Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, EU natječaji: Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša (4.4.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 07. travnja 2023. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.4 „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“, provedba tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u trenutku objave Natječaja,
 • Javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode osnovane prije objave Natječaja:
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smatraju se javnim tijelima u smislu ovoga Natječaja s obzirom da iste ne mogu ispuniti obvezu evidentiranja zemljišta na kojem se provodi ulaganje u ARKOD sustav.
 • Udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom prije objave Natječaja.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka:
  • za onaj broj životinja koji posjeduje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu,
  • najveća prihvatljiva površina tora/obora po grlu stoke je:
   • krave - 15 m2,
   • ovce i koze - 2,4 m2,
   • konji - 15 m2,
   • magarci - 12 m2.
   • određuje se prema brojnom stanju odraslih grla stoke u kojem je uključen pomladak.
 • Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka:
  • kupnja šteneta ne starijeg od 3 mjeseca,
  • broj pastirskih pasa u odnosu na veličinu stada (broj grla u stadu):
   • do 25 - do 1 pas,
   • od 26 do 100 - do 2 psa,
   • od 101 do 150 - do 3 pasa,
   • od 151 do 200 - do 4 pasa,
   • od 201 do 300 - do 5 pasa,
   • od 301 do 500 - do 6 pasa,
   • za stada veća od 500 grla - po jedan dodatni pas na svakih dodatni 100 grla.
 • Izgradnja novih i obnova postojećih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri:
  • izgradnja i obnova samo na poljoprivrednom zemljištu koje se koristi za ispašu stoke (krški pašnjak, livada ili pašnjak),
  • ulaganje u izgradnju i obnovu više nastambi za stoku za onaj broj životinja koji posjeduje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu,
  • maksimalna površina nastambe prema vrsti stoke (po grlu stoke):
   • krave - 7,44 m2,
   • ovce i koze - 1,62 m2,
   • konji - 10 m2,
   • magarci - 6 m2.
 • Kupnja poljoprivrednog zemljišta:
  • do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta odnosno ulaganja (bez općih troškova) na koje se kupnja zemljišta odnosi.

 

Prihvatljivost projekta:

 • lokacija ulaganja na zemljištu koje se koristi ili se koristilo u poljoprivredne svrhe, odnosno evidentirano u ARKOD-u ili je po načinu uporabe u katastru opisano kao poljoprivredno zemljište ili ukoliko to niije najkasnije do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora biti evidentirano u ARKOD-u
  • u slučaju izgradnje novih i obnove postojećih jednostavnih nastambi za stoku na poljoprivrednom zemljištu i postavljanje električnog pastira oko nastambe prihvatljivo je ukoliko je lokacija ulaganja u dodiru s poljoprivrednim zemljištem korisnika koje se koristi za ispašu stoke i koje je registrirano u ARKOD sustavu  trenutku podnošenja zahtjeva za potporu kao krški pašnjak, livada ili pašnjak.
 • za ulaganja u izgradnju novih i obnovu postojećih jednostavnih nastambi za stoku i za ulaganje u kupnju električnog pastira s pripadajućom opremom potrebno ishoditi Mišljenje upravnog odjela nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja o usklađenosti zahvata s Prostornim planom.
 • ulaganje se provodi na lokaciji/zemljištu koje je u vlasništvu korisnika ili na zemljištu u zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji ako postoji valjani ugovor o zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji na najmanje 10 godina računajući trenutka podnošenja zahtjeva za potporu,
 • za ulaganja u gradnju novih (jednostavnih) nastambi za stoku i za ulaganje u kupnju električnog pastira s pripadajućom opremom koja se provode u područjima ekološke mreže i unutar zaštićenog područja potrebno je ishoditi Akt/dopuštenje nadležnog tijela,
 • za ulaganje u nabavu autohtonog pastirskog psa (tornjaka) lokacija ulaganja je lokacija JIBG-a farme upisane u Registar farmi sukladno Pravilniku o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi za koju poljoprivrednik nabavlja psa,
 • u slučaju ulaganja u obnovu postojećih (jednostavnih) nastambi za stoku mora se provesti postupak nabave nakon objave Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu putem Portala ponuda.

 

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 400 EUR
 • Najviši iznos potpore: 100.000 EUR
  • Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri: 6,39 eur/m,
  • Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom za otoke: 7,56 eur/m,
  • Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka): 464,53 eur/kom,
  • Izgradnja novih nastambi za stoku na području prirodne rasprostranjenosti velikih zvijeri:
   • zidna nastamba: 170,89 eur/m2,
   • drveno-betonska nastamba: 116,48 eur/m2,
   • čelično-betonska nastamba - 181,63 eur/m2.
  • Navedeni iznosi uvećavaju za iznos PDV-a za korisnike kojima je PDV prihvatljiv trošak.
 • Intenzitet potpore: 100%

 

Rok za podnošenje prijava: od 05. svibnja 2023. godine od 12:00 sati do 07. kolovoza 2023. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju s našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija: