Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Plan objave natječaja OP Konkurentnost i kohezija 2018. za javna tijela

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2018. godinu (stanje na dan 19.10.2018.)

 

LISTOPAD

 

Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada

 • Indikativna vrijednost: 350.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Priprema i provedba postupaka javne nabave I usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti; Građenje postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu   obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju sukladno pravomoćnom aktu kojim se dopušta građenje kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu; Priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje; Stručni nadzor građevinskih radova; Projektantski nadzor; Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi projektiranja (koordinator I); Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);Tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom); Promidžba i vidljivost
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 01.10.2018.

 

STUDENI

 

Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada

 • Indikativna vrijednost: 250.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave radova, usluga i roba za izgradnju postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada, Aktivnosti građenja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada, Stručni i projektantski nadzor radova, Tehnička pomoć za upravljanje projektom, Usluge promidžbe i vidljivost
 • Indikativni intenzitet potpore: do 85%
 • Indikativni datum objave: 01.11.2018.

 

Priprema IRI infrastrukturnih projekata

 • Indikativna vrijednost: 45.600.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Znanstvene organizacija upisane u Upisnik znanstvenih organizacija pri MZO-u odabrane na javnom pozivu u uvrštene na Listu unaprijed određenih prijavitelja
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izrada projektno/tehničke dokumentacije za: Izgradnju IRI infrastrukture – izgradnja nove, preuređenje i dogradnje postojeće IRI infrastrukture, uključujući e-infrastrukturu ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja, Opremanje objekata istraživačke infrastrukture; Izrada klasifikacijske dokumentacije za gradnju i opremanje istraživačkog broda (izrada dokumentacije i nadzor nad izradom); Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi; Angažiranje voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ( NN 78/15); Upravljanje projektom; Revizija projekta; Provedba horizontalnih načela; Usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave.
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: 15.11.2018.

 

Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGN) u NGA bijelim područjima

 • Indikativna vrijednost: 1.100.000.000,00 kuna
 • Prihvatljivi korisnici: Tijela lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi i županije) u bijelim NGA područjima
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
 • Financiranje razvoja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupih mreža sljedeće generacije (NGA) u bijelim područjima pristupnih mreža sljedeće generacije – pristupne mreže se odnose na dio mreže koji se proteže između krajnjih korisnika (kućanstava, tvrtki i javne ustanove) i prvog koncentracijskog čvora mreže (posljednja milja);
 • Pristupne mreže sljedeće generacije obuhvaćaju sva infrastrukturna i tehnološka rješenja kojima se može pružati brzi/ultrabrzi pristup (više od 30 Mbit/s – 100 Mbit/s), u skladu s definicijama Digitalne agende za Europu (tehnološki neutralno);
 • Jednostavna nadogradnja bakrene infrastrukture, bez uvođenja svjetlovodnih niti bliže krajnjim korisnicima (FTTx), nije obuhvaćena.
 • Indikativni intenzitet potpore: 20% - 100%
 • Indikativni datum objave: 15.11.2018.

 

Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema

 • Indikativna vrijednost: 209.950.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Priprema projektno-studijske dokumentacije, Zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje), Rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje, Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini, Promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 20.11.2018.

 

Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

 • Indikativna vrijednost: 34.129.119,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Znanstvene, akademske i istraživačke institucije; Javne institucije koje se bave klimatskim promjenama i njihovim utjecajima; Organizacije civilnog društva
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Financirat će se istraživački projekti (primijenjena istraživanja) koji doprinose u popunjavanju praznina u znanju o utjecaju klimatskih promjena na ranjive sektore te projekti namijenjeni razvoju baza podataka i modela koji su potrebni za simuliranje fizičkih učinaka klimatskih varijabli i klimatskih promjena na različite identificirane ranjive sektore: vode, šumarstvo, poljoprivredu, biološku raznolikost i prirodne kopnene ekosustave, obale i obalna područja, morske ekosustave i riblje resurse te ljudsko zdravlje. Posebno se potiču istraživanja kojima je cilj identificiranje najučinkovitijih mjera prilagodbe na klimatske promjene za ranjive sektore.
 • Indikativni intenzitet potpore: nije poznato
 • Indikativni datum objave: 30.11.2018.

 

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

 • Indikativna vrijednost: 665.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Organizacije civilnog društva; ustanove; zadruge; fizičke osobe koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski domovi za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za osobe s invaliditetom i starije i nemoćne.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, opremanje.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85-100%
 • Indikativni datum objave:30.11.2018.

 

Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

 • Indikativna vrijednost: 563.294.117,66 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sljedećim (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, informacijske i komunikacijske tehnologije, poljoprivreda i zdravstvo
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Dogradnja, rekonstrukcija, opremanje
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: 30.11.2018.