Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja objavilo je nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“. Objava Poziva planirana je tijekom lipnja.

Pozivom će se podupirati provedba mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije  od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju prije provedbe mjere.

Projekt energetske obnove procesa može uključivati i energetsku obnovu zgrada pratećim proizvodnom pogonu i u tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 40%.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.
 • Poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:
  • Izrada Prijavnih Obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga;
  • Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija;
  • Izrada ostale projektno-tehničke dokumentacije koja obuhvaća glavni projekt koji uključuje proračun ušteda, odnosno glavni projekt energetske obnove proizvodnog pogona i/ili zgrade sa svim propisanim proračunima i prilozima te s dokazima o ostvarenim uštedama;
  • Provedba energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15)
 • Provedba aktivnosti energetske obnove:
  • ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORNI ENERGIJE U PROIZVODNIM POGONIMA:- Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona ( sukladno normi IEC 60034-30);
   • Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima;
   • Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;
   • Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda;
   • Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
   • Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije;
   • Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici;
   • Revitalizacija električnih instalacija - učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464);
   • Pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije;
   • Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa u skladu s Pozivom.
   • Postavljanje novih sustava za suproizvodnju energije uz uvjet učinkovite kogeneracije ili trigeneracije;
   • Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz sunca, vjetra, vode, biogoriva ili geotermalne energije;
   • Postavljanje novih sustava za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa toplinskim sunčanim kolektorima, kotlovima na čvrstu biomasu, dizalicama topline ili geotermalnim izmjenjivačima topline.
  • ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA:
   • Obnova ovojnice zgrade – toplinska izolacija vanjskih neprozirnih dijelova ovojnice zgrade, zamjena ili obnova vanjske stolarije, zamjena ili obnova svjetlosnih otvora;
   • Obnova tehničkih sustava zgrade - poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava grijanja, hlađenja i ventilacije, optimizacija sustava grijanja, hlađenja i ventilacije korištenjem otpadne topline i hidrauličkim balansiranjem sustava, poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava unutarnje rasvjete, poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava vanjske rasvjete ( parkirališta, prometnice za unutarnji transport i prilazne prometnice), obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilima u funkciji energetske učinkovitosti, zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije,;
   • Upravljanje energijom - obnova postojećih ili ugradnja novih sustava centralnog upravljanja instalacijama i tehničkim sustavima projektne cjeline, uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje i proizvodnje energije i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode, uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta za energente i vodu;
   • Optimalizacija procesa - sve tehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije projektnoj cjelini;
   • Korištenje obnovljivih izvora energije - zamjena postojećeg sustava pripreme tople vode sustavom koji koristi obnovljive izvore energije, obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilima u funkciji obnovljivih izvora energije, postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca, vjetra, biogoriva, geotermalne energije, postavljanje novih sustava za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora;
   • Uporaba visokoučinkovite kogeneracije – postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite kogeneracije te trigeneracije.
 • Upravljanje projektom:
  • Upravljanje aktivnostima projekta; 
  • Administracija i tehnička koordinacija; 
  • Financijsko upravljanje; izvještavanje;
  • Nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon;
  • Promidžba i vidljivost;
  • Ostale operativne aktivnosti u svezi s upravljanjem projekta.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 350.000 kn
 • Najviši iznos potpore: 20.000.000 kn
 • Intenzitet potpore za mjere energetske učinkovitosti:
  • Mikro i Mala poduzeća: 65%
  • Srednja poduzeća: 55%
  • Velika poduzeća: 45%,
 • Intenzitet potpore za visokoučinkovitu kogeneraciju:
  • Mikro i Mala poduzeća: 80%
  • Srednja poduzeća: 70%
  • Velika poduzeća: 60%,
 • Intenzitet potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije:
  • Mikro i Mala poduzeća: 65-80%
  • Srednja poduzeća: 55-70%
  • Velika poduzeća: 45-60%,
 • Intenzitet potpore za pripremu i upravljanje projektom: 85%

Indikativni vremenski rokovi: Prijava od 10. kolovoza 2020. godine do 10. rujna 2020. godine.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!