Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije

POZIV ZATVOREN!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 30. ožujka Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22).

Prihvatljivi prijavitelji:

 • JLP(R)S,
 • tijela državne uprave,
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
 • ustanove,
 • zadruge,
 • vjerske zajednice,
 • trgovačka društva,
 • fizičke osobe (obrtnici),
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
 • privatni iznajmljivači,
 • samostalne djelatnosti,
 • upravitelji višestambenih zgrada,
 • ostali pravni subjekti (osim udruga).

Prihvatljivi troškovi:

Opravdani su troškovi neposredno vezani uz projekt i neophodni za realizaciju, nastali nakon objave Poziva,a iznimno je prihvatljiv trošak izrade glavnog projekta koji je nastao prije objave Poziva, ali ne ranije od 24.09.2020. godine.

 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme:
  • M1. Ugradnja sustava za proizvodnju toplinske ili rashladne energije korištenjem obnovljivih izvora energije (mjera M1):
   • M1.1. Dizalica topline za grijanje potrošne tople vode i grijanje i hlađenje prostora ili za grijanje potrošne tople vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne tople vode,
   • M1.2. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i grijanog prostora,
   • M1.3. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili za grijanje prostora i potrošne vode.
  • M2. Ugradnja sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije (mjera M2):
   • M2.1. Integrirana fotonaponska (FN) elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u izoliranom (off-grid) ili mrežnom pogonu.
 • izrada glavnog projekta - najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju je glavnim projektom izrađeno tehničko rješenje,
 • provedba stručnog nadzora, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju se provodi stručni nadzor građenja.

PDV je prihvatljiv ukoliko trošak nije povrativ.

Financiranje:

Ukupno raspoloživa sredstva: 100.000.000,00 HRK

Najviši iznos: 1.400.000,00 HRK:

 • za izradu glavnog projekta:
  • do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000,00 kuna po lokaciji,
 • za ugradnju sustava za korištenje OIE kroz provedbu mjera M1 ili M2 sukladno Tehničkim uvjetima:
  • do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40 % opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske,
 • za stručni nadzor:
  • do 40 % opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna po lokaciji.

 

Rok za podnošenje prijava: od 25. travnja 2022. godine od 09:00 sati do 31. prosinca 2022. godine ili do isteka raspoloživih sredstava.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Obvezna dokumentacija:

Sva dokumentacija osim Prijavni obrazac i Troškovnika opreme, radova i usluga dostavlja se u .pdf formatu.

 • Prijavni obrazac, u .xlsx formatu (Prilog 3. Poziva),
 • Dokaz o registraciji, važeći na dan prijave na Poziv, ne odnosi se na JLP(R)S, TDU, proračunske i izvanproračunske korisnike,
 • Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana prijave na Poziv,
 • Izjavu prijavitelja (Prilog 4. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću , potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe:
  • o korištenju PDV-a u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova kao pretporeza u obračunskom razdoblju,
  • da su osigurana vlastita sredstava za provedbu Projekta,
  • da građevine nisu oštećene u potresu.
 • Izjavu o primljenim potporama, potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja prijave (Prilog 5. Poziva), odnosi se na trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnike), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatne iznajmljivače, samostalne djelatnosti, zadruge te druge prijavitelje koji ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu odnosno koji vode poslovne knjige u skladu s propisima profitnog računovodstva,
 • Izjavu prijavitelja da ne podliježe kriterijima neprihvatljivosti potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja prijave, (Prilog 6.
  Poziva), odnosi se na trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnike), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatne iznajmljivače, samostalne
  djelatnosti zadruge te druge prijavite/je koji ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu odnosno koji vode poslovne knjige u skladu s propisima profitnog računovodstva,
 • Važeći dokaz da je građevina izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena,
 • Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižna vlasništvo građevine,
 • Suglasnost za provođenje projekata, odnosi se samo na slučajeve navedene u nastavku:
  • kada prijavitelj nije vlasnik ili isključivi vlasnik građevine, suglasnost suvlasnika za provođenje projekta, ili drugi odgovarajući dokument kojim se nedvojbeno može utvrditi da prijavitelj ima pravo (npr. pravo građenja, pravo zakupa i sl.) provedbe Projekta na predmetnoj građevini,
  • kada je prijavitelj višestambene zgrade, odluku suvlasnika zgrade kojom se upravitelju zgrade nalaže da u ime i za račun suvlasnika provede Projekt, ugovor o upravljanju i međuvlasnički ugovor,
 • Glavni projekt koji sadržava proračun i rekapitulaciju ušteda energije i emisija C02 za svaku lokaciju provedbe Projekta s odobrenjima, suglasnostima i posebnim uvjetima građenja, ukoliko su isti potrebni,
 • Troškovnik opreme, radova i usluga s naznačenim jediničnim cijenama i istaknutim PDV-om, s rekapitulacijom troškova po mjerama, za svaku lokaciju provedbe u xlsx. formatu,
 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja, moguće dostaviti i kao sastavni dio glavnog projekta.

Ukoliko se u dokumentima pod 7. i 8. razlikuju brojevi katastarskih čestica, potrebno je dostaviti uvjerenje/potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica.

U slučaju provedbe mjere M2 .1. Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u mrežnom radu, prijava dodatno mora  sadržavati obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu.