Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

PBIRO obavijesti: Kritični faktori uspjeha

Poduzetnik može koristiti metodu kritičnih faktora uspjeha kao sredstvo identifikacije bitnih elemenata svog uspjeha:

1. Oblici poduzetničke aktivnosti

Pod oblike poduzetničke aktivnosti spadaju trgovačko društvo (pravna osoba), trgovac pojedinac (fizička osoba), zadruge, gospodarsko interesna udruženja, ustanove, obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, djelatnosti slobodnih zanimanja, drugi oblici samostalnog obavljanja gospodarskih djelatnosti.

2. Vođenje građevinskih projekata

Osnovni zakoni: Zakon o zemljišnim knjigama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o koncesijama, Zakon o slobodnim zonama, Zakon o porezu na prijenos nekretnina, Pomorski zakonik.

Potrebne prijave i dozvole:

Prijava o početku građenja koju podnosi investitor - za jednostavne građevine i radove,

Rješenje o uvjetima građenja – za manje zgrade čija bruto građevinska površina nije veća od 400m2 i građevine namijenjene polj. djelatnosti do 600m2 bruto,

Potvrda glavnog projekta nakon lokacijske dozvole - za uobičajene građevine,

Građevinska dozvola nakon lokacijske dozvole - za zahtjevne objekte, mogu se započeti rabiti nakon što se dobije uporabne dozvola.

3. Državni inspektori i porezni nadzor

Državni inspektori obavljaju inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor obavljanja poslova i provedbu propisa o prometu robe i usluga, radu i zaštiti na radu, elektroenergetici, rudarstvu, posudama pod tlakom, obračunu, naplati i uplati boravišne pristojbe i o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti. O obavljenom nadzoru inspektori su dužni sastaviti zapisnik, bez obzira jesu li uočili nepravilnosti ili ne. Zapisnik je porezni akt koji inspektorima služi kao jedan od načina osiguranja dokaza. Najčešće se tijekom nadzora vode bilješke, a zapisnik se sastavlja na kraju obavljenog nadzora.

4. Osnove građanskog prava

4.1 Stvarna prava

Stvarna prava su građanska imovinska prava koja ovlašćuju svog nositelja da na nekoj stvari ima potpunu ili djelomičnu neposrednu privatnu pravnu vlast te da svakog trećeg isključi od neovlaštenih zadiranja u tu stvar. Nositelj stvarnih prava može biti svaka fizička i pravna osoba.

4.2 Zemljišne knjige

Zemljišne knjige se temelje na podacima izmjere zemljišta, a vode ih općinski sudovi,  posebni odjeli, zemljišno-knjižni odjeli (gruntovnice). Upisom u zemljišne knjige stječe se, prestaje, i mijenja se stvarno pravo na nekretnini na temelju pravnog posla (kod pokretnina stvar je potrebno i posjedovati). Sastav zemljišnih knjiga  bilježi glavnu knjigu i zemljišno-knjižni uložak.

4.3 Posjed

Posjed stvari je faktička vlast na stvari. Osoba koja izvršava vlast je posjednik. Ona može biti neposredni posjednik ili posredni posjednik koji ovlašćuje neposrednog posjednika.

4.4 Obvezno pravo

Obvezno pravo djeluje između točno određenih subjekata, vjerovnika i dužnika. Obveze mogu nastati na temelju ugovora osim ako kojim propisom nije drugačije rečeno, uzrokovanjem štete ili jednostrano izjavom volje. Nastupom zastare vjerovnik gubi ovlaštenja zahtijevati ispunjenje obveze sudskim putem. Do zastare dolazi uslijed neizvršavanja sadržaja prava kroz vrijeme određeno zakonom. Opći zastarni rok u pravnom sustavu RH iznosi 5 godina. Uz opći postoje i posebno propisani od 1 godine, 3 godine i 10 godina.

5. Ovrha

Ovršnim je Zakonom uređen prisilni postupak koji provode sudovi i javni bilježnici u cilju ostvarenja tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava (ovršni postupak), te osiguranja tražbine. Ovršne isprave su ovršna sudska odluka ili sudska nagodba, ovršna odluka ili nagodba donesene u upravnom postupku, ovršna javnobilježnička isprava i druga isprava koja je zakonom određena.Vjerodostojne isprave su račun, mjenica, izvadak iz ovjerovljenih poslovnih knjiga itd.

6. Stečaj

Predstečajni postupak se provodi radi uređivanja odnosa dužnika i vjerovnika, a razlozi njegova nastanka su prijeteća nesposobnost za plaćanje ili stjecanje sljedećih uvjeta: u očevidniku FINA-e postoji jedna ili više osnova koje je trebalo platiti, kašnjenje s isplatom plaće duže od 30 dana i neuplaćeni doprinosi duže od 30 dana. Stečajni postupak se provodi radi skupnog namirenja vjerovnika, a razlozi njegova nastanka su nesposobnost za plaćanje (nepodmirene obveze duže od 60/90 dana) ili prezaduženost (kada imovina ne pokriva postojeće obveze).

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost društva Poslovni biro PBIRO d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Zajedno do fondova EU!
Više o EU fondovima saznajte na www.strukturnifondovi.hr