Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Zaštita zdravlja i sigurnost (I.8)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 07. rujna 2020. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. Zaštita zdravlja i sigurnost.

Prihvatljivi korisnici:

 • vlasnici ribarskog plovila,
 • ovlaštenici povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana.

Uvjeti prihvatljivosti:

 • korisnik mora biti vlasnik ili ovlaštenik važeće povlastice,
 • ribarsko plovilo mora biti u funkciji, a što se dokazuje odgovarajućim važećim dokumentom,
 • ribarsko plovilo koje obavlja gospodarski ribolov na moru mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje pet kalendarskih godina,
 • ribarsko plovilo mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost od najmanje 20 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganja u području sigurnosti,
 • Ulaganja u području zdravlja,
 • Ulaganja u području higijene,
 • Ulaganja u području radnih uvjeta.

Financiranje:

 • Maksimalni iznos potpore: 400.000,00 kn
 • Intenzitet potpore: 50% ukupnih prihvatljivih troškova uz moguće izuzetke Sukladno članku 95. stavku 1. Uredbe (EU) br. 508/2014 o EFPR-u, u skladu sa Prilogom II. Pravilnika.

Rok za podnošenje prijava: od 19. rujna 2020. godine do 15. prosinca 2020. godine.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija: