Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru, Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru

NATJEČAJ ZATVOREN!

Poziv je obustavljen do 31. prosinca 2019. (uključujući cijeli taj dan) za Grupu 1 – Knin, Grupu 2 – Beli Manastir i općina Darda, Grupu 3 – Benkovac, Grupu 4 – Petrinja i Grupu 5 – Vukovar.

 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je dana 03. kolovoza 2018. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za „Razvoj i provedbu programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Pravne osobe sa sljedećim pravnim statusom:
 • udruga/strana udruga;
 • vjerska zajednica;
 • ustanova;
 • zaklada;
 • jedinica lokalne/ područne (regionalne) samouprave Šibensko –kninske, Osječko – baranjske, Zadarske, Sisačko – moslovačke i Vukovarsko – srijemske županije
 • međunarodna organizacija;
 • vijeće nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina
 • koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima (prema članku 3. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina)

Prihvatljivi partneri:

Partner(i) mora(ju) ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti kao i prijavitelj.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Element 1 – Upravljanje projektom i administracija
  • angažiranje osoba ugovorom o radu
  • ostale aktivnosti povezane s provođenjem i upravljanjem projektnim aktivnostima
 • Element 2 – Aktivnosti usmjerene na razvoj i unapređenje socijalnih usluga i sadržaja na području gradova Knina, Belog Manastira i općine Darda, Benkovca, Petrinje i Vukovara
  • Aktivnosti pružanja usluga i razvoj programa usmjerenih na starije osobe, osobe s invaliditetom, djecu i mlade te nezaposlene, uključujući dugotrajno nezaposlen, kao i jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina:
   • pružanje usluga u zajednici za starije osobe i/ili osobe s invaliditetom kao npr. usluga boravka, prijevoza, pratnje liječniku pružanje pomoći i podrške u svakodnevnim aktivnostima, organiziranje dnevnih aktivnosti, pružanje usluge psihosocijalne podrške i dr. (obvezna aktivnost);
   • pružanje usluga i programa socijalnog uključivanja kao npr. kulturni, umjetnički, sportski, obrazovni programi organizirani u obliku radionica ili kampova koji doprinose razvijanju i usmjeravanju interesa djece i mladih na nova područja, jačanju osobnih kompetencija i socijalnih vještina, a u cilju prevencije socijalnog isključivanja (plesne radionice, grafiti i ostale likovne radionice, dramske radionice, sportske radionice, gaming radionice i sl.) i dr (obvezna aktivnost);
   • adaptacija prostora za kvalitetno pružanje socijalnih usluga i programa socijalnog uključivanja koje se razvijaju kroz projekt;
   • nabava opreme potrebne za kvalitetno pružanje usluga i programa socijalnog uključivanja koje se razvijaju kroz projekt;
   • organiziranje i provedba konferencija, okruglih stolova, javnih rasprava, edukativnih
   • radionica i sl. s ciljem promocije izvaninstitucijskih usluga, mjera i programa za ciljane skupine;
   • izrada, tisak i objava na web stranicama materijala koji promoviraju usluge, mjere i programe za ciljanu skupinu te senzibiliziraju i osvještavaju širu javnost);
   • razvoj ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina pripadnika/ca ciljnih skupina (obvezna aktivnosti);
   • provedba ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina; (osnaživanje i motiviranje nezaposlenih osoba, uključujući dugotrajno nezaposlene za aktivaciju i ulazak u svijet rada, radionice, klubovi za zapošljavanje i sl. (obavezna aktivnost);
   • razvoj i provedba prilagođenih usluga zapošljavanja (selekcija, izrada profila, profesionalno usmjeravanje, posredovanje, grupno i individualno savjetovanje itd.) (obvezna aktivnost);
   • aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka za provedbu aktivnosti pružanja usluga i programa ciljanim skupinama.
  • Aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za stanovnike gradova Knin, Beli Manastir i općina Darda, Benkovac, Petrinja i Vukovar:
   • aktivnosti razvoja znanja i vještina iz kulturnih i umjetničkih područja,
   • aktivnosti poticanja na primjenu znanja i vještina iz kulturnih i umjetničkih područja,
   • aktivnosti razvoja socijalnih kompetencija i kreativnog mišljenja,
   • aktivnosti poboljšanja pristupa stanovnika gradova Knina, Belog Manastira i općine Darda, Benkovca, Petrinje i Vukovara kulturnim i umjetničkim sadržajima te poticanje njihovog aktivnog sudjelovanja u kulturnom životu,
   • izrada, tisak i objava na web stranicama materijala koji promoviraju usluge, mjere i programe za ciljane skupine Poziva.
  • Element 3 – Promidžba i vidljivost

Financiranje:

 • Najniža vrijednost potpore: 000 HRK
 • Najviša vrijednost potpore: 500.000 HRK
 • Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijave: do iskorištenja raspoloživih sredstava ili do 31. prosinca 2019. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

 

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija:

Natječajna dokumentacija