Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga – druga faza

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije objavilo je dana 24. svibnja 2019. godine Poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:
  • dom socijalne skrbi;
  • centar za socijalnu skrb;
  • centar za pružanje usluga u zajednici;
  • centar za pomoć u kući;
 • udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice, odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba, upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge;
 • fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;
 • pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima.

 Prihvatljivi partneri:

 • Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jednim ili više partnera.
 • Maksimalan broj partnera je 5.
 • Pružatelj usluga za beskućnike u svojstvu prijavitelja obvezan je prijaviti projekt u partnerstvu s jedinicom lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:

 • izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije (npr. izrada prijavnih obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga, ishođenje potrebnih dozvola i u tu svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa izuzev pokretanja parnica radi utvrđivanja prava vlasništva, izrada idejnih rješenja, izrada glavne i izvedbene projektne dokumentacije s pripadajućim detaljnim troškovnicima radova i opreme, izrada ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i sl., revizija građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za izvođenje radova i sl.);
 • dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba postojećih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga (npr. zamjena dotrajalih instalacija i stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja, prilagodba interijera u skladu s potrebama osoba s invaliditetom, uklanjanje arhitektonskih prepreka kao što su nedovoljna širina vrata, neprilagođeni sanitarni čvorovi, izgradnja pristupnih rampi, ugradnja lifta, prilagodba i dogradnja objekata u skladu sa specifičnim potrebama korisnika i sl.) te pripremni radovi na gradilištu (npr. rušenje, čišćenje, zbrinjavanje građevinskog otpada te dovođenje svih vrsta komunalnih priključaka i sl.);
 • izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga (npr. dovođenje komunalnih priključaka, rušenje postojećeg objekta, čišćenje zemljišta, iskolčenje i sl.);
 • stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
 • kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • kupovina nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela (u slučaju kupovine neizgrađenog zemljišta/nekretnina);
 • nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja, tehničke opreme za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika, opreme za specijalizirane kabinete i sl.);
 • nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga (neophodnih ako korisnici usluga nisu u mogućnosti neovisno ili uz pomoć drugih osoba koristiti javni prijevoz pod uvjetom da su marka, tip i cijena vozila razmjerni predviđenim aktivnostima projekta) te potrebnih za učinkovito pružanje usluga korisnicima, stoga uz osobna vozila dolaze u obzir i vozila posebne namjene;
 • priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta;
 • edukacija za pružatelje usluga isključivo vezano uz specijaliziranu opremu potrebnu za aktivnosti pružanja izvaninstitucijskih usluga i edukacije vezane uz provođenje horizontalnih aktivnosti;
 • financijska revizija projekta koju nabavlja prijavitelj od strane neovisnog tijela (obvezna za projekte čija ukupna tražena bespovratna sredstva iznose 1.500.000,00 HRK i više);
 • upravljanje projektom;
 • promicanje horizontalnih načela kako je opisano u poglavlju 2.9. Uputa;
 • aktivnosti informiranja s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i rezultata te financiranja EU-a, u skladu s poglavljem 5.7. Uputa.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 400.000,00 HRK
 • Najviši iznos potpore: 15.000.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: od 15. listopada 2019. godine od 11:00 sati do 14. siječnja 2020. godine.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

Obrasci:

Prilozi:

Upute za prijavitelje: