Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture (IV.4.)

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva objavilo je 22. veljače 2019. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«.

Prihvatljivi korisnici:

Pravne ili fizičke osobe, subjekti u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva, ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

Prihvatljiva ulaganja:

 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda;
 • ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda;
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora;
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju;
 • ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila;
 • ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda;
 • ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda.

Prihvatljiva ulaganja moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:

 • štednji energije ili smanjuju utjecaj na okoliš, uključujući obradu otpada,
 • unaprjeđenju sigurnosti, higijeni, zdravstvenih i radnih uvjeta,
 • podupiru obradu ulova komercijalne ribe koja ne može biti namijenjena za prehranu ljudi,
 • su u vezi sa preradom nusproizvoda nastalih prilikom glavnih aktivnosti prerade,
 • su vezi s preradom ekoloških proizvoda akvakulture na temelju članaka 6. i 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L189, 28. 6. 2007.),
 • rezultiraju novim ili poboljšanim proizvodima, novim ili poboljšanim procesima, ili novim ili poboljšanim sustavima upravljanja i organizacije.

Financiranje:

 • Maksimalna visina potpore: 7.500.000 kuna
 • Intenzitet potpore: 50% ukupnih prihvatljivih troškova uz moguće izuzetke Sukladno članku 95. stavku 1. Uredbe (EU) br. 508/2014 o EFPR-u, te Prilogu I. Uredbe, najviše 85 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Rok za prijavu: od 23. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 01. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za podnošenje Zahtjeva za potporu, izradi samog Zahtjeva za potporu i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

 

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija