Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Izgradnja i opremanje centara za starije osobe – institucijske i izvaninstitucijske usluge

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je dana 22.12.2022. godine Poziv "Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)".

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Jedinice lokalne samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonu o Gradu Zagrebu.

 

Prihvatljivi partneri:

 • projektno partnerstvo je obavezno:
  • jedinica područne (regionalne) samouprave, tj. županija na čijem području se projekt provodi.
   • Jedna županija može biti Partner u više projektnih prijedloga prijavitelja sa sjedištem u toj županiji.

 

Prihvatljivost projekta:

 • financijski kapaciteti – zbrojeni prihodi prijavitelja i partnera u prethodnoj fiskalnoj godini moraju iznositi minimalno 25% od traženog iznosa bespovratnih sredstava u projektnoj prijavi,
 • jedna županija može biti partner u više projektnih prijedloga, ali se bespovratna sredstva  mogu dodijeliti za  maksimalno 1 (jedan) projekt po Županiji/partneru (prema sjedištu Prijavitelja),
 • prijavitelj s partnerom koji će infrastrukturu koja je predmet ulaganja u okviru Poziva koristiti za mješovite svrhe (negospodarska i gospodarska namjena) treba osigurati da godišnji kapacitet infrastrukture koja se odnosi na gospodarsku namjenu ne premašuje 20% ukupnog godišnjeg kapaciteta infrastrukture,
 • projektom je predviđena izgradnja i/ili rekonstrukcija i opremanje novog ili postojećeg objekta za pružanje usluga u zajednici  minimalnog smještajnog kapaciteta od 40 kreveta koji se odnosi na nove dodatne kapacitete za funkcionalno ovisne korisnike o pomoći druge osobe odnosno korisnike kojima je potreban treći ili četvrti stupanj usluge u skladu s člankom 68. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, te izvaninstitucijske usluge namijenjene starijim osobama koje žive kod kuće,
 • projektom je predviđena izgradnja i/ili rekonstrukcija i opremanje nove ili postojeće građevine u kojem će se uz usluge smještaja za funkcionalno ovisne korisnike pružati i izvaninstitucijske usluge za starije osobe,
 • projekt je u skladu s načelom “ne nanosi bitnu štetu” (DNSH),
 • za projekte izgradnje Prijavitelj/Partner mora biti vlasnik zemljišta lokacije ulaganja odnosno za projekte rekonstrukcije mora biti vlasnik građevine koja je predmet ulaganja ili isti mora dokazati pravni interes,
 • za projekte rekonstrukcije (prema Zakonu o gradnji) Prijavitelj/Partner mora biti vlasnik nekretnine na kojoj će se raditi intervencija ili imati sporazum o pravu korištenja.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Priprema i izrada projektno-tehničke dokumentacije – priprema i izrada dokumentacije koja se prilaže uz projektni prijedlog,
 • Izgradnja tj. građenje nove građevine i pripadajuće opremanje izgrađenog objekta:
  • Sve novoizgrađene građevine moraju poštivati pragove za zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije (nZEB), u skladu s Direktivom o energetskim svojstvima zgrada,
  • Tehničkom dokumentacijom mora se jasno prikazati metodologija izračuna troškova koja obuhvaća propisane prostorne standarde po svakom korisniku (površina spavaonice, blagovaonice, sobe za dnevni odmor i aktivno provođenje vremena i ostali sadržaji u centru),
 • Rekonstrukcija postojeće građevine:
  • mora se postići u prosjeku barem obnova srednje dubine, kako je definirano u Preporuci Komisije o obnovi zgrada ili postići u prosjeku najmanje 30% smanjenja izravne i neizravne emisije stakleničkih plinova u odnosu na emisije prije obnove,
 • Opremanje objekata:
  • nabava opreme potrebne za pružanje smještaja za funkcionalno ovisne korisnike o pomoći druge osobe te opreme potrebne za pružanje svih ostalih usluga koje će biti dostupne korisnicima centara za starije osobe,
 • Nabava vozila:
  • nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga (neophodnih ako korisnici usluga nisu u mogućnosti neovisno ili uz pomoć drugih osoba koristiti javni prijevoz) te potrebnih za učinkovito pružanje usluga korisnicima,
 • Tehnička pomoć:
  • nabava usluga vanjskih stručnjaka u području javne nabave,
 • Informiranje i vidljivost:
  • aktivnosti informiranja s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i rezultata te financiranja EU-a, u skladu s poglavljem 3.16. Uputa za prijavitelje.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • nastali nakon 1.2.2020. godine, a tijekom razdoblja provedbe projekta (osim troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije i nabave usluga vanjskih stručnjaka u području javne nabave, koji su prihvatljivi i ako su nastali prije početka provedbe projekta), a plaćeni su iz sredstava Prijavitelja/Partnera;
  • Troškovi izrade projektne i tehničke dokumentacije:
   • priprema projektnog prijedloga,
   • troškovi izrade potrebne tehničke dokumentacije - priprema idejnog rješenja, glavnog i izvedbenog projekta, izrada studija i elaborata, proračuna, troškovnika radova i opreme,
   • troškovi dokumentacije i stručnjaka potrebnih za ishođenje potrebnih dozvola,
   • izrade ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i sl., izrada studije/elaborata utjecaja na okoliš,
   • troškovi dokumentacije potrebne za građevinske radove, pripreme izgradnje elektroenergetskih objekata i sl.,
   • troškovi izrade investicijske studije prema Obrascu 3. – Investicijska studija.
  • Troškovi izvođenja radova - izgradnje te rekonstrukcije postojećih građevina:
   • troškovi građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja),
   • troškovi zamjena dotrajalih instalacija i stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja,
   • prilagodba interijera u skladu s potrebama osoba s invaliditetom, uklanjanje arhitektonskih prepreka kao što su nedovoljna širina vrata, neprilagođeni sanitarni čvorovi, izgradnja pristupnih rampi i ostalih pomagala za svladavanje visinskih prepreka,
   • prilagodba prostora u skladu sa specifičnim potrebama korisnika kako bi prostor za pružanje socijalnih usluga za starije osobe (institucijske i izvaninstitucijske) u potpunosti odgovarao odredbama Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga itd.,
   • troškovi pripremnih radova na gradilištu kao što su rušenje, čišćenje, zbrinjavanje građevinskog otpada i sve vrste komunalnih priključaka.
  • Troškovi opremanja prostora:
   • troškovi nabave opreme i namještaja.
  • Trošak nabave vozila:
   • troškovi nabave osobnih vozila i vozila posebne namjene koji će se koristiti za prijevoz korisnika institucijskih i pružanje izvaninstitucijskih usluga centra za starije osobe.
  • Troškovi stručnog nadzora građenja, projektantskog nadzora, usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, usluge voditelja projekta građenja,
  • Troškovi vanjskih stručnjaka u području javne nabave za pomoć u pripremi dokumentacije za nadmetanje i provedbi postupaka javne nabave,
  • Troškovi promidžbe i vidljivosti:
   • privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice itd.,
   • troškovi informiranja javnosti o uslugama koje će centar za starije osobe pružati.

 

Financiranje:

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 49.107.439,11 EUR/370.000.000,00 HRK
 • Najniži iznos: 2.181.962,97 EUR/16.440.000 HRK
 • Najviši iznos: 6.138.429,89 EUR/46.250.000 HRK
 • Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu za projektne prijedloge u okviru kojih će se izgraditi:
  • infrastruktura za pružanje izvaninstitucijskih i institucijskih usluga financirana sredstvima ovog Poziva koja će biti isključivo namijenjena korištenju za negospodarske svrhe,
  • infrastruktura za pružanje izvaninstitucijskih i institucijskih usluga financirana sredstvima ovog Poziva koja će biti namijenjena korištenju za mješovite svrhe (negospodarska i gospodarska namjena) pri čemu je gospodarska namjena infrastrukture sporedna tj. godišnji kapacitet infrastrukture koja se odnosi na gospodarsku namjenu ne premašuje 20% ukupnog godišnjeg kapaciteta infrastrukture.

 

Rok za podnošenje prijava: od 23. siječnja 2023. godine od 08:00 sati do 22. ožujka 2023. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

 Obrasci:

Prilozi:

Upute za prijavitelje: