Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Energetska obnova višestambenih zgrada

Poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada planiran je do kraja I. kvartala 2022. godine, a bit će sufinanciran iz Mehanizma za oporavka i otpornost u okviru instumenta "Eu sljedeće generacje" kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

 

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade, u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade,
 • Upravitelj zgrade, u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

Prihvatljivost projekta:

 • višestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:
  • najmanje 66% ukupne korisne površine1 iste koristi se za stanovanje,
  • ima tri (3) ili više stambenih jedinica,
  • njome upravlja upravitelj zgrade,
  • jedinstvena je arhitektonska cjelina,
  • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.
 • obnovljeni dio višestambene zgrade mora biti energetskog razreda:
  • A+, A, B, C u kontinentalnoj Hrvatskoj,
  • A+, A, B u primorskoj Hrvatskoj.

Prihvatljivi troškovi:

Za sufinanciranje u okviru ovog Poziva prihvatljivi troškovi nastali su nakon 1. veljače 2020. godine.

 • Izrada projektne dokumentacije (energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energ. pregledu i energ. certifikata, izrada glavnog projekta, energetski pregled zgrade),
 • Energetska obnova:
  • obnova ovojnice zgrade,
  • ugradnja novih ili zamjena poboljšanje tehničkih sustava zgrade,
  • promicanje korištenja OIE u sustavima grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode,
  • ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju el. energije iz OIE,
  • zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostorija,
  • uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom,
  • mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara (sveobuhvatna obnova),
  • mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta (sveobuhvatna obnova),
  • mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, a posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade od najmanje 10% u odnosu na stanje prije obnove,
  • mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture,
  • mjere održive urbane mobilnosti,
  • elektromobilnost,
  • provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).
 • Upravljanje projektom i administracija,
 • Promidžba i vidljivost projekta.

Financiranje:

 • Najniži iznos: 150.000,00 HRK,
 • Najviši iznos: 22.000.000,00 HRK.

Maksimalni intenzitet potpore prihvatljivih troškova za mjere u okviru aktivnosti projekta pod I.-III. u ovisnosti je o kategoriji obnove:
a) Integralna energetska obnova
b) Dubinska obnova
c) Sveobuhvatna obnova

Intenzitet potpore:

 • Izrada projektne dokumentacije: od 85 do 100%,
 • Energetska obnova: od 60 do 80%,
 • Upravljanje projektom i administracija: od 85 do 100%,
 • Promidžba i vidljivost projekta: 85%

 

Planirani datum objave: do kraja I. kvartala 2022. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

 • Prijavni obrazac – ispunjava se elektronski u sustavu eNPOO,
 • Tehnički obrazac – sadrži tehničke podatke o zgradi koja je predmet projektnog prijedloga,
 • Izjava prijavitelja – potpisom Izjave prijavitelj potvrđuje kako su svi podaci priloženi prijavi istiniti i točni te kako projekt zadovoljava opće i specifične kriterije Poziva,
 • Izjava ovlaštenog arhitekta – potpisom Izjave ovlašteni projektant glavnog arhitektonskog projekta energetske obnove potvrđuje podatke o zgradi koja je predmet projektnog prijedlog,
 • Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH principom – obrazac kojim se definira usklađenost projektnog prijedloga s pojedinim okolišnim ciljem i DNSH načelom,
 • Ažurirani popis suvlasnika zgrade izrađen od strane upravitelja zgrade/predstavnika suvlasnika s izraženom korisnom površinom te podatkom o namjeni (stanovanje ili gospodarska djelatnost) pojedinog suvlasničkog dijela,
 • Izjava o korištenim potporama – dokaz o korištenim potporama male vrijednosti (de
  minimis) od strane svakog pojedinačnog suvlasnika zgrade koji obavlja gospodarsku djelatnost,
 • Međuvlasnički ugovor – dokaz da je Prijavitelj od strane suvlasnika ovlašten za upravljanje predmetnom nekretninom (ukoliko za predmetnu višestambenu zgradu u smislu ovog Poziva postoji više međuvlasničkih ugovora, odnosno postoji više predstavnika suvlasnika/upravitelja, potrebno ih je sve priložiti),
 • Ugovor o upravljanju zgradom kojim se definiraju ovlaštenja i obveze upravitelja zgrade (ukoliko za predmetnu višestambenu zgradu u smislu ovog Poziva postoji više Ugovora o upravljanju, odnosno postoji više upravitelja, potrebno ih je sve priložiti),
 • Punomoć ovjerena kod javnog bilježnika – ukoliko se projektni prijedlog odnosi na višestambenu zgradu u smislu ovog Poziva kojom upravlja više upravitelja, predstavnici suvlasnika opunomoćuju jednog upravitelja/predstavnika suvlasnika kao Prijavitelja,
 • Odluka o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi zgrade donesena temeljem natpolovične većine glasova suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a sukladno članku 30. Zakona o energetskoj učinkovitosti,
 • Ugovor o otvaranju računa za provedbu projekta,
 • Identifikacija čestica nadležnog ureda za katastar – ako je primjenjivo,
 • Zadnji važeći dokaz da je zgrada koja je predmet projektnog prijedloga postojeća u smislu
  Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Izvješće o energetskom pregledu zgrade i važeći energetski certifikat zgrade koja je predmet projektnog prijedloga, ne stariji od 13. studenoga 2012. godine,
 • Glavni projekt energetske obnove zgrade (uključujući sve mape i pripadajuće elaborate ako je primjenjivo) koja je predmet projektnog prijedloga, ne stariji od 1. siječnja 2016. godine
 • Fotodokumentacija zgrade koja je predmet projektnog prijedloga i tehničkih sustava za koje je predviđena energetska obnova,
 • Akt za građenje za planirani zahvat na zgradi koja je predmet projektnog prijedloga – ako je primjenjivo,
 • Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja za planirani zahvat na zgradi koja je predmet projektnog prijedloga – ako je primjenjivo.