Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (4.2.1.)-male klaonice

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 01. srpnja 2022. Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« - male klaonice.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • fizičke i pravne osobe, mikro, mala, srednja i velika poduzeća koje imaju odobren objekt (konačnim rješenjem u upravnom postupku odobravanja objekta) za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla u rangu mikro, malih, srednjih i velikih poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 ili
 • fizičke i pravne osobe, mikro, mala, srednja i velika poduzeća koje nemaju odobren objekt (nisu registrirane) za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (17.06.2022.) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu odobrene (konačnim rješenjem u upravnom postupku odobravanja objekta) za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla,
 • fizička osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta (izuzev umirovljenika):
  • mora biti upisan u RPO u kontinuitetu bez prekida, najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (17.06.2022.),
  • mora plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje,
  • mora plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju
 • pravna osoba mora imati najmanje 1 zaposlenog temeljem sati rada za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • rekonstrukcija s ili bez opremanja postojeće male klaonice i/ili
 • izgradnju s ili bez opremanja male klaonice i/ili
 • kupnju pokretne klaonice s pripadajućom opremom.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • Objekt male klaonice s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom:
  • građenje i rekonstrukcija klaonice i prostora potrebnih za funkciju klaonice u sklopu klaonice,
  • pokretne klaonice s pripadajućom opremom.
 • Strojevi i oprema za male klaonice:
  • oprema za privremeni smještaj, hranidbu i napajanje životinja na depou,
  • oprema za pomoć pri usmjeravanju životinja tijekom njihovog premještanja u klaonici,
  • oprema za sputavanje, omamljivanje, usmrćivanje i iskrvarenje životinja,
  • oprema za skidanje kože, dlake, perja,
  • za klaoničku obradu trupova i organa,
  • za vaganje i označavanje trupova,
  • za hlađenje trupova - rashladna komora ili uređaj za hlađenje odgovarajućeg kapaciteta,
  • za manipulaciju sirovina i nusproizvoda,
  • ostala oprema (za garderobni i sanitarni prostor osoblja, za prostor ovlaštene osobe, uređaji i oprema za klimatizaciju i grijanje, za potrebe veterinarske kontrole, za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i strojeva, za obradu vode iz vlastitog izvora – bunara, za hlađenje i grijanje vode, agregati za proizvodnju el. energije, za sigurnosne i vatrodojavne sustave, za transport u objektu i unutar kruga objekta).
 • Objekti za obradu otpadnih voda i filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom:
  • građenje/rekonstrukcija objekata za obradu otpadnih voda, sprječavanje onečišćenja i filtriranje zraka uključujući rashladne sustave,
  • oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka i filtriranje zraka te rekuperaciju otapala,
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekata
  • do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.
 • Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. uredbe (EU) br. 1305/2013
 • Opći troškovi:
  • troškovi pripreme poslovnog plana (do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta),
  • troškovi pripreme dokumentacije (do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta),
  • troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora (u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih iznad i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta).
 • Nematerijalni troškovi:
  • kupnja ili razvoj računalnih programa,
  • kupnja prava na patente i licence,
  • zaštita autorskih prava,
  • registracija i održavanje žigova,
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

 

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 15.000 EUR
 • Najviši iznos potpore: 200.000 EUR
 • Intenzitet potpore: do 50% ukupno prihvatljivih troškova

 

Rok za podnošenje prijava: od 06. rujna 2022. od 12:00 sati do 08. studeni 2022. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

Natjecajna dokumentacija 421-Male klaonice