Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Nacionalni natječaji: Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika – Grad Rijeka

Gradonačelnik Grada Rijeke objavljuje dana 20.06.2024. godine javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Subjekti malog gospodarstva:
  • u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, na području grada Rijeke,
  • u kategoriji poduzetnika početnika, upisani u odgovarajući registar poslovnih subjekata u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv,
  • ima najmanje jednog zaposlenog (ili biti samozaposlen) na određeno ili neodređeno vrijeme najmanje tri mjeseca prije podnošenja prijave na Javni poziv,
  • nije u stečaju ili predstečajnoj nagodbi, likvidaciji i kojem nije obustavljena poslovna djelatnost,
  • nema dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno, osim ako je odobrena odgoda,
  • nema nepodmiren dug prema Gradu Rijeci posljednji dan u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja prijave,
  • primarne djelatnosti gospodarskog subjekta prema NKD 2007:
   • Prerađivačke djelatnosti, ICT i Kreativne industrije: Prerađivačka industrija područje C od 10 do 33, 58 Izdavačke djelatnosti, 59.1 Proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa, 59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, 61.10 Djelatnosti žičane telekomunikacije, 61.20 Djelatnosti bežične telekomunikacije, 61.30 Djelatnosti satelitske telekomunikacije, 61.90 Ostale telekomunikacijske djelatnosti, 62.01 Računalno programiranje, 62.02 Savjetovanje u vezi s računalima, 62.03 Upravljanje računalnom opremom i sustavom, 62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima, 63.11, 71.11 Arhitektonske djelatnosti, 73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta, 74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti, 74.20 Fotografske djelatnosti, 90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti i 91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti,
   • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, Turizam:
    • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti područje M – svi odjeljci izuzev onih koji su navedeni u I Kategoriji, Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane područje I od 55 do 56, 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima,
   • Medicinske usluge, Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti:
    • 86.20 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse, 93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja pri pokretanju gospodarske aktivnosti, ako su nastali u razdoblju od 21. rujna 2023. godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv, odnosno za:
  • nabavu opreme,
  • alata,
  • inventara i zaštitnih sredstava,
  • uređenje poslovnog prostora,
  • izradu poslovnog plana,
  • potrebnu izobrazbu za obavljanje osnovne djelatnosti,
  • nabavu poslovnih softvera te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke.

 

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 500 eura
 • Najviši iznos potpore: 4.000 eura
 • Intenzitet potpore:
  • od 80% prihvatljivih troškova.

 

Rok za podnošenje prijava: od 24.06.2024. u 08:00 sati do 12.07.2024. do 16:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

Obvezni prilozi:

 • Izjava i izvješće o primljenim potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-24),
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 • računi za troškove nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, potrebnu izobrazbu za obavljanje osnovne djelatnosti, nabavu poslovnih softvera te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke koji su izdani nakon od 21. rujna 2023. godine (minimalan iznos računa 100,00 eura bez PDV-a),
 • izvodi ili potvrde iz bankovnog računa korisnika kojima se dokazuje izvršeno plaćanje računa (izvadak/potvrdu je potrebno skenirati/priložiti uz svaki pojedinačni račun),
 • preslika obrasca JOPPD (uzastopno za tri mjeseca koji prethode mjesecu podnošenju prijave na Javni poziv) ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu osiguranika, ukoliko je prijavitelj jedini samozaposlen (iznimka su obrtnici ili nositelji samostalnih zanimanja koji nemaju dodatno zaposlenih),

Ostali prilozi:

 • računi plaćeni u gotovini (na R1) do 700,00 eura priznat će se uz potpisanu Izjavu (IZJAVA SIT-24) da su imovina i/ili sitni inventar evidentirani u poslovnim knjigama),
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava, prema opisu iz tabele kriterija na poveznici  Javni poziv