Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova – drugi Poziv

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 09.06.2023. godine Poziv za Izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova - drugi Poziv.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonu o Gradu Zagrebu kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • postojeći i dodatni kapacitet predškolskih ustanova (postojeća i dodatna mjesta za jasličke i vrtićke skupine) ne prelazi 100% broj živorođene djece u dobi za vrtić prema podacima DZS za područje prijavitelja.

 

Prihvatljivi partneri:

 • Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s:
  • jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili
  • javnom ustanovom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili
  • regionalne (područne) samouprave i/ili
  • Republikom Hrvatskom, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta dnevnih boravaka u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Osnovne kategorije ulaganja:
  • moraju doprinositi pokazatelju "Kapacitet učionice novih/dograđenih/nadograđeni/rekonstruiranih/adaptiranih ustanova", odnosno ulaganja će rezultirati s najmanje jednim novim dnevnim boravkom čime bi se povećao broj mjesta u odnosu na postojeće,
  • izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić),
  • izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom),
  • izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje),
  • dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje,
  • rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene,
  • adaptacija i opremanje postojećih prostora - moraju rezultirati povećanjem broja dnevnih boravaka u odnosu na postojeća.
   • Prihvatljive aktivnosti unutar gore navedenih kategorija ulaganja:
    • priprema projektne i tehničke dokumentacije (idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt, elaborati, proračuni, projektantski nadzor) za ishođenje potrebnih dozvola ili izvedbu radova, troškovnici radova i opreme, izrada studije izvodljivosti i financijske i socio-ekonomske analize, izrada ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i sl., revizija građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za građevinske radove, priprema izgradnje elektroenergetskih objekata (trafostanica, SN priključak, NN mreža) i priključenja na infrastrukturne i ostale sustave (plinski distribucijski sustav, sustav odvodnje, vodovodna mreža, hidrantska mreža, prometnice i sl.),
    • stručni nadzor radova i sl.,
    • izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina,
    • radovi na dogradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekta predškolske ustanove (npr.: zamjena dotrajalih instalacija i stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja, prilagodba interijera u skladu s potrebama osoba s invaliditetom, uklanjanje arhitektonskih prepreka kao što su nedovoljna širina vrata, neprilagođeni sanitarni čvorovi, izgradnja pristupnih rampi, prilagodba prostora u skladu sa specifičnim potrebama korisnika u svrhu povećanja kapaciteta učionice itd.) te pripremni radovi na gradilištu kao što su rušenje, čišćenje, zbrinjavanje građevinskog otpada i sve vrste komunalnih priključaka,
    • nabava opreme i namještaja za potrebe provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja.
 • Promidžba i vidljivost,
 • Upravljanje projektom i administracija:
  • vanjska usluga upravljanja projektom i izvještavanja (npr. priprema i objava najave nadmetanja, izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi operacije kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, priprema i provođenje postupaka nabave.

 

Prihvatljivi troškovi:

  • Troškovi izrade projektne i tehničke dokumentacije,
  • Troškovi upravljanja projektom, pripreme i objave dokumentacije za nadmetanja, provedbu javne nabave,
  • Troškovi izgradnje/dogradnje/nadogradnje/rekonstrukcije/adaptacije javne ustanove ili objekta druge namjene s ciljem provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja,
  • Trošak opremanja prostora javne ustanove ili objekta druge namjene s ciljem provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja,
  • Troškovi stručnog nadzora građenja, usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja,
  • Troškovi promidžbe i vidljivosti.

 

Financiranje:

 • Najniži iznos: 95.561,00 EUR
 • Najviši iznos: 4.778.021,00 EUR.
  • Najveći mogući iznos po dnevnom boravku je 191.121,00 EUR. Iznos bespovratnih sredstava po
   pojedinom projektnom prijedlogu određuje se sukladno kategoriji ulaganja:

   • Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić):
    • koeficijent: 1,00
    • izračun: 191.121,00 EUR
   • Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom):
    • koeficijent: 0,95
    • izračun: 181.565,00 EUR
   • Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje):
    • koeficijent: 0,85
    • izračun: 162.453,00 EUR
   •  Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje:
    • koeficijent: 0,85
    • izračun: 162.453,00 EUR
   • Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene:
    • koeficijent: 0,60
    • izračun: 114.673,00 EUR
   • Adaptacija i opremanje postojećih prostora:
    • koeficijent: 0,50
    • izračun: 95.561,00 EUR.
 • Intenzitet potpore: Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu izračunava se isključivo umnoškom broja dodatnih dnevnih boravaka, maksimalnog iznosa po dnevnom boravku, ovisno o odabranoj kategoriji ulaganja koji uključuje prihvatljive aktivnosti i troškove.

 

Rok za podnošenje prijava: od 09.06.2023. godine do 08.08.2023. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Obrasci:


Prilozi:

Upute za prijavitelje: