Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je dana 10. listopada 2017. godine Poziv ''Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama''.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti sukladno NKD 2007 osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:
  • Izrada Prijavnih Obrazaca (A i/ili B dio) i ostale dokumentacije projektnog prijedloga;
  • Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija;
  • Izrada ostale projektno-tehničke dokumentacije koja obuhvaća glavni projekt koji uključuje proračun ušteda, odnosno glavni projekt energetske obnove proizvodnog pogona i/ili zgrade sa svim propisanim proračunima i prilozima te s dokazima o ostvarenim uštedama;
  • Provedba energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15)
 • Provedba aktivnosti energetske obnove: 
  • ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORNI ENERGIJE U PROIZVODNIM POGONIMA:
   • Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona ( sukladno  normi IEC 60034-30);
   • Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima;
   • Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;
   • Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda;
   • Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
   • Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije  sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije;
   • Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici;
   • Revitalizacija električnih instalacija - učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464);
   • Pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije;
   • Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa u skladu s  Pozivom.
   • Postavljanje  novih sustava za suproizvodnju energije uz uvjet učinkovite kogeneracije ili trigeneracije;
   • Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz sunca, vjetra, vode, biogoriva ili geotermalne energije;
   • Postavljanje novih sustava za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa toplinskim sunčanim kolektorima, kotlovima na čvrstu biomasu, dizalicama topline ili geotermalnim izmjenjivačima topline.
  • ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA:
   • Obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija;
   • Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja;
   • Zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE;
   • Zamjena sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom; 
   • Zamjena sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom;
   • Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom;
   • Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe korištenja zgrade;
   • Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;
   • Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode..
 • Upravljanje projektom:
  • Upravljanje aktivnostima projekta; 
  • Administracija i tehnička koordinacija; 
  • Financijsko upravljanje; izvještavanje;
  • Nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon;
  • Promidžba i vidljivost;
  • Ostale operativne aktivnosti u svezi s upravljanjem projekta.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 350.000 kn
 • Najviši iznos potpore: 20.000.000 kn
 • Intenzitet potpore za mjere energetske učinkovitosti:
  • Mikro i Mala poduzeća: 65%
  • Srednja poduzeća: 55%
  • Velika poduzeća: 45%,
 • Intenzitet potpore za visokoučinkovitu kogeneraciju:
  • Mikro i Mala poduzeća: 80%
  • Srednja poduzeća: 70%
  • Velika poduzeća: 60%,
 • Intenzitet potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije:
  • Mikro i Mala poduzeća: 65-80%
  • Srednja poduzeća: 55-70%
  • Velika poduzeća: 45-60%,
 • Intenzitet potpore za pripremu i upravljanje projektom: 85%

Rok za podnošenje prijava: 17. siječnja 2018. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija: