Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi

Natječaj zatvoren.

 

Ministarstvo kulture objavilo je dana 30. studenog 2017. godine Poziv Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi.

 

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:

Skupina aktivnosti A

Prihvatljivi prijavitelji:

 • organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti) ili
 • jedinica lokalne samouprave.

Prihvatljivi partneri:

 • organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga),
 • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave,
 • javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Obavezno je partnerstvo organizacija civilnog društva i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

U slučaju u kojem je prijavitelj jedinica lokalne samouprave, barem jedna partnerska organizacija civilnog društva mora djelovati u području kulture i umjetnosti.

U slučaju da u projektno partnerstvo nije uključen savez udruga, već pojedinačne udruge ili umjetničke organizacije, njihov broj ne smije biti manji od tri.

Skupina aktivnosti B

Prihvatljivi prijavitelji:

 • organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti) ili
 • javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi partneri:

 • organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga)
 • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
 • javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

U projektno partnerstvo mora biti uključeno najmanje pet pravnih osoba (prijavitelj i četiri partnera).

U projektno partnerstvo mora biti uključen savez udruga ili najmanje tri organizacije civilnog društva.

Najmanje jedna organizacija civilnog društva uključena u projektno partnerstvo mora djelovati u području kulture i umjetnosti.

Prihvatljive aktivnosti:

Skupina aktivnosti A

 • aktivnosti pripreme, provedbe i sudjelovanja u programima jačanja kapaciteta u području sudioničkog planiranja, programiranja, odlučivanja i upravljanja u kulturi za ciljane skupine. Aktivnosti mogu uključivati i izradu priručnika, publikacija i sl. radi diseminacije informacija i promocije dobrih praksi te aktivnosti podizanja javne svijesti i zagovaranja civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u kulturi, kao i korištenja javne infrastrukture u iste svrhe
 • aktivnosti unapređenja postojećih te izrade i/ili uspostave novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi (uključivanje organizacija civilnog društva i javnog sektora te lokalne zajednice u provedbu aktivnosti je obavezno). Aktivnosti mogu uključivati: izradu planova u kojima se razrađuju modeli sudioničkog upravljanja, njihova uspostava i održivost te izradu drugih relevantnih studija i dokumenata; provedbu istraživanja o modelima sudioničkog upravljanja u kulturi povezanih s izradom/razradom modela sudioničkog upravljanja te aktivnosti izrade i provedbe sustava praćenja i vrednovanja modela sudioničkog upravljanja u kulturi
 • aktivnosti pripreme i provedbe kulturnih i umjetničkih projekata i programa i/ili edukacijskih projekata i programa u području umjetnosti i kulture, s naglaskom na projekte i programe u čije je planiranje, pripremu, odnosno provedbu aktivno uključena lokalna zajednica

Skupina aktivnosti B

 • aktivnosti uspostave suradnje i umrežavanja te prijenos znanja i iskustava u svrhu izgradnje kapaciteta u području sudioničkog planiranja, programiranja, odlučivanja i upravljanja u kulturi za ciljane skupine
 • aktivnosti razmjene i/ili zajedničke pripreme i provedbe kulturnih i umjetničkih projekata i programa te edukacijskih projekata i programa u području umjetnosti i kulture s naglaskom na projekte i programe u čije je planiranje, pripremu, odnosno provedbu aktivno uključena lokalna zajednica
 • aktivnosti podizanja javne svijesti i zagovaranja praksi civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u kulturi, kao i korištenja javne infrastrukture u iste svrhe.

Svaki projektni prijedlog mora obuhvatiti i elemente upravljanja projektom te promidžbe i vidljivosti.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 300.000 HRK
 • Najviši iznos potpore: 2.500.000 HRK
 • Intenzitet potpore: do 100%

Rok za podnošenje prijava: 28. veljača 2018. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija: