Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Intervencija 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije.

Fizičke i pravne osobe (osim zadruga i proizvođačkih organizacija) moraju dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.

Prihvatljiva ulaganja su restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava, zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš te korištenje obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gospodarstvima za vlastite potrebe.

Ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije nisu prihvatljiva kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu izgradnje novih objekata za proizvodnju i/ili povećanja postojećih kapaciteta.

Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od sklapanja ugovora o financiranju.

Prihvatljivi troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva,
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti,
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje,
 • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva,
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda,
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva),
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino,
 • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena,
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova),
 • izgradnja/rekonstrukcija (u slučaju povećanja kapaciteta) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe,
 • strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva,
 • izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe,
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe,
 • kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe,
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Kupnja rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila je prihvatljiv trošak pod navedenim uvjetima: prodavatelj rabljene opreme podnijet će pisanu izjavu o porijeklu robe i potvrdit će u pisanoj formi da u proteklih 5 godina niti jedan od tih proizvoda nije kupljen sredstvima državne ili EU potpore; cijena takve opreme ne smije biti viša od njene tržišne vrijednosti i mora biti manja od cijene slične nove opreme; oprema mora imati tehničke karakteristike u skladu s potrebama intervencije i udovoljavati prihvatljivim normama i standardima. Neispunjavanjem bilo kojeg od navedenih uvjeta, trošak za rabljenu opremu postat će neprihvatljiv.

Visina potpore je od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR:

Intenzitet potpore iznosi do 65% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80% za ulaganja:

a) povezana s jednim ili više specifičnih ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f) te, u pogledu dobrobiti životinja, u članku 6. stavku 1. točki (i) Uredbe (EU) 2021/2115 koja nadilaze obvezne zahtjeve ili uobičajenu praksu

b) koja provode mladi poljoprivrednici.

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva.

Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 • ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije,
 • duljina poslovanja korisnika,
 • sektor ulaganja,
 • indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima,
 • stručna sprema i radno iskustvo korisnika,
 • utjecaj ulaganja na okoliš.

Natječajem mogu biti propisani dodatni kriteriji odabira ovisno o predmetu, sektoru i cilju/ciljevima pojedinog natječaja.

Indikativan plan objave natječaja u 2023.: III. kvartal

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!