Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Plan objave natječaja OP Konkurentnost i kohezija 2018. za javna tijela

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2018. godinu (stanje na dan 29.12.2017.)

 

 

SIJEČANJ

 

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije – Prvi poziv
 • Indikativna vrijednost: 180.894.788,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija i koje ispunjavaju kriterije za istraživačke organizacije prema odredbama Okvira Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).
  • Velika poduzeća, odnosno poduzeća koja ne ispunjavaju kriterije navedene u Prilogu I. Uredbe Komisije
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Podrška znanstvenim organizacijama za provedbu primijenjenih istraživanja u suradnji s partnerom iz poslovnog sektora. Odnosi se na projekte usmjerene prema potrebama gospodarstva, kojima se razvija proizvod, usluga ili proces kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja.
 • Indikativni intenzitet potpore: za znanstvene organizacije - maksimalno 85%; za partnere - ovisno o tipu istraživanja i veličini subjekta
 • Indikativni datum objave: 15.01.2018.
Provedba programa informativno-obrazovnih aktivnosti
 • Indikativna vrijednost: 47.200.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Informativno-obrazovne aktivnosti koje JLS trebaju provoditi za javnost iz područja održivog gospodarenja komunalnim otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 10.01.2018.
OŽUJAK

 

Razvoj pristupnih mreža (s pristupom sljedeće generacije – NGA) u bijelim područjima
 • Indikativna vrijednost: 1.100.000.000,00 kuna
 • Prihvatljivi korisnici: Tijela lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi i županije) u bijelim NGA područjima
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Financiranje razvoja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupih mreža sljedeće generacije (NGA) u bijelim područjima pristupnih mreža sljedeće generacije – pristupne mreže se odnose na dio mreže koji se proteže između krajnjih korisnika (kućanstava, tvrtki i javne ustanove) i prvog koncentracijskog čvora mreže (posljednja milja);
  • Pristupne mreže sljedeće generacije obuhvaćaju sva infrastrukturna i tehnološka rješenja kojima se može pružati brzi/ultrabrzi pristup (više od 30 Mbit/s – 100 Mbit/s), u skladu s definicijama Digitalne agende za Europu (tehnološki neutralno);
  • Jednostavna nadogradnja bakrene infrastrukture, bez uvođenja svjetlovodnih niti bliže krajnjim korisnicima (FTTx), nije obuhvaćena.
 • Indikativni intenzitet potpore: 20% - 100%
 • Indikativni datum objave: 01.03.2018.
Revitalizacija brownfield lokacija UP Zagreb
 • Indikativna vrijednost: 161.744.625,76 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Lokalne i regionalne vlasti, javna tijela, javne službe/institucije/tijela, udruge gradova/općine, nevladine udruge
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Prostorno planske aktivnosti u vezi s obnovom brownfield lokacija u sklopu ITU područja; izvođenje svih potrebnih istraživanja, izrada potrebne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola; obnova brownfield lokacije; izgradnja/rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji; aktivnosti pripreme i realizacije projekta
 • Indikativni intenzitet potpore: do 85%
 • Indikativni datum objave: 31.03.2018.
LIPANJ

 

Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama
 • Indikativna vrijednost: 17.064.559,50 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Znanstvene, akademske i istraživačke institucije; Javne institucije koje se bave klimatskim promjenama i njihovim utjecajima; Organizacije civilnog društva
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Financirat će se istraživački projekti (primijenjena istraživanja) koji doprinose u popunjavanju praznina u znanju o utjecaju klimatskih promjena na ranjive sektore te projekti namijenjeni razvoju baza podataka i modela koji su potrebni za simuliranje fizičkih učinaka klimatskih varijabli i klimatskih promjena na različite identificirane ranjive sektore: vode, šumarstvo, poljoprivredu, biološku raznolikost i prirodne kopnene ekosustave, obale i obalna područja, morske ekosustave i riblje resurse te ljudsko zdravlje. Posebno se potiču istraživanja kojima je cilj identificiranje najučinkovitijih mjera prilagodbe na klimatske promjene za ranjive sektore.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 30.06.2018.
Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja
 • Indikativna vrijednost: 563.294.117,66 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sljedećim (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, informacijske i komunikacijske tehnologije, poljoprivreda i zdravstvo
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Dogradnja, rekonstrukcija, opremanje
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: 30.06.2018.
SRPANJ

 

Povećanje učinkovitosti javnog putničkog prijevoza uvođenjem jedinstvene karte
 •  Indikativna vrijednost: 101.090.391,10 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Lokalne i regionalne vlasti, javne prijevozne tvrtke
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Konačne komponente projekta i planirane aktivnosti definirat će se Studijom izvodljivosti.
 • Indikativni intenzitet potpore: do 85%
 • Indikativni datum objave: 01.07.2018.
RUJAN

 

Kulturna baština i turizam UA Zagreb
 • Indikativna vrijednost: 67.429.856,58 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara, tijela javne vlasti
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje);
  • rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje;
  • razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini;
  • promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.
 • Indikativni intenzitet potpore: do 85%
 • Indikativni datum objave: 30.09.2018.
Revitalizacija brownfield lokacija UP Zadar
 • Indikativna vrijednost: 29.006.250,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: prihvatljivi prijavitelji sukladno OPKK
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Prostorno planske aktivnosti u vezi s obnovom brownfield lokacija u sklopu ITU područja; izvođenje svih potrebnih istraživanja, izrada potrebne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola; obnova brownfield lokacije; izgradnja/rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji; aktivnosti pripreme i realizacije projekta
 • Indikativni intenzitet potpore: do 85%
 • Indikativni datum objave: 30.09.2018.
PROSINAC

 

Razvoj poslovne infrastrukture – faza II
 • Indikativna vrijednost: 34.200.000 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje u gradnju novih elemenata osnovne i zajedničke dodatne infrastrukture postojećih poduzetničkih zona, priprema dokumentacije
 • Indikativni intenzitet potpore: 55%-85%
 • Indikativni datum objave: 31.12.2018.