Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Program održivog razvoja lokalne zajednice

Natječaj zatvoren.

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je 23. siječnja 2018. godine Poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17)

Prihvatljivi partneri:

 • Pravni subjekti čiji su osnivači podnositelj zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa.

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnosti koje se provode na objektima javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

1. Socijalna infrastruktura

1.1. Obrazovanje:

 • Rekonstrukcija, adaptacija, obnova, izgradnja i nadogradnja dječjih vrtića
 • Uređenje i adaptacija postojećih javnih prostora za organizaciju predškolskih aktivnosti ( mala škola, igraonice i sl.)
 • Rekonstrukcija, adaptacija, obnova, izgradnja i nadogradnja školskih objekata (osnovne škole, srednje škole, specijalne škole, školsko- sportske dvorane, školska igrališta)

1.2. Zdravstvena i socijalna zaštita:

 • Rekonstrukcija, adaptacija, obnova, izgradnja i nadogradnja domova za starije osobe
 • Rekonstrukcija, adaptacija, obnova, izgradnja i nadogradnja domova za branitelje
 • Rekonstrukcija, adaptacija, obnova, izgradnja i nadogradnja objekata primarne zdravstvene zaštite i socijalne zaštite

1.3. Usluge zajednice:

 • Rekonstrukcija, adaptacija, obnova, izgradnja i nadogradnja centara okupljanja u zajednici (domovi kulture i društveni domovi, knjižnice, muzeji i sl.)
 • Izgradnja i obnova dječjih igrališta
 • Uređenje parkova i trgova
 • Aktivnosti vezane uz uređenje groblja (mrtvačnice, staze, ograde i sl.)

2. Komunalna infrastruktura

2.1. Vodovod:

 • Rekonstrukcija, obnova i izgradnja sekundarnih (lokalnih) vodovodnih mreža za opskrbu pitkom vodom, uz uvjet da je sekundarna mreža spojena na vodoopskrbni sustav u funkciji
 • Rekonstrukcija, obnova i izgradnja vodoopskrbnih sustava (za sustave koji se financiraju iz drugih izvora u dijelu obveze Korisnika)

2.2. Transport i dostupnost:

 • Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i ulica u naseljima (uključujući male mostove, odvodnju prometnica, potporne i zaštitne zidove, kružne tokove)
 • Parkirališta
 • Izgradnja i obnova nogostupa
 • Izgradnja i obnova biciklističkih staza
 • Izgradnja i rekonstrukcija plinske mreže
 • Izgradnja i rekonstrukcija niskonaponske mreže

2.3. Odvodnja:

 • Rekonstrukcija, obnova i izgradnja sustava oborinske i fekalne odvodnje malog promjera uz uvjet da je sustav spojen na glavnu kanalizacijsku mrežu

3. Zaštita okoliša

3.1. Okolišna infrastruktura i zaštita okoliša:

 • Aktivnosti vezane uz sprječavanje erozije i sanaciju klizišta
 • Izgradnja, modernizacija javne rasvjete (proširenje mreže, zamjena postojeće rasvjete ekološki prihvatljivom)
 • Aktivnosti vezane uz povećanje energetske učinkovitosti objekata (poboljšanje fizikalnih svojstava zgrade: vanjska ovojnica, zamjena otvora i krovišta)
 • Aktivnosti na poticanju primjene obnovljivih izvora energije
 • Punionice električnih vozila

4. Gospodarska infrastruktura

4.1. Poslovna infrastruktura:

 • Izgradnja i sanacija pristupnih cesta do postojećih poslovnih zona
 • Dovođenje komunalne infrastrukture (vodovod, odvodnja, elektro- energetske mreže) do postojeće poslovne zone
 • Izgradnja i obnova infrastrukturnih objekata u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare, mala priobalna infrastruktura i sl.)
 • Prenamjena prihvatljivih objekata za obavljanje gospodarskih aktivnosti

Financiranje:

 • Minimalni iznos potpore: 100.000 kn
 • Maksimalni iznos potpore: 1.000.000 kn
 • Intenzitet potpore:
  • za jedinice lokalne samouprave iz I. i II. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
  • za jedinice lokalne samouprave iz III. i IV. skupine 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
  • za jedinice područne (regionalne) samouprave iz I. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
  • za jedinice područne (regionalne) samouprave iz II. skupine 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje prijava: 05. ožujka 2018. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području pripreme projekata i projektnih prijedloga za prijave na EU fondove i javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija: