Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je dana 05. listopada 2022. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava, Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti.


Prihvatljivi prijavitelji: 
Pravna osoba upisana u odgovarajući registar, a koja u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja.
 • Jedinica područne (regionalne) samouprave,
 • Jedinica lokalne samouprave,
 • Javna ustanova,
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu:
  • da nad trgovačkim društvom u javnom vlasništvu Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili javna ustanova samostalno ili zajedno s drugim naprijed navedenim subjektima obavlja kontrolu sličnu onoj koju provodi nad svojim poslovnim jedinicama,
  • da nema izravnog udjela privatnog kapitala, osim sudjelovanja privatnog kapitala koje je obvezno na temelju odredbi posebnog zakona, u skladu s osnivačkim Ugovorom, a koji nema značajke kontroliranja i blokiranja i koji ne vrši odlučujući utjecaj na prijavitelja.

Prihvatljivi partneri:
 • Jedinica područne (regionalne) samouprave,
 • Jedinica lokalne samouprave,
 • Turistička zajednica,
 • Javna ustanova,
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu,
 • Znanstvena organizacija,
 • Vjerska zajednica,
 • Udruga,
 • Privatni partner u ugovornom javno-privatnom partnerstvu sukladno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14, 114/18) upisanom u Registar ugovora javno-privatnog partnerstva.

Prihvatljiva ulaganja:
 • Infrastruktura u funkciji valorizacije kulturne baštine destinacije:
  • dvorci, utvrde, kurije i drugi objekti kulturne baštine pod pojedinačnom zaštitom,
  • centri za posjetitelje i interpretacijski centri za interpretaciju materijalne i nematerijalne kulturne baštine,
  • ugostiteljski objekti za smještaj, ukoliko se prijavljuju kao sporedna aktivnost u okviru projektnog prijedloga valorizacije kulturne baštine destinacije.
 • Infrastruktura u funkciji valorizacije prirodne baštine destinacije:
  • centri za posjetitelje i interpretacijski centri,
  • prirodna kupališta uz rijeke i jezera,
  • atrakcije na otvorenom („nebeske“ šetnice, skycab, viseći mostovi, stakleni tobogani, staklene stepenice i sl.),
  • plutajući objekti unutarnje plovidbe - pristani u funkciji turizma,
  • hoteli, hoteli baština (heritage), difuzni hotele, aparthoteli, turistička naselja,
  • hosteli, kampovi, glamping i kamp odmorišta u funkciji valorizacije prirodne baštine destinacije,
  • vozila (mini busevi i sl.) i plovila s nultom emisijom ugljika namijenjenih za prijevoz posjetitelja prirodne baštine,
  • šetnice, tematske staze, pješačke trekking staze te staze dugog hodanja.
 • Infrastruktura u funkciji valorizacije gastronomske i enološke te ostale ponude destinacije:
  • centri za posjetitelje i interpretacijski centri.

Financiranje:
Najniži iznos: 1.061.782,47 EUR (8.000.000,00 HRK)
Najviši iznos: 6.636.140,42 EUR (50.000.000,00 HRK)
Natječajna dokumentacija:
Obrasci:

Prilozi:

Upute za prijavitelje:


Prihvatljivi prijavitelji: 
Pravna osoba upisana u odgovarajući registar, a koja u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja.
 • Jedinica područne (regionalne) samouprave,
 • Jedinica lokalne samouprave,
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže,
 • Javna ustanova registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje, sportskom građevinom,
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu:
  • da nad trgovačkim društvom u javnom vlasništvu Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili javna ustanova samostalno ili zajedno s drugim naprijed navedenim subjektima obavlja kontrolu sličnu onoj koju provodi nad svojim poslovnim jedinicama,
  • da nema izravnog udjela privatnog kapitala, osim sudjelovanja privatnog kapitala koje je obvezno na temelju odredbi posebnog zakona, u skladu s osnivačkim Ugovorom, a koji nema značajke kontroliranja i blokiranja i koji ne vrši odlučujući utjecaj na prijavitelja.

Prihvatljivi partneri:
 • Jedinica područne (regionalne) samouprave,
 • Jedinica lokalne samouprave,
 • Turistička zajednica,
 • Javna ustanova,
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu,
 • Znanstvena organizacija,
 • Vjerska zajednica,
 • Udruga,
 • Privatni partner u ugovornom javno-privatnom partnerstvu sukladno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14, 114/18) upisanom u Registar ugovora javno-privatnog partnerstva.

Prihvatljiva ulaganja:
 • sportsko-rekreacijska infrastruktura u funkciji turizma,
 • planinarski objekti (domovi, kuće, skloništa) i putevi te vidikovci,
 • cikloturistička infrastruktura,
 • adrenalinski parkovi,
 • hoteli, hoteli baština (heritage), difuzni hoteli, aparthoteli, turistička naselja,
 • hosteli, kampovi, glamping i kamp odmorišta.

 Financiranje:
Najniži iznos: 929.059,66 EUR (7.000.000,00 HRK)
Najviši iznos: 6.636.140,42 EUR (50.000.000,00 HRK)
Natječajna dokumentacija:
Obrasci:

Prilozi:

Upute za prijavitelje:


Prihvatljivi prijavitelji: 
Pravna osoba upisana u odgovarajući registar, a koja u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja.
 • Jedinica područne (regionalne) samouprave,
 • Jedinica lokalne samouprave,
 • Zdravstvena ustanova: specijalna bolnica i lječilište koje je registrirano za zdravstveni turizam i/ili pružanje zdravstvenih usluga u turizmu i/ili usluga zdravstvenog turizma,
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu:
  • da nad trgovačkim društvom u javnom vlasništvu Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili javna ustanova samostalno ili zajedno s drugim naprijed navedenim subjektima obavlja kontrolu sličnu onoj koju provodi nad svojim poslovnim jedinicama,
  • da nema izravnog udjela privatnog kapitala, osim sudjelovanja privatnog kapitala koje je obvezno na temelju odredbi posebnog zakona, u skladu s osnivačkim Ugovorom, a koji nema značajke kontroliranja i blokiranja i koji ne vrši odlučujući utjecaj na prijavitelja.

Prihvatljivi partneri:
 • Jedinica područne (regionalne) samouprave,
 • Jedinica lokalne samouprave,
 • Turistička zajednica,
 • Javna ustanova,
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu,
 • Znanstvena organizacija,
 • Vjerska zajednica,
 • Udruga,
 • Privatni partner u ugovornom javno-privatnom partnerstvu sukladno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14, 114/18) upisanom u Registar ugovora javno-privatnog partnerstva.
 
Prihvatljiva ulaganja:
 • smještajni kapaciteti termalnih/talaso lječilišta i /ili specijalnih bolnica jedne od vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, osim ugostiteljskih objekata vrste pansioni, integralni (udruženi) hoteli i hoteli posebnog standarda,
 • sadržaji u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma kao što su: ugostiteljski, wellness, zabavni, sportski i rekreativni sadržaji, npr.: restorani, caffe barovi, bazeni, kupke, teretane, wellness i spa sadržaji, vježbališta na otvorenom, trim staze, pješačke i biciklističke staze unutar kompleksa,
 • termalni bazeni.

Financiranje:
Najniži iznos: 1.194.505,28 EUR (9.000.000,00 HRK)
Najviši iznos: 17.253.965,09 EUR (130.000.000,00 HRK)
Natječajna dokumentacija:
Obrasci:

Prilozi:

Upute za prijavitelje:

Prihvatljive aktivnosti:

1) Obvezne aktivnosti:
Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost:

 • građenje infrastrukture,
 • opremanje infrastrukture.

Iznimno u grupi 1 pod b, nabava vozila i plovila s nultom emisijom ugljika može se smatrati aktivnošću koja se može samostalno provoditi.

2) Druge kategorije aktivnosti povezane s obaveznim aktivnostima:

 • aktivnost ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti,
 • ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije,
 • opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa, smanjenjem utroška energije i vode, smanjenjem emisija CO2 ili smanjenjem nastanka otpada,
 • uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji,
 • uvođenje zelenih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji,
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača,
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike,

3) Horizontalne aktivnosti povezane s obveznim aktivnostima:

  • ulaganja u održivu mobilnost,
  • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja,
  • aktivnosti edukacije djelatnika vezanih uz usvajanje tehnologija financiranih projektom,
  • aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta,
  • aktivnosti promocije i marketinga infrastrukture u funkciji destinacije.

4) Neobavezne aktivnosti povezane s obaveznim aktivnostima:

 • građenje i opremanje popratnih sadržaja javne turističke infrastrukture (turističkih, ugostiteljskih, trgovačkih usluga i ostalih popratnih sadržaja za posjetitelje),
 • pristupačnost infrastrukture posjetiteljima (građenje parkirališta, privezišta/pristaništa i sl.),
 • aktivnosti uređenja parkovnih i zelenih površina povezanih s javnom turističkom infrastrukturom,
 • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta,
 • izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije.


Prihvatljive aktivnosti sukladno kategoriji potpore:

 • Regionalne potpore:
  • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.
 • Potpore za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti,
 • Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije,
 • Potpore za kulturu i očuvanje baštine,
 • Potpore za sportske i rekreativne infrastrukture,
 • Potpore za lokalne infrastrukture,
 • De minimis potpore:
  • aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije,
  • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta,
  • aktivnosti revizije projekta,
  • aktivnosti stručnog nadzora.


Prihvatljive kategorije troškova:

 • trošak građenja i obnove objekta,
 • troškovi ishođenja lokacijske, građevinske i uporabne dozvole uključujući troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije, studijske dokumentacije, uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, revizije, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja, komunalni doprinos troškovi priključenja na vodovod i odvodnju te elektroenergetsku mrežu itd.,
 • troškovi postavljanja i transporta pristana i drugih montažnih objekata,
 • trošak opremanja, preuređenja i modernizacije infrastrukture,
 • troškovi stručnog i projektantskog nadzora,
 • troškovi hortikulturnog uređenja, infrastrukture i parcele,
 • trošak urbane opreme,
 • trošak tehničke zaštite,
 • troškovi nabave i uvođenja digitalnih rješenja (softver) poput digitalnih rješenja za optimizaciju poslovnih procesa, digitalnih rješenja usmjerenih na ublažavanje ili prilagodbu klimatskim promjenama, digitalnih rješenja usmjerenih na razvoj turističkog proizvoda/usluga, digitalnih rješenja sustava tehničke zaštite i sl., potrebnih za provedbu projekta i obavljanje projektom predviđenih djelatnosti,
 • troškovi savjetodavnih usluga i izrade prateće dokumentacije ekološkog označavanja i/ili sustava upravljanja okolišem i/ili energijom,
 • troškovi savjetodavnih usluga (troškovi pripreme projektnog prijedloga i ostale popratne dokumentacije te usluge upravljanja projektom),
 • troškovi edukacije djelatnika vezani uz korištenje tehnologija financiranih projektom,
 • troškovi vezani za informiranje i vidljivost projekta,
 • troškovi vezani uz promociju i marketing infrastrukture u funkciji destinacije,
 • trošak revizije projekta,
 • troškovi ulaganja u vozila i plovila s nultim emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti punionica električnih vozila i plovila u slučaju da su dostupne posjetiteljima infrastrukture bez naknade te ostali troškovi vezani uz održivu mobilnost,
 • troškovi vezani uz postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne te toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama,
 • troškovi vezani uz energetsku obnovu objekta.

Priznaju se isključivo troškovi nabave električne opreme energetske oznake B i više, izuzev nabave izvora svjetlosti gdje se priznaju troškovi nabave opreme energetske oznake C i više.

 

Intenzitet potpore:

I. Regionalne potpore:

 • Panonska i Sjeverna Hrvatska:
  • mikro i mala poduzeća: 70%
  • srednja poduzeća: 60
  • velika poduzeća: 50%
 • Jadranska Hrvatska:
  • mikro i mala poduzeća: 60%
  • srednja poduzeća: 50 %
  • velika poduzeća: 40%
 • Grad Zagreb:
  • mikro i mala poduzeća: 55%
  • srednja poduzeća: 45%
  • velika poduzeća: 35%

II. Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti (izravno vezane uz regionalne potpore):

 • mala poduzeća: 50%
 • srednja poduzeća: 40%
 • velika poduzeća: 30%
 • Intenziteti se mogu povećati u slučaju potpomognutih područja:
  • za 15% za regije u Panonskoj, Jadranskoj i Sjevernoj Hrvatskoj,
  • za 5% za regiju Grad Zagreb.

III. Potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije - isključivo za nova postrojenja:

 • ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora ako se mogu utvrditi kao zasebno ulaganje:
  • mala poduzeća: 65%
  • srednja poduzeća: 55%
  • velika poduzeća: 45%
 • ulaganja u mala postrojenja za koja nije moguće odrediti ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš:
  • mala poduzeća: 50%
  • srednja poduzeća: 40%
  • velika poduzeća: 30%
 • Intenziteti se mogu povećati u slučaju potpomognutih područja:
  • za 15% za regije u Panonskoj, Jadranskoj i Sjevernoj Hrvatskoj,
  • za 5% za regiju Grad Zagreb

IV. Potpore za ulaganje u kulturu i očuvanje baštine:

 • Iznos potpore ne smije premašiti razliku između prihvatljivih troškova i operativne dobiti ulaganja.
 • Za potpore koje ne premašuju 2 milijuna EUR, najveći iznos potpore može se odrediti na 80% prihvatljivih troškova, kao alternativa primjeni osnovne metode izračuna potpore.

V. Potpore za ulaganja u sportsku i rekreativnu infrastrukturu:

 • Iznos potpore ne smije premašiti razliku između prihvatljivih troškova i operativne dobiti ulaganja. Drugim riječima, potpora pokriva financijski jaz između prihvatljivih troškova i operativne dobiti ulaganja te je intenzitet potpore u pravilu viši nego kod regionalnih potpora.
 • Za potpore koje ne premašuju 2 milijuna EUR, najveći iznos potpore može se odrediti na 80% prihvatljivih troškova, kao alternativi primjeni osnovne metode izračuna iznosa potpore.

VI. Potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture:

 • Iznos potpore ne smije premašiti razliku između prihvatljivih troškova i operativne dobiti ulaganja. Dakle, maksimalan iznos potpore predstavlja razlika između prihvatljivih troškova i operativne dobiti ulaganja.

VII. De minimis potpore:

 • 100% prihvatljivih troškova u kategorijama ITR 0, 1, 2, 3, 4.

 

Rok za podnošenje prijava: od 07. studenog 2022. godine do 01. ožujka 2023. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!