Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, PBIRO obavijesti: IZVORI FINANCIRANJA I ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI

Izvori financiranja predstavljaju jedan od najvećih problema s kojima se poduzetnici susreću prilikom pokretanja poslovanja ili u fazi rasta i razvoja poslovanja.

Tradicionalni izvori financiranja su leasing i kredit. Leasing je oblik financiranja nabavke pokretnih i nepokretnih dobara koji  se  temeljem  ugovora  daju  na  uporabu  korisniku leasinga, uz određenu naknadu i na određeno vrijeme. Leasing se prema stupnju ugovorne obveze dijeli na financijski i operativni leasing, a glavna razlika je u pravnom vlasništvu. Vlasništvo nad predmetom leasinga se kod financijskog leasinga prenosi na primatelja leasinga otplatom zadnje leasing rate, dok se kod operativnog leasinga vlasništvo ne prenosi na primatelja.

Kredit je novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojemu vjerovnik kredita ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata. Kreditirati se može u kreditima stalnih rata što predstavlja način otplate kredita u kojem je unaprijed definiran fiksni iznos glavnice koji se otplaćuje, dok dospjeli iznos kamate obračunava kod svakog sljedećeg dospijeća na preostali iznos glavnice. Kreditiranje je moguće i u kreditima stalnih anuiteta što predstavlja način otplate kredita s unaprijed definiranim fiksnim iznosom otplate, ali se omjer glavnice i kamate sadržane u anuitetu mijenja, tako da se udio glavnice povećava, a udio kamate smanjuje.

Prednosti leasinga u odnosu na kredit su jednostavnost i brzina postupka odobravanja i sklapanja ugovora, fleksibilnost jer postoje različite mogućnosti ugovaranja, ali se i plan otplate leasinga može uskladiti s očekivanim primicima primatelja leasinga iz prihoda ostvarenih uporabom predmeta leasinga. Nedostaci leasinga su skuplje financiranje, veće kamatne stope i troškovi, te je skuplji za male poduzetnike koji nisu obveznici PDV-a jer se na kamate leasing društva i na sve usluge leasing društva koje se preračunavaju na korisnika obračunava i PDV. Instrument osiguranja kod leasinga je najčešće zadužnica, dok se kod kredita osim zadužnice, koriste i mjenica, hipoteka, isprava o zapljeni računa po pristanku dužnika, sudužnik, jamac, založni dužnik i slično.

 

ESIF financijski instrumenti predstavljaju novi način korištenja sredstava fondova Europske unije, a dolaze u obliku kreditnih linija, garancijskih shema i fondova rizičnog kapitala. Programe financijskih instrumenata provode Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG–BICRO) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR).

Iz financijskih instrumenata, primatelji mogu dobiti kredite po kamatama daleko nižim od uobičajenih kredita komercijalnih banaka, te vrlo povoljne garancije, a mlada i inovativna poduzeća mogu dobiti prijeko potrebna ulaganja u vlasnički kapital.

HAMAG BICRO trenutno provodi sljedeće financijske instrumente: ESIF mikro i mali investicijski zajmovi, COVID 19  zajam, te ESIF zajmovi za ruralni razvoj. Osim zajmova, HAMAG BICRO nudi i ESIF jamstva: Plus, ESIF pojedinačna jamstva, ESIF ograničena portfeljna jamstva i ruralni razvoj. Jamstva se izdaju za osiguranje od 50% do 80% glavnice kredita ili leasinga, a ishoduje ih banka u izravnom kontaktu s HAMAG BICRO u procesu odobravanja kredita ili poduzetnik traži pismo namjere od HAMAG BICRO-a prije početka procesa odobravanja kredita u banci.

Više informacija o financijskim instrumentima HAMAG-BICRO-a dostupno je na poveznici: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/

HBOR trenutno provodi sljedeće financijske instrumente: Poduzetništvo mladih, žena i početnika, Investicije privatnih sektora, EU projekti, Obrtna sredstva te ESIF programe: Krediti za rast i razvoj, Investicijski krediti za ruralni razvoj i Obrtna sredstva za ruralni razvoj.

Više informacija o financijskim instrumentima HBOR-a dostupno je na poveznici: https://www.hbor.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost društva Poslovni biro PBIRO d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Zajedno do fondova EU!
Više o EU fondovima saznajte na 
www.strukturnifondovi.hr