Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, EU natječaji: Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu

Ministarstvo gospodarstva objavilo je dana 06.06.2024. godine Poziv "Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu".

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • malo ili srednje poduzeće ili privatno srednje kapitalizirano poduzeće iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora C prema NKD 2007), koji uključuju:
  • proizvodnja prehrambenih proizvoda (10),
  • proizvodnja pića (11),
  • proizvodnja tekstila (13),
  • proizvodnja odjeće (14),
  • prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja (16),
  • proizvodnja papira i proizvoda od papira (17),
  • tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa (18),
  • proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda (20),
  • proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka (21),
  • proizvodnja proizvoda od gume i plastike (22),
  • proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (23),
  • proizvodnja metala (24),
  • proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme (25),
  • proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. (28),
  • proizvodnja namještaja, (31).
 • prijavitelj mora imati udio troškova energije u prihodu ei=≥2,00% u 2023. godini,
 • prijavitelj mora biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u 2023. godini, a u trenutku podnošenja projektnog prijedloga mora biti registriran za navedene prihvatljive djelatnosti (sektore) u kojima će se odvijati projektne aktivnosti,
 • prijavitelj mora imati najmanje 10 zaposlenih na temelju sati rada u 2023. godini,
 • prijavitelj mora imati iskazan pozitivan EBITDA u 2023. godini, odnosno iskazan dobitak ako vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak,
 • prijavitelj mora imati poslovne prihode u 2023. godini u minimalnom iznosu 50% ukupne vrijednosti projekta,
 • prijavitelj mora imati minimalan udio kapitala i rezervi u pasivi mora iznositi više od 15% u 2023. godini.

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi projekta:

Projekt mora doprinijeti smanjenju štetnih emisija za najmanje 20%, korištenju obnovljivih izvora energije; korištenju reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji koji moraju iznosit najmanje 20%.

1. Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti osim za zgrade čl. 38 GBER-a:

 • Prihvatljive aktivnosti:
  • Ulaganja u mjere neophodne za postizanje više razine energetske učinkovitosti, primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš koji će rezultirati energetski učinkovitijom proizvodnjom i/ili dekarbonizacijom i smanjenjem štetnih emisija.
  • Uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2 povezan s:
   • uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa;
   • uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem emisija CO2
   • optimizacijom procesa kroz tehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije iz neobnovljivih
    izvora energije u projektnoj cjelini,
   • uvođenjem sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode (pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije i sl.).
 • Prihvatljivi troškovi:
  • Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima;
  • Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
  • Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici (npr. uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona sukladno normi IEC 6003430);
  • Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa u skladu s ovim Pozivom i sl.

2. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, obnovljivog vodika i visokoučinkovite kogeneracije:

 • Prihvatljive aktivnosti:
  • Ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Potpore za ulaganje dodjeljuju se u odnosu na novougrađene kapacitete.
 • Prihvatljivi troškovi - ukupni troškovi ulaganja za postavljanje novih sustava za proizvodnju:
  • Električne energije, uključujući i sustave za njeno skladištenje (pod uvjetom da su oba elementa komponente jedinstvenog ulaganja), iz energije:
   • sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.),
   • vjetra,
   • geotermalne energije;
  • Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora:
   • toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%),
   • dizalicama topline (ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn uređaja za grijanje zraka, uređaja za hlađenje, visokotemperaturnih procesnih rashladnih uređaja i ventilatorskih konvektora),
   • geotermalnim izmjenjivačima topline,
   • kotlovima na čvrstu biomasu, uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%).

Troškovi sustava za skladištenje energije iz obnovljivih izvora prihvatljivi su pod uvjetom da komponenta skladištenja godišnje apsorbira najmanje 75 % svoje energije iz izravno povezane opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Navedeni troškovi prihvatljivi su pod uvjetom da obuhvaćaju dijelove sustava sa:

 • Fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije: fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja većeg od 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), baterije, vodik/gorive ćelije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.) i ostala oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …);
 • Sunčanim toplinskim pretvaračima (kolektorima) za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora: sunčani toplinski pretvarači (kolektori) stupnja korisnog djelovanja većeg od 70%, njihovi nosači, spremnici tople vode, oprema sunčanog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pumpna grupa - cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda i ventili - zaporni, nepovratni i sigurnosni, izolirani cjevovod i pribor za postavljanje) i ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava (komplet za ulaz hladne vode u spremnik, izolirani razvod tople vode do izljevnih mjesta, uključujući recirkulaciju,…) te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …);
 • Dizalicama topline sukladno Uredbi Komisije (EU) 2016/2281 od 30. studenog 2016. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn uređaja za grijanje zraka, uređaja za hlađenje, visokotemperaturnih procesnih rashladnih uređaja i ventilatorskih konvektora, na snazi od 1. siječnja 2018. godine:
  • Akumulacijski spremnici, spremnici tople vode, toplinska stanica za protočnu pripremu tople vode i ostala oprema primarnog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pribor za postavljanje, i dr.), izolirani razvod grijanja/hlađenja, ogrjevna/rashladna tijela, automatska regulacija, pribor za postavljanje i ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …).

3. Potpore za ulaganje u učinkovitu upotrebu resursa i za podupiranje prelaska na kružno gospodarstvo:

 • Prihvatljive aktivnosti:
  • Ulaganja u mjere za primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš koji će rezultirati resursno učinkovitijom proizvodnjom uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i/ili životni vijek proizvoda, uključujući smanjenje resursa potrošenih u proizvodnji određene količine proizvoda, te zamjene primarnih sirovina sekundarnim (reciklirani ili ponovno upotrijebljeni materijali koji se obrađuju, a u suprotnom bi bili odbačeni ili obrađeni na način koji je manje prihvatljiv za okoliš) i/ili dekarbonizacijom i smanjenjem štetnih emisija:
   • ulaganja u poboljšanje učinkovitosti resursa na jedan ili oba sljedeća načina:
    • neto smanjenje sredstava potrošenih u proizvodnji određene količine outputa u usporedbi s postojećim proizvodnim procesom kojim se korisnik koristi ili alternativnim projektima ili aktivnostima;
    • zamjenom primarnih sirovina sekundarnim (ponovno upotrijebljenim ili oporabljenim, uključujući recikliranim) sirovinama.
 • Prihvatljivi troškovi:
  • Uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa, neto smanjenjem sredstava potrošenih u proizvodnji i/ili zamjenom primarnih sirovina sekundarnim (ponovno upotrijebljenim ili oporabljenim, uključujući recikliranim) sirovinama;
  • Gradnja / rekonstrukcija zgrada / i/ili obnove zgrada uz uvjet da a je nužan za postizanje tehničkih uvjeta (ugradnja opreme i materijala, mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanje u pogon sustava i sl.) u projektnoj cjelini vezan uz ulaganje - nabavu strojeva i opreme iz točke gore odnosno u svrhu uvođenja novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodne procese (koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa):
   • Zgrade koje se grade ili rekonstruiraju trebaju se projektirati kao zgrade gotovo nulte energije (nZEB).

4. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova:

 • Prihvatljive aktivnosti:
  • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti.
 • Prihvatljivi troškovi:
  • Usluga upravljanja projektom;
  • Usluga stručnog nadzora građenja;
  • Usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta;
  • Usluge izrade dokumentacije za nabavu i provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt);
  • Usluge revizije za verifikaciju troškova projekta.

 

Financiranje:

 • Najniži iznos:
  • mala i srednja poduzeća: 70.000,00 EUR
  • srednje kapitalizirana poduzeća: 265.400,00 EUR
 • Najviši iznos:
  • mala i srednja poduzeća: 995.000,00 EUR
  • srednje kapitalizirana poduzeća: 4.645.200,00 EUR
 • Najviša ukupna vrijednost projekta ne može biti viša od 10.000.000,00 EUR bez PDV-a.
 • Intenzitet potpore:
  • Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti osim za zgrade:
   • Panonska, Jadranska i Sjeverna Hrvatska:
    • mala poduzeća: 65%
    • srednja poduzeća: 55%
    • velika (mid-cap): 45%
   • Grad Zagreb:
    • mala poduzeća: 55%
    • srednja poduzeća: 45%
    • velika (mid-cap): 35%
  • Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, obnovljivog vodika i visokoučinkovite kogeneracije:
   • mala poduzeća: 65%
   • srednja poduzeća: 55%
   • velika (mid-cap): 45%
  • Potpore za ulaganje u učinkovitu upotrebu resursa i za podupiranje prelaska na kružno gospodarstvo:
   • Panonska, Jadranska i Sjeverna Hrvatska:
    • mala poduzeća: 75%
    • srednja poduzeća: 65%
    • velika (mid-cap): 55%
   • Grad Zagreb:
    • mala poduzeća: 65%
    • srednja poduzeća: 55%
    • velika (mid-cap): 45%
  • Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova:
    • mala poduzeća: 50%
    • srednja poduzeća: 50%
    • velika (mid-cap): n/p

 

Rok za podnošenje prijava: od 15.07.2024. u 11:00 sati do 31.01.2025. u 11:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Upute za prijavitelje:

Obrasci:

Prilozi: