Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Energetska obnova obiteljskih kuća

POZIV ZATVOREN!

Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavili su dana 25. lipnja 2020. godine javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Fizičke osobe - građani - (su)vlasnici postojećih obiteljskih kuća energetskog razreda (prema Q H,nd);
  • Kontinentalna Hrvatska: D ili lošijeg razreda,
  • Primorska Hrvatska: C ili lošijeg razreda.

Postojeća obiteljska kuća je zgrada:

 • koja je zakonita (izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta),
 • koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje zakonitost,
 • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
  • ima najviše tri stambene jedinice,
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m

Financiranje:

 • Najviši iznos: 204.000,00 kn
 • Intenzitet potpore: 60% opravdanih troškova

Prihvatljive aktivnosti:

 • povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora;
  • energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji se propisuju u javnom pozivu);
  • zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom;
 • cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje maksimalno dva sustava za korištenje OIE:
  • sustavi sa sunčanim toplinskim pretvaračima;
  • sustavi na drvnu sječku/pelete;
  • dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda;
  • fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Rok za podnošenje prijava: od 01. rujna 2020. godine do isteka 2020. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Razdoblje od objave Poziva do otvaranja pijava na Poziv je vrijeme u kojem je moguće učitavati dokumentaciju propisanu Pozivom u aplikaciju fonda.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

Javni Poziv

Izjave

Popis energetskih certifikatora - REGIJA I

Popis energetskih certifikatora - REGIJA II

Popis energetskih certifikatora - REGIJA III

Popis energetskih certifikatora - REGIJA IV

Obvezna dokumentacija:

 • Osnovni podaci o prijavi - putem mrežne stranice Fonda (www.fzoeu.hr),
 • Obostrana preslika osobne iskaznice ili Elektronski zapis o prebivalištu/Uvjerenje o prebivalištu,
 • Zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće sukladno Zakonu o gradnji ili Akt/dokument kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom,
 • Izjava prijavitelja (nalazi se na mrežnim stranicama Fonda),
 • Izjava svih ostalih suvlasnika obiteljske kuće (nalazi se na mrežnim stranicama Fonda),
 • Posebni uvjeti ili prethodno odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode na dostavljenu projektnu dokumentaciju - ako je kuća pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili je zaštićeno kulturno dobro,
 • Dokaz vlasništva ili suvlasništva,
 • Uvjerenje/Potvrda nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica (ako se razlikuju brojevi čestica u dokazima zakonitosti obiteljske kuće, vlasništva ili suvlasništva),
 • Detaljna ponuda ili troškovnik izvođača radova za provedbu odabranih mjera specificiranih u izvješću o energetskom pregledu,
 • Fotodokumentacija postojećeg stanja,
 • Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat,
 • Tehnički list planiranih zahvata.

U slučaju gradnje fotonaponskog sustava:

 • Glavni projekt, sukladno Zakonu o gradnji,
 • Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu,
 • Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja ili potpisanu i ovjerenu Izjavu projektanta Glavnog elektrotehničkog projekta - ovlaštenog inženjera elektrotehnike,
 • Zadnji važeći dokaz legalnosti i vlasništva - ako se fotonaponski sustav ne postavlja na obiteljsku kuću već na pomoćni objekt na istoj katastarskoj čestici.