Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture (IV.4.)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva objavilo je 21. prosinca 2024. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«.

 

Prihvatljivi korisnici:

Pravne ili fizičke osobe, mikro, mala i srednja poduzeća, odnosno subjekti u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji je korisnik odobrenog objekta za preradu proizvoda ribarstva, ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

 

Prihvatljiva ulaganja:

 • smanjenje potrošnje energije i energetsku učinkovitost, uključujući potrošnju vode,
 • obnovljivi izvori energije,
 • smanjenje utjecaja na okoliš, uključujući i smanjenje i sprječavanje onečišćenja, obradu otpada i pročišćavanje otpadnih voda,
 • unaprjeđenje sigurnosti, higijene, zdravstvenih i radnih uvjeta,
 • poboljšanje sljedivosti i kvalitete proizvoda,
 • prerada nusproizvoda nastalih prilikom glavnih aktivnosti prerade,
 • prerada ekoloških proizvoda akvakulture na temelju članaka 6. i 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L189, 28. 6. 2007.),
 • inovativni proizvodi, procesi, oprema ili sustavi upravljanja i organizacije.

 

Prihvatljvi troškovi:

 • troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture,
 • troškovi opremanja objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje,
 • troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije skladišnih prostora te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad skladišnih prostora, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje,
 • troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za maloprodaju te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad objekta za maloprodaju, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje,
 • troškovi kupnje i/ili opremanja specijaliziranih vozila, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje,
 • troškovi kupnje informatičke opreme i/ili informatičkih sustava (uključujući i licencirane računalne programe) za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture i/ili slične opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje,
 • troškovi kupnje opreme i/ili sustava za video nadzor objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje,
 • troškovi izgradnje te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta), a ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, a koji se planira opskrbljivati proizvedenom energijom, korisnik može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje objekta za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja,
 • opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja, i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, troškovi izrade procjene o potrebi izrade studije, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu), troškovi nadzornog inženjera kod izgradnje i/ili rekonstrukcije, troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije i troškovi provedbe mjera informiranja i promidžbe iz članka 8. stavka 11. ovoga Pravilnika.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u razdoblju prihvatljivosti, odnosno troškovi koji su nastali od 02.07.2021. godine.

 

Financiranje:

 • Maksimalna visina potpore: 1.000.000 eura
 • Intenzitet potpore: 50% ukupnih prihvatljivih troškova uz moguće povećanje/smanjenje intenziteta kako slijedi:

  • za 35 postotnih bodova ako se operacija provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo,
  • za 10 postotnih bodova ako operaciju provodi ribarska zadruga,
  • za 25 postotnih bodova ako operaciju provodi organizacija proizdvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija.

 

Rok za prijavu: do 19. veljače 2024. godine.

 

U pripremi projekta za podnošenje Zahtjeva za potporu, izradi samog Zahtjeva za potporu i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: