Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima – 8.6.1

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 13. svibnja 2022. godine Natječaj u okviru Mjere 8, Podmjere 8.6 -Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi korisnici:

 • šumoposjednici,
  • privatni šumoposjednik mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta natječaja na e – savjetovanju,
 • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća,
  • ako nisu u rangu „mali šumoposjednik“ moraju biti licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije
  • pravne osobe moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika  za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

Prihvatljivost ulaganja:

 • kupnj u novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i pridobivanje drva i/ili
 • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva i/ili instalaciju i/ili kupnju opreme za informacijsko - komunikacijske tehnologije u postupcima predindustrijske prerade drva i/ili,
 • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za pridobivanje šumske biomase i/ili
 • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva i/ili
 • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili
 • sadnju i /ili izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata i kupnju nove i/ili
 • rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda.

Rabljeni strojevi, alati, uređaji i oprema koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje navedeni su u Prilogu 3 Natječaja.

Rabljeni strojevi, alati, uređaji i oprema ne smiju biti stariji od četiri godine.

Prihvatljivi troškovi:

 • opći troškovi:
  • troškovi pripreme poslovnog plana,
  • troškovi pripreme dokumentacije za Najtečaj,
  • troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata, trošak nadzora i sl.,
  • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, analize troškova i koristi. studije utjecaja na okoliš i prirodu.
 • materijalni troškovi:
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva,
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva,
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za pridobivanje šumske biomase za korištenje u energetske svrhe,
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva,
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove,
  • izgradnja i rekonstrukcija objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • Najviši iznos potpore: 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • Intenzitet potpore: do 50%

 Rok za podnošenje prijava: od 11. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija:

One thought on “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima – 8.6.1”

Comments are closed.