Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Produktivna ulaganja u akvakulturu (II.2.)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva objavilo je 21. prosinca 2023. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2. »Produktivna ulaganja u akvakulturu«.

 

Prihvatljvi korisnici:

 • fizičke ili pravne osobe nositelji dozvole za akvakulturu ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

 

Prihvatljiva ulaganja:

 • produktivna ulaganja u akvakulturu,
 • diversifikacija proizvodnje u akvakulturi i uzgajanih vrsta,
 • osuvremenjivanje jedinica akvakulture, uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi,
 • poboljšanje i osuvremenjivanja povezana sa zdravljem i dobrobiti životinja, uključujući kupnju opreme za zaštitu farmi od divljih grabežljivaca,
 • ulaganja u smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa,
 • ulaganja u unaprjeđenje kvalitete ili dodavanje vrijednosti proizvodima akvakulture,
 • obnova postojećih akvakulturnih ribnjaka ili laguna putem uklanjanja mulja ili ulaganja u sprečavanje taloženja mulja,
 • diversifikacija prihoda poduzeća u području akvakulture putem razvoja komplementarnih aktivnosti,
 • ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka poduzeća u području akvakulture na potrošnju i kvalitetu vode, posebice smanjenjem količine korištene vode ili kemikalija, antibiotika i drugih lijekova, ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući uspostavom multitrofičkih akvakulturnih sustava,
 • promicanje zatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recirkulacijskim sustavima, smanjujući time potrošnju vode na najmanju moguću mjeru,
 • ulaganja koja povećavaju energetsku učinkovitost i promiču prelazak poduzeća u području akvakulture na obnovljive izvore energije.

 

Prihvatljvi troškovi:

 • troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije uzgajališta i/ili mrjestilišta i/ili objekata za predrast te kod postojećih ribnjaka za uzgoj toplovodnih slatkovodnih riba troškovi uklanjanja mulja ili sprječavanja taloženja mulja,
 • troškovi opremanja mrjestilišta i/ili uzgajališta /ili objekata za predrast, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje,
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje zatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recirkulacijskim sustavima,
 • troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije skladišnih prostora te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad skladišnih prostora, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje,
 • troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za maloprodaju i/ili troškovi opremanja opremom potrebnom za rad objekta za maloprodaju, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje,
 • troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja vodnih građevina, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje,
 • troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad otpremnog centra i centra za pročišćavanje školjkaša, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje,
 • troškovi kupnje i/ili opremanja specijaliziranih vozila i/ili radnih strojeva i/ili specijaliziranih plovila i/ili teglenica i/ili plutajućih objekata i/ili pontona te troškovi kupnje radnih strojeva, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje,
 • kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada mrjestilišta i/ili uzgajališta, troškovi kupnje informatičke opreme i/ili informatičkih sustava (uključujući i licencirane računalne programe) za potrebe rada mrjestilišta i/ili uzgajališta, i/ili sustava automatskog/poluautomatskog hranjenja i/ili uređaja za klimatizaciju prostorija mrjestilišta i/ili ostale opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje,
 • kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvodnje na mrjestilištima i/ili uzgajalištima i/ili skladišnim prostorima isključivo u svrhu akvakulture i proizvoda akvakulture iz primarne proizvodnje, troškovi kupnje kontejnera za skladištenje akvatičnih organizama i/ili ledomata i/ili opreme za poleđivanje i/ili šokiranje akvatičnih organizama i/ili opreme za sotiranje akvatičnih organizama i/ili opreme za pakiranje akvatičnih organizama i/ili sanitacijske opreme i/ili visokotlačne pumpe i/ili zračne barijere, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje,
 • kod ulaganja u kupnju i/ili izgradnju i/ili postavljanje opreme i/ili sustava fizičke i tehničke zaštite mrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih grabežljivaca, troškovi kupnje i/ili izgradnje i/ili postavljanja opreme i/ili sustava zaštite mrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih grabežljivaca, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje,
 • kod ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta, troškovi kupnje opreme i/ili sustava za video nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje,
 • kod ulaganja u kupnju instrumenata i/ili opreme za praćenje parametara okoliša i/ili opremanje laboratorija, troškovi kupnje instrumenata i/ili opreme za praćenje fizikalnih i kemijskih parametara vode i sedimenta i/ili vodomjera i/ili opreme za telemetrijski nadzor i/ili slične opreme za laboratorij u svrhu akvakulture i proizvoda akvakulture iz primarne proizvodnje, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje,
 • kod ulaganja u komplementarne aktivnosti, troškovi uspostave i razvoja takvih aktivnosti i/ili kupnje opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje,
 • kod izgradnje i/ili opremanja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na mrjestilištima i/ili uzgajalištima (solarne elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu, geotermalne elektrane i slično), troškovi izgradnje postrojenja te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad postrojenja, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta), a ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na mrjestilištu i/ili uzgajalištu vezanih uz proizvodnju, a koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom, korisnik može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje na mrjestilištu i/ili uzgajalištu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja,
 • opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova, i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, troškovi izrade procjene o potrebi izrade studije, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu), troškovi nadzornog inženjera kod izgradnje i/ili rekonstrukcije, troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije i troškovi provedbe mjera informiranja i promidžbe iz članka 8. stavka 10. Pravilnika.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u razdoblju prihvatljivosti od 1. siječnja 2021. godine.

 

Financiranje:

Najviši iznos potpore: 3.000.000 eura

Intenzitet potpore:

 • 50% ukupno prihvatljivih troškova uz moguće povećanje intenziteta u sljedećim slučajevima:
  • za 35 postotnih bodova ako se operacija provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo,
  • za 10 postotnih bodova ako operaciju provodi ribarska zadruga,
  • za 25 postotnih bodova ako operaciju provodi organizacija proizvođača u akvakulturi, udruženje organizacija proizvođača u akvakulturi ili međusektorska organizacija,
  • za 10 postotnih bodova održivoj akvakulturi koju provodi MSP.

 

Rok za podnošenje: 60 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 19. veljače 2024. godine.

 

U pripremi projekta za podnošenje Zahtjeva za potporu, izradi samog Zahtjeva za potporu i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: