Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Ciljana znanstvena istraživanja

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 21. travnja 2023. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga Ciljana znanstvena istraživanja (referentni broj: NPOO.C3.2.R3-I1.04).

 

Svrha poziva:

Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.

 

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Mikro, malo ili srednje poduzeće ili veliko poduzeće, ili ˝istraživačka organizacija˝.

 

Prihvatljivi partneri:

 • Prijavitelji projekt provode u obveznom partnerstvu s najmanje jednim i najviše tri partnera. Prijavitelj i partneri moraju biti dio konzorcija. Među prijaviteljem i partnerima treba biti najmanje jedno poduzeće i najmanje jedna istraživačka organizacija.
 • Mikro, malo ili srednje poduzeće ili veliko poduzeće, ili ˝istraživačka organizacija˝.

 

Prihvatljive aktivnosti:

Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 1-4, koje se mogu pretežno svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja.

 • Istraživanje (TRL 1-4): Temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje, priprema i objava publikacija i druge srodne aktivnosti u okviru istraživačkog rada,
 • Priprema projektnih prijedloga za buduće financiranje i planiranje dugoročne suradnje između akademske zajednice i gospodarstva: Rad na projektnim prijedlozima za nastavak financiranja, rad na dugoročnim strategijama za suradnju između akademske zajednice i gospodarstva,
 • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva: Pretraga patenata, validacija ideje, ostale aktivnosti,
 • Posjećivanje i organizacija konferencija ili drugih specijaliziranih događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima: relevantnih konferencija, edukacija, sajmova i sličnih događanja, povezanih s istraživačkom temom projekta, kao i događaja za pronalaženje suradnika,
 • Diseminacija rezultata projekta i vidljivost,
 • Upravljanje projektom i koordinacija konzorcija (prihvatljivo samo za prijavitelja),
 • Administrativno vođenje projekta.

 

Prihvatljivi troškovi:

I) Poduzetnici:

 • Ukupan iznos prihvatljivih troškova svih poduzeća uključenih u provedbu projekta u ulozi prijavitelja i/ili partnera zajedno treba iznositi najmanje 25% svih prihvatljivih troškova projekta.
 • Potpore za projekte istraživanja i razvoja:
  • Troškovi istraživačkog, tehničkog i administrativnog osoblja (bruto 2) zaposlenih i novozaposlenih u poduzeću koji će raditi na provedbi projekta, uključujući i upravljanje projektom i konzorcijem.
  • Troškovi vanjskih usluga istraživanja, ukoliko istraživački tim nije u mogućnosti samostalno izvršiti pojedine aktivnosti. Ukupan iznos troškova ne smije biti veći od 15% prihvatljivih troškova projekta.
  • Troškovi znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima.
  • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Troškovi amortizacije prihvatljivi su samo ukoliko javna bespovratna sredstva nisu doprinijela stjecanju amortizirane imovine.
  • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta (npr. kemikalije, reagensi, plastični pribor, uzorci) ako su izravno vezani uz provedbu istraživačkih aktivnosti projekta.
  • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja člana konzorcija (prijavitelja ili partnera). Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove vezane uz troškove upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.
 • Porez na dodanu vrijednost za sve prihvatljive troškove, a na koje prijavitelj nema pravo povrata, prihvatljiv je trošak.
 • Potpore za inovacije za MSP-ove:
  • Troškovi naknada koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva. Ukupan iznos troškova službenih pristojbi ne smije biti veći od 10% prihvatljivih troškova projekta.
  • Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva.
 • Potpore male vrijednosti (de minimis):
  • Troškovi organizacije događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta.
  • Troškovi posjećivanja događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta.
  • Troškovi izrade internetske stranice projekta.
  • Trošak vanjskih usluga za administrativno upravljanje projektom i pripremu i provedbu postupaka nabave.
  • Troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata proizašlih iz projekta (npr. troškovi objave znanstvenih radova, lekture, kotizacije, povezani putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice, troškovi organizacije radionica/konferencija).

  II) Istraživačke organizacije:

 • Ukupan iznos prihvatljivih troškova svih istraživačkih organizacija uključenih u provedbu projekta u ulozi prijavitelja i/ili partnera zajedno treba iznositi najmanje 25% svih prihvatljivih troškova projekta.
 • Troškovi istraživačkog, tehničkog i administrativnog osoblja (bruto 2) zaposlenih i novozaposlenih u istraživačkoj organizaciji koji će raditi na provedbi projekta, uključujući i upravljanje projektom i konzorcijem.
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja, ukoliko istraživački tim nije u mogućnosti samostalno izvršiti pojedine aktivnosti. Ukupan iznos troškova ne smije biti veći od 15% prihvatljivih troškova projekta.
 • Troškovi znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima.
 • Troškovi kupnje opreme (uključujući i IT opremu i softverska rješenja) za istraživanje i razvoj i troškovi povezani s nabavom opreme (dostava, instalacija, kalibracija, edukacija za korištenje koju nudi dobavljač opreme).
 • Trošak korištenja opreme na drugoj instituciji prema važećem cjeniku institucije, ako je direktno vezan uz provedbu projekta (ne odnosi se na trošak korištenja opreme među članovima konzorcija).
 • Troškovi potrošnog istraživačkog materijala (npr. kemikalije, reagensi, plastični pribor, uzorci) ako su izravno vezani uz provedbu istraživačkih aktivnosti projekta.
 • Troškovi naknada koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.). Ukupan iznos troškova službenih pristojbi ne smije biti veći od 10% prihvatljivih troškova projekta.
 • Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva.
 • Troškovi organizacije događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta.
 • Troškovi posjećivanja događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta.
 • Troškovi izrade internetske stranice projekta.
 • Trošak vanjskih usluga za administrativno upravljanje projektom i pripremu i provedbu postupaka (javne) nabave.
 • Troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata proizašlih iz projekta (npr.  troškovi objave znanstvenih radova, lekture, kotizacije, povezani putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice, troškovi organizacije radionica/konferencija).
 • Troškovi terenskog istraživanja potrebnih za provedbu istraživanja predviđenih Pozivom. Terensko istraživanje se mora odvijati na teritoriju Republike Hrvatske i ne smije trajati duže od 30 dana.
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja člana konzorcija (prijavitelja ili partnera). Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove vezane uz troškove upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.
 • Porez na dodanu vrijednost za sve prihvatljive troškove, a na koje prijavitelj nema pravo povrata, prihvatljiv je trošak.

 

Financiranje:

 • Ukupna alokacija: 50.003.318,00 EUR
 • Najniži iznos: 500.000 EUR
 • Najviši iznos: 1.500.000 EUR
 • Intenzitet potpore:
  • Poduzetnici:
   • Potpore za projekte istraživanja i razvoja:
    • Temeljno istraživanje: 100%
    • Industrijsko istraživanje (uz mogućnost povećanja):
     • Mikro i malo poduzeće: do 80%
     • Srednje poduzeća: do 75%
     • Veliko poduzeće: do 65%
   • Potpore za inovacije:
    • Mikro, mala i srednja poduzeća: 50%
    • Nije primjenjivo na velika poduzeća.
   • Potpore male vrijednosti: 75%
    • Mikro, mala, srednja i velika poduzeća: 75%
  • Znanstvene organizacije u ulozi prijavitelja ili partnera: 100%

 

Rok za podnošenje prijava: od 24.04.2023. u 00:01 sati do 31.10.2023 u 23:58 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Upute za prijavitelje:

Obrasci:

Prilozi: