Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike najavilo je skoro raspisivanje natječaja za ''Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama''.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti sukladno NKD 2007 osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda

Prihvatljive aktivnosti:

 • Priprema projektno – tehničke dokumentacije:
  • Izrada Prijavnih Obrazaca (A i/ili B dio);
  • Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija;
  • Izrada projektne dokumentacije koja obuhvaća glavni projekt energetske obnove proizvodnog pogona i/ili zgrade sa svim propisanim proračunima i prilozima te s dokazima o ostvarenim uštedama sukladno ovom Popisu prihvatljivih aktivnosti i troškova
 • Provedba aktivnosti energetske obnove: 
  • ENERGETSKA UČINKOVITOST u proizvodnim procesima:
   • Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona ( sukladno  normi IEC 60034-30);
   • Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima;
   • Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;
   • Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom sanitarne tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda;
   • Zamjena primarnog energenta u energetskim postrojenjima/kotlovnicama okolišno prihvatljivijim energentom u skladu s Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda;
   • Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
   • Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije  sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije;
   • Mjere poboljšavanja energetske učinkovitosti u elektroenergetici;
   • Revitalizacija električnih instalacija - učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464);
   • Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa u skladu s  Pozivom.
  • OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE:
   • Postavljanje  novih sustava za suproizvodnju energije uz uvjet učinkovite kogeneracije ili trigeneracije;
   • Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz sunca, vjetra, vode, biogoriva ili geotermalne energije;
   • Postavljanje novih sustava za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa toplinskim sunčanim kolektorima, kotlovima na čvrstu biomasu, dizalicama topline ili geotermalnim izmjenjivačima topline.
  • ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA:
   • Energetska obnova zgrada, a kojom se postiže ušteda od minimalno 40% isporučene energije.
 • Upravljanje projektom:
  • Upravljanje aktivnostima projekta; 
  • Administracija i tehnička koordinacija; 
  • Financijsko upravljanje; izvještavanje;
  • Promidžba i vidljivost;
  • Ostale operativne aktivnosti u svezi s upravljanjem projekta.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 500.000 kn
 • Najviši iznos potpore: 20.000.000 kn
 • Intenzitet potpore za mjere energetske učinkovitosti:
  • Mala poduzeća: 50%
  • Srednja poduzeća: 40%
  • Velika poduzeća: 30%,
 • Intenzitet potpore za visokoučinkovitu kogeneraciju:
  • Mala poduzeća: 65%
  • Srednja poduzeća: 55%
  • Velika poduzeća: 45%,
 • Intenzitet potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije:
  • Mala poduzeća: 65%
  • Srednja poduzeća: 55%
  • Velika poduzeća: 45%,
 • Intenzitet potpore za pripremu i upravljanje projektom: 85%

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!