Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Plan objave natječaja OP Konkurentnost i kohezija 2018. za javna tijela

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2018. godinu (stanje na dan 24.05.2018.)

 

SVIBANJ

 

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije – Prvi poziv

 • Indikativna vrijednost: 180.894.788,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija i koje ispunjavaju kriterije za istraživačke organizacije prema odredbama Okvira Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).
  • Velika poduzeća, odnosno poduzeća koja ne ispunjavaju kriterije navedene u Prilogu I. Uredbe Komisije
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Podrška znanstvenim organizacijama za provedbu primijenjenih istraživanja u suradnji s partnerom iz poslovnog sektora. Odnosi se na projekte usmjerene prema potrebama gospodarstva, kojima se razvija proizvod, usluga ili proces kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja.
 • Indikativni intenzitet potpore: za znanstvene organizacije - maksimalno 85%; za partnere - ovisno o tipu istraživanja i veličini subjekta
 • Indikativni datum objave: 02.05.2018.

 

Revitalizacija brownfield lokacija UP Zagreb

 • Indikativna vrijednost: 161.744.625,76 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja UA Zagreb, Institucije u  potpunom javnom vlasništvu (agencije, javne ustanove, javne tvrtke, itd)
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Prostorno planske aktivnosti u vezi s obnovom brownfield lokacija u sklopu ITU područja; izvođenje svih potrebnih istraživanja, izrada potrebne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola; obnova brownfield lokacije; izgradnja/rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji; aktivnosti pripreme i realizacije projekta
 • Indikativni intenzitet potpore: do 85%
 • Indikativni datum objave: 15.05.2018.

 

ITU – investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na urbanom području Pula

 • Indikativna vrijednost: 23.375.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: gradovi i općine UP Pula
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Priprema tehničke dokumentacije (idejni/glavni/izvedbeni projekt s troškovnicima, potrebne dozvole), dokumentacije projektnog prijedloga i dokumentacije o nabavi; ulaganje u gradnju novih elemenata osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture postojećih poduzetničkih zona; ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura; upravljanje projektom u ime i za račun investitora; stručni nadzor gradnje zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture; pružanje stručne i savjetodavne podrške (uključivo kroz edukaciju i mentorstvo); usluga informiranja MSP-ovima u različitim fazama njihovog razvoja s posebnim naglaskom na novoosnovane MSP (koji posluju kraće od 3 godine); aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivosti projekta; financijska revizija projekta
 • Indikativni intenzitet potpore:  do 85%
 • Indikativni datum objave: 30.05.2018.

 

LIPANJ

 

Priprema IRI infrastrukturnih projekata

 • Indikativna vrijednost: 45.600.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Znanstvene organizacija upisane u Upisnik znanstvenih organizacija pri MZO-u odabrane na javnom pozivu u uvrštene na Listu unaprijed određenih prijavitelja
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izrada projektno/tehničke dokumentacije za: Izgradnju IRI infrastrukture – izgradnja nove, preuređenje i dogradnje postojeće IRI infrastrukture, uključujući e-infrastrukturu ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja, Opremanje objekata istraživačke infrastrukture; Izrada klasifikacijske dokumentacije za gradnju i opremanje istraživačkog broda (izrada dokumentacije i nadzor nad izradom); Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi; Angažiranje voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ( NN 78/15); Upravljanje projektom; Revizija projekta; Provedba horizontalnih načela; Usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave.
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: 01.06.2018.

 

Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGN) u NGA bijelim područjima

 • Indikativna vrijednost: 1.100.000.000,00 kuna
 • Prihvatljivi korisnici: Tijela lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi i županije) u bijelim NGA područjima
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Financiranje razvoja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupih mreža sljedeće generacije (NGA) u bijelim područjima pristupnih mreža sljedeće generacije – pristupne mreže se odnose na dio mreže koji se proteže između krajnjih korisnika (kućanstava, tvrtki i javne ustanove) i prvog koncentracijskog čvora mreže (posljednja milja);
  • Pristupne mreže sljedeće generacije obuhvaćaju sva infrastrukturna i tehnološka rješenja kojima se može pružati brzi/ultrabrzi pristup (više od 30 Mbit/s – 100 Mbit/s), u skladu s definicijama Digitalne agende za Europu (tehnološki neutralno);
  • Jednostavna nadogradnja bakrene infrastrukture, bez uvođenja svjetlovodnih niti bliže krajnjim korisnicima (FTTx), nije obuhvaćena.
 • Indikativni intenzitet potpore: 20% - 100%
 • Indikativni datum objave: 29.06.2018.

 

ITU – Rekonstrukcija kulturnih dobara UA Osijek

 • Indikativna vrijednost: 32.370.868,71 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave UA Osijek
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije, obnova i rekonstrukcija, promidžba i vidljivost, upravljanje projektom i administracija
 • Indikativni intenzitet potpore: do 85%
 • Indikativni datum objave: 29.06.2018.

 

Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

 • Indikativna vrijednost: 34.129.119,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Znanstvene, akademske i istraživačke institucije; Javne institucije koje se bave klimatskim promjenama i njihovim utjecajima; Organizacije civilnog društva
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Financirat će se istraživački projekti (primijenjena istraživanja) koji doprinose u popunjavanju praznina u znanju o utjecaju klimatskih promjena na ranjive sektore te projekti namijenjeni razvoju baza podataka i modela koji su potrebni za simuliranje fizičkih učinaka klimatskih varijabli i klimatskih promjena na različite identificirane ranjive sektore: vode, šumarstvo, poljoprivredu, biološku raznolikost i prirodne kopnene ekosustave, obale i obalna područja, morske ekosustave i riblje resurse te ljudsko zdravlje. Posebno se potiču istraživanja kojima je cilj identificiranje najučinkovitijih mjera prilagodbe na klimatske promjene za ranjive sektore.
 • Indikativni intenzitet potpore: nije poznato
 • Indikativni datum objave: 30.06.2018.

 

Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

 • Indikativna vrijednost: 563.294.117,66 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sljedećim (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, informacijske i komunikacijske tehnologije, poljoprivreda i zdravstvo
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Dogradnja, rekonstrukcija, opremanje
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: 30.06.2018.

 

RUJAN

 

ITU – sustav poduzetničke potporne infrastrukture UA Zagreb

 • Indikativna vrijednost: 121.308.469,32 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Poduzetničke potporne institucije (regionalne razvojne agencije, poduzetničke udruge, akceleratori, inkubatori, poduzetnički centri), jedinice lokalne i regionalne uprave/samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima, te upravljanje projektom i stručni nadzor gradnje infrastrukture; pružanje stručne i savjetodavne podrške te informiranje MSP-ova u različitim fazama njihovog razvoja s posebnim naglaskom na novoosnovana MSP
 • Indikativni intenzitet potpore: do 85%
 • Indikativni datum objave: 28.09.2018.

 

ITU – Razvoj potpornih institucija za istraživanje, unaprjeđenje kvalitete, preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda (UP Osijek)

 • Indikativna vrijednost: 42.851.613,16 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave – UA Osijek
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izgradnja i opremanje poduzetničke infrastrukture uz pružanje usluga podrške razvoja poslovanja poduzetnika
 • Indikativni intenzitet potpore: do 85%
 • Indikativni datum objave: 28.09.2018.

 

ITU – Obnova kulturne baštine  UP Zadar

 • Indikativna vrijednost: 25.919.304,56 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Grad Zadar, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Jedinice lokalne samouprave UP Zadar
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Priprema projektne i studijske dokumentacije za provedbu; zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje); rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje; razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini; promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine
 • Indikativni intenzitet potpore: do 85%
 • Indikativni datum objave: 28.09.2018.

 

Revitalizacija brownfield lokacija UP Zadar

 • Indikativna vrijednost: 29.006.250,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: prihvatljivi prijavitelji sukladno OPKK
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Prostorno planske aktivnosti u vezi s obnovom brownfield lokacija u sklopu ITU područja; izvođenje svih potrebnih istraživanja, izrada potrebne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola; obnova brownfield lokacije; izgradnja/rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji; aktivnosti pripreme i realizacije projekta
 • Indikativni intenzitet potpore: do 85%
 • Indikativni datum objave: 28.09.2018.

 

Kulturna baština i turizam UA Zagreb

 • Indikativna vrijednost: 67.429.856,58 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara, tijela javne vlasti
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje); rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje; razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini; promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.
 • Indikativni intenzitet potpore: do 85%
 • Indikativni datum objave: 28.09.2018.

 

ITU – Brownfield na području UP Split (stare škole i društveni domovi)

 • Indikativna vrijednost: 18.240.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave UP Split
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Prostorno planske aktivnosti u vezi s obnovom brownfield lokacija u sklopu ITU područja, izvođenje svih potrebnih istraživanja, izrada potrebne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola; obnova brownfield lokacijeIzgradnja/rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji; aktivnosti pripreme i realizacije projekta
 • Indikativni intenzitet potpore: do 85%
 • Indikativni datum objave: 28.09.2018.

 

Povećanje učinkovitosti javnog putničkog prijevoza uvođenjem jedinstvene karte

 • Indikativna vrijednost: 101.090.391,10 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Lokalne i regionalne vlasti, javne prijevozne tvrtke
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Konačne komponente projekta i planirane aktivnosti definirat će se Studijom izvodljivosti.
 • Indikativni intenzitet potpore: do 85%
 • Indikativni datum objave: 28.09.2018.

 

Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada

 • Indikativna vrijednost: 350.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Priprema i provedba postupaka javne nabave I usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti; Građenje postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu   obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju sukladno pravomoćnom aktu kojim se dopušta građenje kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu; Priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje; Stručni nadzor građevinskih radova; Projektantski nadzor; Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi projektiranja (koordinator I); Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);Tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom); Promidžba i vidljivost
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 30.09.2018.

 

PROSINAC

 

Razvoj poslovne infrastrukture – zone – faza II

 • Indikativna vrijednost: 76.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje u gradnju novih elemenata osnovne i zajedničke dodatne infrastrukture postojećih poduzetničkih zona, priprema dokumentacije
 • Indikativni intenzitet potpore: 55% - 85%
 • Indikativni datum objave: 31.12.2018.

 

Provedba programa informativno-obrazovnih aktivnosti

 • Indikativna vrijednost: 47.200.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Informativno-obrazovne aktivnosti koje JLS trebaju provoditi za javnost iz područja održivog gospodarenja komunalnim otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 10.01.2018.