Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Obrtna sredstva Mjera COVID-19

MJERA ZATVORENA!

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) objavila je privremenu Mjeru Obrtna sredstva COVID-19, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene u HBOR-u do 30.06.2021.

Prihvatljivi korisnici:

 • Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove;
 • Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.

Uvjeti kreditiranja: 

 • Korisnici kredita trebaju dokazati posljedice pandemije uzrokovane pandemijom COVID-19 (koronavirusa) odnosno pribaviti COVID score koji izračunava FINA,

Namjena kredita: 

 • Financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja);
 • Podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, i osim zatvaranja kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama,
 • podmirenje dospjelih kratkoročnih obveza prema kreditnim i drugim financijskim institucijama u skladu s otplatnim planovima važećim u trenutku sklapanja ugovora o kreditu po ovoj Mjeri, maksimalno do 35% ukupnog kredita (odnosi se na obveze koje redovito dospijevaju, refinanciranje odnosno prijevremeno zatvaranje postojećih zaduženja je isključeno).

*  iznimno, ograničavajuća odredba o povratu pozajmica ne odnosi se na pozajmice koje su dane nakon pojave epidemije COVID -19 za potrebe koje su u skladu s propisanom namjenom iz programa

Iznos kredita:

 • Najniži iznos: 1.000.000,00 kuna
 • Najviši iznos: ne smije preći:
  • iznos dvostrukih godišnjih rashoda za plaće Krajnjeg korisnika (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzeća, ali formalno na platnoj listi podugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu. U slučaju Krajnjih korisnika osnovanih 1.1.2019. ili nakon tog datuma, maksimalni iznos kredita ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda za plaće za prve dvije godine poslovanja; ili
  • 25% ukupnog prihoda/primitaka u 2019. godini; ili
  • iznos kredita može se povećati da pokrije potrebe za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 18 mjeseci za MSP-ove i u sljedećih 12 mjeseci za velika poduzeća.

Kamatna stopa:

 • Kamatna stopa na HBOR-ov udio u kreditu jednaka je kamatnoj stopi poslovne banke, ali ne može biti niža od 2% godišnje,
  • moguće je umanjenje kamatne stope do 0% godišnje za prve 3 godine otplate kredita na HBOR-ov udio u kreditu.

Rok i način korištenja kredita:

 • do 12 mjeseci
 • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenjeSredstva kredita mogu se isplatiti na račune dobavljača temeljem dokumentacije za namjensko korištenje kredita ili na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje namjenskog korištenja sredstava u roku od 60 dana od isplate sredstava.

  Refundacija vlastitih sredstava korisnika kredita korištenih za namjene iz ove mjere je dozvoljena samo za iznose plaćene nakon 1. 3. 2020.

Rok otplate:

 • do 5 godina, uključujući poček do 1 godine

Način otplate: 

 • u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

Instrumenti osiguranja:

 • instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR.

U pripremi projekta i Zahtjeva za kredit PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Dokumentacija:

One thought on “Obrtna sredstva Mjera COVID-19”

Comments are closed.