Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Nacionalni natječaji: Program gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj politike regionalnog razvoja, u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030., i Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024., pokreće 30.12.2022. Program gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Jedinice lokalne samouprave s područja Gorskog kotara:
  • Grad Čabar, Grad Delnice, Grad Vrbovsko, Općina Skrad, Općina Brod Moravice, Općina Ravna Gora, Općina Mrkopalj, Općina Fužine i Općina Lokve

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i adaptaciju građevina koje se odnose na:
  • Gospodarsku infrastrukturu:
   • Infrastruktura do i unutar poduzetničkih zona (komunalna infrastruktura, prometna infrastruktura, energetska infrastruktura, komunikacijska infrastruktura),
   • Poslovni (radni) prostori u svrhu pokretanja i razvoja poduzetničkih pothvata (poduzetnički/poslovni inkubatori i ostali prostori za pokretanje/razvoj gospodarskih aktivnosti),
   • Prostori u svrhu plasmana i promocije lokalnog područja (tržnice, logističko-distribucijski centri, prostori u svrhu jačanja turističke ponude, tematski parkovi, vidikovci, otvoreni i zatvoreni prostori za održavanje manifestacija, kampovi i sl.).
  • Društvenu infrastrukturu:
   • Predškolske građevine,
   • Građevine primarne zdravstvene zaštite,
   • Javna infrastruktura u svrhu poboljšanja kvalitete života (građevine za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba, parkovi i trgovi u naseljima, sportska igrališta javne namjene, unapređenje energetske neovisnosti građevina javne namjene i sl.).
  • Komunalnu infrastrukturu:
   • Sanaciji šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje (održavanje i sanacija oštećenih prometnica, sanacija odrona i klizišta),
   • Sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom,
   • Sustavi oborinske i fekalne odvodnje malog promjera uz uvjet da su mreže spojene na sustave u funkciji, pročistači otpadnih voda,
   • Zaštita okoliša i energetska učinkovitost (ekološka javna rasvjeta, primjena obnovljivih izvora energije, sanacija odlagališta otpada, i sl.).

 

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi nastali na projektu u provedbenom razdoblju i neophodni su za provedbu projekta, stvarno su učinjeni i temelje se na popratnoj dokumentaciji, a odnose se na:
  • trošak izvođenja radova,
  • trošak usluga nadzora gradnje,
  • trošak opremanja fiksnom opremom i opremanja predškolskih građevina namještajem,
  • trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).
 • Prihvatljivost troškova započinje najranije s 1. siječnjem 2023. godine, a traje najkasnije do 31. prosinca 2025. godine.

 

Prihvatljivost projekta:

 • Prihvatljive građevine moraju biti u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji ili su u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili su javno dobro za opću uporabu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici.
 • Prihvatljivi su projektni prijedlozi za koje je pripremljena projektno-tehnička dokumentacija najmanje do razine Glavnog projekta te predan zahtjev za izdavanje akta kojim se dopušta izvođenje planiranih aktivnosti.
 • Jedan podnositelj može podnijeti dva Zahtjeva za financiranje projekta po Programu.

 

Financiranje:

 • Najniži iznos: ne manje od 150.000,00 EUR s PDV-om
 • Najviši iznos: 1.000.000,00 EUR s PDV-om
 • Intenzitet potpore: do 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Rok za podnošenje prijava: od 3. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: