Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Plan objave natječaja OP Konkurentnost i kohezija 2018. za javna tijela

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2019. godinu (stanje na dan 20.12.2018.)

 

SIJEČANJ

 

IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA BIOLOŠKU OBRADU ODVOJENO PRIKUPLJENOG BIOOTPADA

 • Indikativna vrijednost: 250.000.000,00 kn
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 – 35.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave
 • Kratak opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave radova, usluga i roba za izgradnju postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada
  • Aktivnosti građenja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada
  • Stručni i projektantski nadzor radova
  • Tehnička pomoć za upravljanje projektom
  • Usluge promidžbe i vidljivosti
 • Indikativni intenzitet potpore: do 85%
 • Indikativni datum objave: 15.01.2019.

 

IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG KOMUNALNOG OTPADA

 • Indikativna vrijednost: 350.000.000,00 kn
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 – 35.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave
 • Kratak opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave  usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja,
  • Aktivnosti građenja postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja) sukladno pravomoćnom aktu kojim se dopušta građenje kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu,
  • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje;
  • Stručni nadzor građevinskih radova,
  • Projektantski nadzor,
  • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi projektiranja (koordinator I)
  • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II),
  • Tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),
  • Promidžba i vidljivost.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 15.01.2019.

 

SHEMA UNAPREĐENJA POSTOJEĆIH I USPOSTAVE NOVIH OPORAVILIŠTA ZA DIVLJE ŽIVOTINJE

 • Indikativna vrijednost: 46.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: ​Oporavilišta za divlje životinje odabrana ili ovlaštena prema Zakonu o zaštiti prirode za pružanje skrbi o životinjama
 • Kratak opis prihvatljivih aktivnosti: Shema je osmišljena za sufinanciranje projektnih aktivnosti koje, kroz razvoj (izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju) i opremanje objekata oporavilišta za divlje životinje, osiguravaju odgovarajuće zbrinjavanje i skrb o strogo zaštićenim životinjama koje su pronađene bolesne ili ozlijeđene u prirodi i o zaplijenjenim divljim životinjama iz ilegalnog prekograničnog prometa i trgovine u svim regijama Hrvatske.
  Kroz ograničeni postupak poziva na dostavu projektnih prijedloga bit će pozvane institucije i organizacije, odabrane ili ovlaštene prema Zakonu o zaštiti prirode, koje će u projektnim prijavama demonstrirati razvijeni radni plan pojedinog oporavilišta, kako bi se osigurala odgovarajuća skrb za divlje životinje, sa svim relevantnim planiranim aktivnostima.
  Dodjela bespovratnih sredstava obavljat će se na temelju specifičnih kriterija za različite vrste objekata: oporavilišta i karantenske objekte.
  Shema je namijenjena za tijela koja su sposobna i imaju kapacitete za provođenje aktivnosti vezanih uz zbrinjavanje i skrb o strogo zaštićenim životinjama i divljim životinjama zaplijenjenim ili oduzetim u ilegalnom prekograničnom prometu i trgovini.
 • Indikativni datum objave: 31.01.2019.

 

VELJAČA

 

PRIPREMA I PROVEDBA  INTEGRIRANIH RAZVOJNIH PROGRAMA TEMELJENIH NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE NA PODRUČJU SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

 • Indikativna vrijednost: 332.000.000,00kn
 • Prihvatljivi korisnici: ​ Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Kratak opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Priprema projektno-studijske dokumentacije
  • Zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje)
  • Rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje
  • Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini
  • Promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine
 • Indikativni intenzitet potpore: do 85%
 • Indikativni datum objave: 01.02.2019.

 

SHEMA ZA JAČANJE PRIMIJENJENIH ISTRAŽIVANJA ZA MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA

 • Indikativna vrijednost: 34.129.119,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: ​ ​Znanstvene, akademske i istraživačke institucije
  Javne institucije koje se bave klimatskim promjenama i njihovim utjecajima
  Organizacije civilnog društva
 • Kratak opis prihvatljivih aktivnosti: Financirat će se istraživački projekti (primijenjena istraživanja) koji doprinose u popunjavanju praznina u znanju o utjecaju klimatskih promjena na ranjive sektore te projekti namijenjeni razvoju baza podataka i modela koji su potrebni za simuliranje fizičkih učinaka klimatskih varijabli i klimatskih promjena na različite identificirane ranjive sektore: vode, šumarstvo, poljoprivredu, biološku raznolikost i prirodne kopnene ekosustave, obale i obalna područja, morske ekosustave i riblje resurse te ljudsko zdravlje. Posebno se potiču istraživanja kojima je cilj identificiranje najučinkovitijih mjera prilagodbe na klimatske promjene za ranjive sektore.
 • Indikativni intenzitet potpore: nije poznato
 • Indikativni datum objave: 15.02.2019.

 

UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE – DRUGA FAZA

 • Indikativna vrijednost: 565.250.000,00kn
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 kn – 15.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: ​ Organizacije civilnog društva; ustanove; zadruge; fizičke osobe koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski domovi za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za osobe s invaliditetom i starije i nemoćne.
 • Kratak opis prihvatljivih aktivnosti: Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, opremanje
 •  Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 28.02.2019.

 

OŽUJAK

 

PRUŽANJE VISOKOKVALITETNIH USLUGA ZA MSP PUTEM PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA (PPI) – FAZA 2

 • Indikativna vrijednost: 34.200.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: ​ Poduzetničke potporne institucije
 • Kratak opis prihvatljivih aktivnosti:. Pružanje stručne i savjetodavne podrške te usluga informiranja MSP-ovima u različitim fazama njihovog razvoja, s posebnim naglaskom na novoosnovane MSP (koji posluju kraće od 3 godine).
 • Indikativni intenzitet potpore: 85 %
 • Indikativni datum objave: 01.03.2019.

 

LIPANJ

 

ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA

 • Indikativna vrijednost: 228.000.000,00 kn
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava: Od 20.000,00 kn do 200.000,00
 • Prihvatljivi korisnici: ​ ​Fizičke osobe (vlasnici obiteljskih kuća)
 • Kratak opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti pripreme i provedbe energetske obnove i uvođenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama
 • Indikativni intenzitet potpore: 60 %
 • Indikativni datum objave: 28.06.2019.