Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Proizvodnja energije iz mora

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je dana 14. rujna 2021. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Proizvodnja energije iz mora" u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“ koji ima za cilj povećanje korištenja tehnologija s manjom emisijom ugljika i povećanje sigurnosti opskrbe energijom u Republici Hrvatskoj, što je sukladno ključnim ciljevima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 •  svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri:

 • svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u državama donatorima (Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu) ili u Republici Hrvatskoj.

Na projektu nije obvezno imati projektnog partnera/partnere. Međutim, dodatni bodovi bit će dodijeljeni za suradnju sa  subjektima iz država donatora u sklopu donatorskih partnerskih projekata.

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnosti koji doprinose:

 • pripremi tehničke dokumentacije potrebne za ugradnju dizalica topline s morskom vodom,
 • povećanju instaliranih kapaciteta energije iz mora,
 • povećanju proizvodnje energije iz mora i smanjenju godišnjih emisija CO2,
 • upravljanju i administriranju projekta,
 • promociji i povećanju vidljivosti aktivnosti povezanih s ostvarenjem neposrednog rezultata 2.2.

Napomena: Donatorski partneri su prikladni isključivo za aktivnosti navedene pod posljednje dvije točke.

Prihvatljivi troškovi:

 • Izravni troškovi:
  • troškovi osoblja koji rade na projektu,
  • putne naknade i dnevnice za osoblje koje sudjeluje u projektu,
  • trošak opreme ako je amortiziran u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima Nositelja projekta i projektnog partnera te je općenito prihvaćen za predmete iste vrste,
  • troškovi potrošnog materijala i potrepština pod uvjetom da ih je moguće identificirati i dodijeliti projektu,
  • troškovi koji proizlaze iz drugih ugovora dodijeljenih od strane Nositelja projekta i projektnog partnera u svrhu provedbe projekta, pod uvjetom da je dodjela provedena u skladu s važećim pravilima o javnoj nabavi,
  • troškovi koji izravno proizlaze iz zahtjeva definiranih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za svaki projekt.
 • Neizravni troškovi:
  • svi prihvatljivi troškovi koje Nositelj projekta i/ili projektni partner(i) ne mogu izravno pripisati projektu, ali koje računovodstveni sustav može identificirati i opravdati kao nastale troškove u okviru prihvatljivih izravnih troškova pripisanih projektu.
 • Prihvatljiva oprema: svi elementi sustava dizalice topline s morskom vodom kao toplinskim spremnikom, za potrebe grijanja i hlađenja objekata uz/blizu obale, i to od zahvata bočate ili morske vode (direktni zahvat, proizvodni i utisni zdenci i sl.) do svih ostalih elemenata sustava unutar strojarnice (dizalice topline, spremnici, razdjeljivači i sabirnici, izmjenjivači topline, pumpe, mjerna oprema, cjevovodi unutar strojarnice i sl.).
  • Zahvat morske vode;
   • Direktni zahvat morske vode (usisni cjevovod, zaštitne rešetke, pumpe, povratni cjevovod i sl.),
   • Zahvat boćate vode iz zdenaca uz more (vertikalni i horizontalni zdenci, pumpe, cjevovodi, međuizmjenjivač i sl.),
  • Dizalica topline (isparivač, kompresor, kondenzator, ekspanzijski ventil),
  • Spremnici ogrjevne i rashladne vode te pripadajuća oprema (izolacija, ventili, filtri, mjerni uređaji, omekšivač i sl.),
  • Spremnici potrošne tople vode (izolacija, sigurnosni ventili i sl.),
  • Ekspanzijske posude,
  • Razdjeljivači i sabirnici,
  • Izmjenjivači topline,
  • Mjerna oprema (kalorimetri, osjetnici temperature, mjerila potrošnje električne energije i snage, mjerila protoka, manometri, termometri i sl.) i komunikacijska oprema,
  • Upravljački ormar i centralni nadzorno-upravljački sustav strojarnice,
  • Pumpe i armatura (frekventno upravljane pumpe, potopne crpke i sl.),
  • Cjevovod strojarnice i pripadajuća oprema (oslonci, konzole i ovjesi, izolacija i sl.),
  • Troškovi montaže, sitnog potrošnog materijala neophodnog za montažu opreme, natpisne pločice, čišćenje gradilišta i prijevoz opreme,
  • Troškovi puštanja u pogon cijelog sustava (dizalice topline),
  • Dobava i dostava svih atesta, mjerenja, izrada uputa, radioničke dokumentacije i sl.,
  • Ostala oprema unutar strojarnice povezana sa sustavom dizalice topline (ventili, zaklopke, kompenzatori, filtri i hvatači nečistoća za vodu i sl.).

Prihvatljivost projekta:

Odabrani projekti provodit će se u obalnom području Hrvatske. Sam projekt mora biti smješten u blizini obale Jadranskog mora, stoga bi se prijavitelj trebao nalaziti na obali (a ne u unutrašnjosti). Dodatno, aktivnosti bilateralne suradnje mogu biti implementirane na teritoriju države donatora.

Finaciranje:

Iznos alokacije: 1.534.000,00 EUR.

Najniži iznos potpore: 200.000,00 EUR

Najviši iznos potpore: 1.300.000,00 EUR

Intenzitet potpore:

 • za subjekte koji se bave gospodarskim djelatnostima:
  • utvrditi će se na temelju primjenjivih odredbi Programa dodjele državnih potpora za provedbu Programa „Energija i klimatske promjene”.
  • stopa bespovratnih sredstava iznosit će:
   • 30% ukupno prihvatljivih troškova za velike poduzetnike,
   • 40% za srednje poduzetnike,
   • 50% za male poduzetnike za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora,
   • 50% ukupno prihvatljivih troškova za izradu studija zaštite okoliša.
   • Financijska potpora dodijeliti će se kao de minimis (maksimalno 200.000,00 EUR tijekom tri fiskalne godine). Maksimalna stopa bespovratnih sredstava iznosit će 85%, a dodijeliti će se  za aktivnosti upravljanja projektom i administraciju, aktivnosti promocije i vidljivosti povezane s postizanjem neposrednog rezultata i za aktivnosti povezane s pripremom tehničke dokumentacije u sklopu projekta.
  • za subjekte koji se ne bave gospodarskim djelatnostima:
   • za javne subjekte koji predlažu projekte koji ne spadaju pod odredbe o državnim potporama 85% ukupno prihvatljivih troškova u sklopu projekta,
   • za nevladine udruge koje predlažu projekte koji ne spadaju pod odredbe o državnim potporama 85% ukupno prihvatljivih troškova u sklopu projekta,
   • za javne subjekte i nevladine udruge koje predlažu investicijske projekte povezane s gospodarskom djelatnošću, stopa bespovratnih sredstava utvrdit će se u skladu s pravilima o državnim potporama.

Rok za podnošenje prijava: od 14. rujna 2021. do 15. prosinca 2021. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija:

I. izmjene Natjecajne dokumentacije

Natjecajna dokumentacija-Energija iz mora