Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je dana 05. listopada 2022. godine Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava – C1.6. R1-I2 – Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektora turizma.

Pozivom se potiču ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika, koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma.

Svrha poziva je potaknuti ulaganja razvoja turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike. Uz navedeno, svrha poziva je i smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, održivi i niskougljični rast turizma visoke kvalitete u slabije razvijenim turističkim područjima te jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

Poziv je podijeljen u 3 grupe.


Prihvatljivi prijavitelji: 

 • mikro, mala, srednja i velika poduzeća:
  • trgovačka društva, obrti koji se odnose na klasifikacijske oznake sukladno NKD-2007:
   • 55.1 Hoteli i sličan smještaj,
   • 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje,
   • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.
  • zdravstvena ustanova u zdravstvenom turizmu koja se odnosi na klasifikacijske oznake sukladno NKD-2007:
   • 55.1 Hoteli i sličan smještaj,
   • 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje.

Prihvatljive aktivnosti:
1) Aktivnosti za zelenu tranziciju:
Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za zelenu tranziciju te najmanje dvije aktivnosti za zelenu tranziciju iz drugih kategorija.
 • Obvezne aktivnosti za zelenu tranziciju:
  • građenje objekata,
  • aktivnost ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti.
 • Druge kategorije aktivnosti za zelenu tranziciju:
  • opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa, smanjenjem utroška energije i vode, smanjenjem emisija CO2 ili smanjenjem nastanka otpada prilikom obavljanja djelatnosti,
  • uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji,
  • ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije,
  • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača,
  • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike,
  • ulaganja u održivu mobilnost,
  • ulaganja u zelene vještine.

2) Aktivnosti za digitalnu tranziciju:
Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za digitalnu tranziciju:
 • Obvezne aktivnosti za digitalnu tranziciju:
 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje s ciljem digitalne transformacije,
 • uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije.
 • Druge kategorije aktivnosti za digitalnu tranziciju:
  • ulaganja u digitalne vještine.

3) Neobavezne aktivnosti:
 • uređenje okoliša,
 • uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda,
 • ulaganja u usavršavanje,
 • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta,
 • izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije.

Prihvatljive aktivnosti sukladno kategoriji potpore:

 • Regionalne potpore:
  • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.
 • Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije,
 • Potpore za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti,
 • Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku normi Unije:
  • održiva mobilnost:
   • ulaganje u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika potpore koji obavlja turističko-ugostiteljsku djelatnost.
  • Potpore za usavršavanje,
  • De minimis potpore:
   • aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije,
   • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta,
   • aktivnosti revizije projekta,
   • aktivnosti stručnog nadzora.

Prihvatljive kategorije troškova:

 • Regionalne potpore za ulaganje:
  • ulaganja u materijalnu imovinu:
   • gradnja/rekonstrukcija/opremanje objekata,
   • drugo opremanje objekata
   • nabava digitalne i komunikacijske opreme, IKT infrastrukture, opreme za napredne sustave digitalizacije, mrežne opreme
   • uvođenje rješenja za kibernetičku sigurnost,
   • nabava ostale opreme za provedbu aktivnosti u projektu (sigurnosne kamere, protuprovalni sustavi, kontrola pristupa, parkirni sustavi, videokonferencijski sustavi)
   • uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela temeljenih na kružnom gospodarstvu, OIE, energetskoj učinkovitosti
   • uvođenje rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama,
   • uvođenje rješenja za održivu uporabu vode,
   • uređenje zelenih površina,
   • uređenje plaža.
  • ulaganja u nematerijalnu imovinu:
   • uvođenje rješenja za optimizaciju procesa,
   • troškovi informatičko-komunikacijskih rješenja (softveri),
   • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva.
 • Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije:
 • postavljanje novih sustava za proizvodnju:
  • električne energije iz energije sunca, vjetra, geotermalne energije, energije plime, oseke, valova i slične energije iz oceana, hidroenergija i drugi oblici energije iz obnovljivih izvora,
  • toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora:
   • toplinski sunčani kolektori,
   • dizalice topline,
   • geotermalni izmjenjivači topline.
 • Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti:
  • obnova ovojnice zgrade - povećanje toplinske zaštite ovojnice,
  • ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje tehničkih sustava zgrade koje uključuju tehničku opremu za grijanje,hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju,  i pripremu potrošne tople vode,
  • zamjena unutarnje rasvjete,
  • uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom i slični troškovi
 • Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku normi Unije:
  • ulaganja u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika
 • Potpore za usavršavanje:
  • troškovi predavača
  • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja - putni troškovi, troškovi materijala, potrošna roba, amortizacija alata i opreme,
  • troškovi savjetodavnih usluga.
 • De minimis potpore:
  • ulaganja u vozila i plovila s nultim ili niskim emisijama ugljika,
  • komunalni doprinos (prihvatljivo od 01.02.2020.),
  • priprema projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 01.02.2020.),
  • priprema postupka certificiranja i provjera sukladnosti sukladno zahtjevima certifikata ili eko-oznaka (prihvatljivo od 01.02.2020.),
  • izrada studije utjecaja na okoliš (prihvatljivo do 01.02.2020.),
  • priprema natječajne dokumentacije (prihvatljivo od 05.10.2022. do 7.963,37 EUR (60.000,00 HRK)),
  • upravljanje projektom (do 24.553,72 EUR (185.000,00 HRK)),
  • izrada dokumentacije za nabavu (do 6.636,14 EUR (50.000,00 HRK)),
  • revizija projekta obvezna za sve projekte (do 6.636,14 EUR (50.000,00 HRK)),
  • stručni nadzor i sl.

Financiranje:

Najniži iznos: 265.445,62 EUR (2.000.000,00 HRK)
Najviši iznos: 6.636.140,42 EUR (50.000.000,00 HRK)
Intenzitet potpore:
I. Regionalne potpore:
 • Panonska i Sjeverna Hrvatska:
  • mikro i mala poduzeća: 70%
  • srednja poduzeća: 60
  • velika poduzeća: 50%
 • Jadranska Hrvatska:
  • mikro i mala poduzeća: 60%
  • srednja poduzeća: 50 %
  • velika poduzeća: 35%
 • Grad Zagreb:
  • mikro i mala poduzeća: 55%
  • srednja poduzeća: 45%
  • velika poduzeća: 35%
II. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije:
 • ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora – utvrđena kao zasebno ulaganje ili ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora – utvrđena kao slična ulaganja koja su manje prihvatljiva za okoliš, a koja se mogu vjerodostojno provesti bez potpore:
  • mala poduzeća: 65%
  • srednja poduzeća: 55%
  • velika poduzeća: 45%
 • ulaganja u mala postrojenja za koja nije moguće odrediti ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš:
  • mala poduzeća: 50%
  • srednja poduzeća: 40%
  • velika poduzeća: 30%
 • Intenziteti se mogu povećati u slučaju potpomognutih područja:
  • za 15% za regije u Panonskoj, Jadranskoj i Sjevernoj Hrvatskoj,
  • za 5% za regiju Grad Zagreb.
III. Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti (izravno vezane uz regionalne potpore):
 • mala poduzeća: 50%
 • srednja poduzeća: 40%
 • velika poduzeća: 30%
 • Intenziteti se mogu povećati u slučaju potpomognutih područja:
  • za 15% za regije u Panonskoj, Jadranskoj i Sjevernoj Hrvatskoj,
  • za 5% za regiju Grad Zagreb.
IV. Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku normi Unije iz članka 36. Uredbe 651/2014 i Programa dodjele državnih potpora:
 • do 40% prihvatljivih troškova
 • Intenziteti se mogu povećati za:
  • mala poduzeća: 20%
  • srednja poduzeća: 10%
  • za ulaganja koja se nalaze u potpomognutim područjima: 15%
V. Potpore za usavršavanje iz članka 31. Uredbe 651/2014 odnosno članka 15. Programa dodjele državnih potpora:
 • do 50% prihvatljivih troškova.
 • Intenziteti se mogu povećati za:
  • usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju: 10%
  • mala poduzeća: 20%
  • srednja poduzeća: 10%
VI. De minimis potpore:
 • 85% prihvatljivih troškova u kategorijama ITR 0, 1, 2, 3, 4.

Natječajna dokumentacija:
Obrasci:

Prilozi:

Upute za prijavitelje:
 

Prihvatljivi prijavitelji: 
 • Fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača (sukladno Rješenju o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu) koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007.

Prihvatljive aktivnosti:
1) Aktivnosti za zelenu tranziciju:
 • građenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smještaj i pripadajućeg dodatnog sadržaja,
 • uvođenje zelenih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji,
 • ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti,
 • ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije,
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača,
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike,
 • ulaganja u održivu mobilnost,
 • uređenje okoliša,
 • uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda,
 • uvođenje certifikata ili eko oznaka (EU ECOLABEL, EMAS itd.).
2) Aktivnosti za digitalnu tranziciju:
 • uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije,
 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje.
3) Potporne aktivnosti povezane s provedbom projekta:
 • aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije,
 • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta,
 • aktivnosti stručnog nadzora,
 • ulaganja u usavršavanje.
Prihvatljivi troškovi:
 • trošak gradnje, rekonstrukcije objekata;
 • opremanje objekata, uključujući opremanje povezano s digitalizacijom,
 • uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koji se temelje na kružnom gospodarstvu, obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti,
 • poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za potrebe objekata koji su predmet projektnog prijedloga,
 • troškovi ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti postojećeg objekta,
 • uvođenje rješenja za održivu uporabu vode, uključujući primjenu mjera za ponovnu uporabu vode,
 • trošak za osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom,
 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja (softver),
 • uređenje zelenih površina,
 • troškovi za pripremu postupka certificiranja i provjeru sukladnosti sa zahtjevima certifikata ili eko-oznaka (EU ECOLABEL, EMAS, itd),
 • troškovi nabave vozila i plovila s nultim ili niskom emisijama ugljika,
 • troškovi predavača i polaznika koji su izravno povezani s usavršavanjem,
 • troškovi komunalnog doprinosa (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine),
 • troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine), uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja itd.),
 • troškovi izrade studije utjecaja na okoliš (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine),
 • trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije koji je prihvatljiv od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 2.654,46 EUR (20.000,00 HRK),
 • upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge, uključujući izradu dokumentacije za nabavu (do najvišeg iznosa od 9.290,60 EUR (70.000,00 HRK),
 • troškovi stručnog nadzora i sl.

Financiranje:
Najniži iznos: 13.272,28 EUR (100.000,00 HRK)
Najviši iznos: 200.000,00 EUR (1.506.900,00 HRK)
Intenzitet potpore:
 • De minimis potpore:
  • 85% prihvatljivih troškova u kategorijama ITR 0, 1, 2, 3, 4.

Natječajna dokumentacija:
Obrasci:

Prilozi:
Upute za prijavitelje:

Prihvatljivi prijavitelji: 
 • pravne ili fizičke osobe, mikro, mala, srednja i velika poduzeća, koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma:
  • do trenutka prijave projekta i za vrijeme trajanja provedbe projekta mora biti registriran za obavljanje najmanje jedne od djelatnosti iz ekosustava turizma, a koji obuhvaća skupine navedene u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007) ili jednakovrijedno te se odnose na klasifikacijske oznake:
   • 49 Kopneni prijevoz,
   • 50.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika,
   • 51 Zračni promet,
   • 55 Smještaj,
   • 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića,
   • 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava,
   • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima,
   • 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (kongresni turizam),
  • 90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti,
  • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova,
  • 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (izuzev rada automata za igru na kovanice).

Prihvatljivi partneri:
 • Prihvatljivi partneri su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala i srednja poduzeća sukladno definiciji u Prilogu 1. Uredbe 651/2014.), velika poduzeća koja ne ispunjavanju kriterije definirane Prilogom I. Uredbe 651/2014 ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koje svojim znanjem, resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim) i istraživačkim kapacitetima doprinose u provedbi projekta istraživanja i razvoja.

Prihvatljive aktivnosti (prema vrsti potpore):
1) Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:
 • industrijsko istraživanje,
 • eksperimentalni razvoj,
 • studije izvedivosti.
2) Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja:
 • mora se provoditi u kombinaciji s aktivnošću pod točkom 1.,
 • prihvatljiva je za poduzetnike iz ekosustava turizma.
3) Potporne aktivnosti:
 • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta,
 • izrada studijske, projektno-tehničke dokumentacije.
Prihvatljive aktivnosti (prema kategoriji potpore):
 • Potpore za projekte istraživanja i razvoja:
  • potpore za industrijsko istraživanje;
  • potpore za eksperimentalni razvoj;
  • potpore za studije izvedivosti.
 • Regionalne potpore:
  • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s aktivnostima jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta.
 • De minimis potpore:
  • aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije.

Financiranje:
Najniži iznos: 265.445,42 EUR (2.000.000,00 HRK)
Najviši iznos: 2.787.178,98 EUR (21.000.000,00 HRK)
Intenzitet potpore:
 • Potpore za projekte istraživanja i razvoja:
  • Industrijsko istraživanje: 50% prihvatljivih troškova,
  • Eksperimentalni razvoj: 25% prihvatljivih troškova,
  • Studije izvedivosti: 50% prihvatljivih troškova.
  • Intenziteti se mogu povećati:
   • za industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj:
    • 20% za mikro i mala poduzeća,
    • 10% za srednja poduzeća,
    • 15% za projekte:
     • koji uključuju učinkovitu suradnju među poduzetnicima od kojih je najmanje jedan MSP, a niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova; ili između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija/e snose najmanje 10% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja;
     • rezultati projekta priopćuju se širokom krugu javnosti na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom.
   • za studije izvedivosti:
    • 20% za mikro i mala poduzeća,
    • 10% za srednja poduzeća.
 • Regionalne potpore:
  • Panonska i Sjeverna Hrvatska:
   • mikro i mala poduzeća: 70%
   • srednja poduzeća: 60%
   • velika poduzeća: 50%
  • Jadranska Hrvatska:
   • mikro i mala poduzeća: 60%
   • srednja poduzeća: 50%
   • velika poduzeća: 40%
  • Grad Zagreb:
   • mikro i mala poduzeća: 55%
   • srednja poduzeća: 45%
   • velika poduzeća: 35%
 • De minimis potpore (potpore male vrijednosti): 85% prihvatljivih troškova

Natječajna dokumentacija:
Obrasci:

Prilozi:
Upute za prijavitelje:

Rok za podnošenje prijava: od 07. studenog 2022. godine u 12:00 sati do 01. ožujka 2023. godine u 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!