Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena (I.20)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 18. rujna 2020. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.20.  Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena.

Prihvatljivi korisnici:

 • vlasnici ribarskog plovila.

Uvjeti prihvatljivosti:

 • korisnik mora biti vlasnik važeće povlastice,
 • ribarsko plovilo mora biti u funkciji, a što se dokazuje odgovarajućim važećim dokumentom
 • ribarsko plovilo koje obavlja gospodarski ribolov na moru mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje pet godina,
 • ribarsko plovilo mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost od najmanje 20 ribolovnih dana ostvarenih u godini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganja u hidrodinamiku trupa plovila,
 • Ulaganja u pogonski sustav plovila,
 • Ulaganja u ribolovne alate i opremu,
 • Ulaganja u smanjenje potrošnje električne i termalne energije,
 • Ulaganja u revizije i sustave energetske učinkovitosti,
 • Ulaganja u studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila.

Financiranje:

 • Maksimalni iznos potpore: 200.000 kn
 • Intenzitet potpore: 50% ukupnih prihvatljivih troškova uz moguće izuzetke Sukladno članku 95. stavku 1. Uredbe (EU) br. 508/2014 o EFPR-u, a u skladu sa Prilogom II. Pravilnika.

Rok za podnošenje prijava: od 19. rujna 2020. godine do 15. prosinca 2020.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija: