i projekata. PBIRO Vam nudi potpunu visokostručnu uslugu konzultantske pomoći u razradi projektnih ideja, izradi projektnih prijedloga te vođenju projekta tijekom faze provedbe u svrhu korištenja sredstava iz fondova Europske unije.

Ekspertnu pomoć pružiti će Vam certificirani europski projektni menadžeri iz našeg tima.

Korisnici naših usluga su državne institucije, jedinice lokalne uprave i samouprave, udruge, poslovni subjekti – svi koji imaju namjere ili su u procesu realiziranja projekata za natječaje fondova EU.

Mi smo tu da pomognemo da vaša ideja postane visokokvalitetan i razrađen projekt spreman za natječaje!

ESI fondovi

Republici Hrvatskoj su se stupanjem u punopravno članstvo EU otvorila sredstva iz Europskih strukturnih investicijskih fondova – ESI (eng. European Structural and Investment Funds – ESI funds), što obuhvaća Kohezijski fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski poljoprivredni garancijski fond te Europski fond za pomorstvo i ribarstvo.

Europski fond za regionalni razvoj (eng. European Regional Development Fund - ERDF)

Opis:
 • Namijenjen je razvoju socijalne i gospodarske kohezije u EU-u kako bi se smanjile razlike u socio-ekonomskoj razvijenosti regija.
 • Sredstva se uglavnom koriste za poboljšanje infrastrukture, lokalnog razvoja i zaštitu okoliša.
 • Fond podupire mala i srednja poduzeća, proizvodne investicije, poboljšanje infrastrukture i lokalni razvoj, ulaganja u obrazovanje i zaštitu zdravlja u regijama.
Korisnici:
 • Tijela državne uprave, mala i srednja poduzeća te znanstveno-istraživački sektor.
Aktivnosti:
 • Unaprjeđenje prikupljanja i odlaganja komunalnog otpada
 • Sanacija i zatvaranje neodgovarajućih odlagališta i sanacija visokoonečišćenih lokacija
 • Osiguranje povoljnih uvjeta za očuvanje prirode i biološke raznolikosti (natura 2000)
 • Istraživanje i kartiranje morskih staništa radi definiranja prijedloga ekološke mreže natura 2000 u moru
 • Unaprjeđenje posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima
 • Unaprjeđenje procjene kakvoće zraka
 • Doprinos sigurnosti opskrbe energijom te smanjivanje klimatskih promjena
 • Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva aktivnostima kao što su poboljšanje poslovnog okruženja, povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te uvjeta za transfer tehnologije i podržavanje aktivnosti gospodarstva zasnovanog na znanju
Postotak sufinanciranja:
 • 50% - 75% ukupne vrijednosti projekta.

Europski socijalni fond (European Social Fund - ESF)

Opis:
 • Najvažniji je financijski instrument za promicanje zaposlenosti i razvijanje ljudskih potencijala.
 • Neka su od najvažnijih područja djelovanja su borba protiv dugoročne nezaposlenosti i isključenosti s tržišta rada, stvaranje novih radnih mjesta, obrazovanje i usavršavanje, jednake mogućnosti za žene i muškarce na tržištu rada.
 • Služi ostvarivanju strateških ciljeva politike zapošljavanja u europskim regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti, odnosno integraciji skupina koje su dugotrajno nezaposlene ili na drugi način u nepovoljnom položaju u tržište rada.
Korisnici:
 • Organizacije iz javnog, poslovnog i civilnog sektora.
Aktivnosti:
 • Poticanje ulaganja u ljudske resurse kroz obrazovanje, osposobljavanje i prekvalifikaciju - Podrška povratku nezaposlenih među aktivnu radnu snagu, s posebnim naglaskom na dugotrajno nezaposlene
 • Prilagodba gospodarskim promjenama
 • Poboljšanje pristupa tržištu rada za sve nezaposlene
 • Socijalno uključivanje osoba u nepovoljnom položaju
 • Pružanje podrške službama za zapošljavanje
Postotak sufinanciranja:
 • 50% - 85% ukupne vrijednosti projekta.

Kohezijski fond (Cohesion Fund - CF)

Opis:
 • Financijski mehanizam za financiranje velikih infrastrukturnih projekata u EU na području prometa i zaštite okoliša u svrhu postizanja gospodarske i socijalne kohezije Europske Unije te poticanja održivog razvoja.
 • Namijenjen je članicama čiji BDP po stanovniku ne prelazi 90% prosjeka Europske unije.
Korisnici:
 • Tijela javne vlasti kao npr. jedinice lokalne i područne samouprave, komunalna poduzeća u njihovom vlasništvu, ministarstva, agencije koje se bave prometom i okolišem kao i druge slične organizacije.
Aktivnosti:
 • Sektor okoliša
  • Unaprjeđenje okolišne infrastrukture s ciljem preuzimanja EU standarda zaštite okoliša
  • Učinkovito korištenje energije i korištenje obnovljivih izvora energije
 • Sektor prometa
  • Trans-europske prometne mreže (Trans-European Transport Networks)
  • Transportne infrastrukture (izvan TEN-T mreže) koje doprinose ekološki održivom urbanom javnom prometu, inter-operabilnosti transportnih mreža diljem EU te potiču uvođenje inter-modalnih prometnih sustava
Postotak sufinanciranja:
 • do 85% troškova projekta, s naznakom da se radi o velikim projektima (25 milijuna eura i više).

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Opis:
 • Fond usmjeren na smanjivanje razlika između regija EU kroz razvoj poljoprivrede.
 • Glavni cilj je jačanje europske politike ruralnog razvoja te pojednostavljenje njezine implementacije.
Korisnici:
 • Poljoprivredni gospodarski subjekti, poljoprivredne organizacije, udruge i sindikati, udruge za zaštitu okoliša, organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice, uključujući medije, udruge žena, poljoprivrednici, šumari i mladi.
Aktivnosti:
 • Jačanje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora
  • unaprjeđenje znanja i ljudskih potencijala
  • restrukturiranje i razvoj prirodnih potencijala
  • povećanje kvalitete procesa proizvodnje i konačnih proizvoda
  • privremene mjere za nove države članice
 • Zaštita okoliša i ruralnih krajolika
 • Poboljšanje uvjeta života i ekonomska diverzifikacija u ruralnim područjima
Postotak sufinanciranja:
 • do 85% ukupne vrijednosti projekta

Europski pomorski i ribarski fond (European Maritime and Fisheries Fund - EMFF)

Opis:
 • Fond koji obuhvaća sve sektore u industriji – morsko i slatkovodno ribarstvo, akvakulturu (uzgajanje ribe, školjaka i vodenog bilja) te obradu i trgovinu ribljim proizvodima.
Korisnici:
 • Gospodarski subjekti i udruge u državama članicama Europske unije.
Aktivnosti:
 • Prilagodba ribarske flote
 • Akvakultura, prerada i plasman na tržište ribljih proizvoda, ribarenje u slatkim vodama
 • Djelovanje s ciljem ostvarivanja zajedničkog interesa cijelog EU područja
 • Održivi razvoj ribarskih područja (npr. diverzifikaccija ekonomije)
 • Tehnička pomoć za financiranje administrativnog aparata fonda
Postotak sufinanciranja:
 • do 85% ukupne vrijednosti projekta.

Programi Unije

Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU. U programe unije spadaju: Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7), Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP), Marco Polo II, TEN-E – energetika, TEN-T – promet, LIFE+ financijski instrumenti za okoliš, Carine 2013, Fiscalis 2013, Financijski instrument za civilnu zaštitu i Mehanizam za civilnu zaštitu Europske unije, Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008.–2013.), Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS), Europa za građane, Kultura 2007. – 2013., Program MEDIA 2007, Program za cjeloživotno učenje (LLP), Mladi na djelu, Erasmus Mundus II – u funkciji su poticanja suradnje gospodarstvenika iz malih i srednjih poduzeća, državnih institucija i udruga civilnog društva radi postizanja ciljeva Zajednice, a suradnja se ostvaruje putem konzorcija ili mreže sudionika, što je i preduvjet (su)financiranja projekata. Ovi programi namijenjeni su državama članicama Europske unije, ali neki od njih otvoreni su i državama koje se nalaze u procesu približavanja Europskoj Uniji.