Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Indikativni godišnji plan objave natječaja za javna tijela iz operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija” u 2017. godini

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2017. godinu (stanje na dan 03.01.2017.).

 1. Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija
 • Indikativna vrijednost: 676.074.617,096 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Ograničeni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • javno Visoko učilište upisano u Upisnik visokih učilišta MZO-a;
  • javna znanstvena organizacija upisana u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a;
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH samo u slučaju da se projekt odnosi na istraživačku infrastrukturu;
  • ustanova ili poduzeće u čijoj su vlasničkoj strukturi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili javne znanstvene organizacije i/ili javna Visoka učilišta s udjelom većim od 50%.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Izgradnja IRI infrastrukture – izgradnja nove, preuređenje i dogradnje postojeće IRI infrastrukture, uključujući e-infrastrukturu ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija ) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja;
  • Opremanje objekata IRI infrastrukture;
  • Organizacijska reforma institucije/ustrojstvene jedinice (detaljno definiran plan istraživanja, misije i upravljanja);
  • Upravljanje projektom (administrator projekta);
  • Revizija projekta;
  • Provedba horizontalnih načela;
  • Promidžba i vidljivosti.
 • Indikativni iznos potpore: najviši iznos potpore – 342.000.000,00 kuna
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: 09.03.2017.

 

 1. Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv
 • Indikativna vrijednost: 128.060.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Javni znanstveni instituti ili javna visoka učilišta osnovana u Republici Hrvatskoj, upisana u Upisnik znanstvenih organizacija
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Izvođenje primijenjenih istraživanja u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 odnosno horizontalnim temama;
  • Aktivnosti vezane uz diseminaciju rezultata istraživanja i širenje znanja;
  • Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije;
  • Upravljanje projektom;
  • Aktivnosti vidljivosti projekta;
  • Aktivnosti umrežavanja, izobrazbe i sudjelovanja na projektnim sastancima;
 • Indikativni iznos potpore: 1.520.000,00 – 6.080.000,00 kuna
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 09.03.2017

 

 1. Priprema IRI infrastrukturnih projekata
 • Indikativna vrijednost: 45.600.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Ograničeni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • javno visoko učilište upisano u Upisnik visokih učilišta;
  • javna znanstvena organizacija upisana u Upisnik znanstvenih organizacija;
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj u slučaju da se projekt odnosi na istraživačku infrastrukturu
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Izrada dokumentacije za sljedeće vrste infrastrukturnih projekata:
   • gradnja nove istraživačke infrastrukture;
   • poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija ) postojećih objekata istraživačke infrastrukture u svrhu unapređenja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja;
   • opremanje objekata istraživačke infrastrukture
  • Izrada klasifikacijske dokumentacije za gradnju i opremanje istraživačkog broda
  • Upravljanje projektom:
  • Informiranje i vidljivost
 • Indikativni iznos potpore: najviši iznos potpore – 45.600.000,00 kuna
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: 20.04.2017.

 

 1. Program Ureda za transfer tehnologije – Prvi poziv
 • Indikativna vrijednost: 31.294.117,656 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Uredi za transfer tehnologije na razini Sveučilišta / javnih znanstvenih instituta
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Pružanje podrške procesu prijenosa znanja i tehnologije i razvoj kapaciteta ZO na području transfera tehnologije:
   • Izobrazba/mentoriranje zaposlenika Ureda za TT (npr. razvoj kompetencija u zaštiti i izradi strategija prava intelektualnog vlasništva);
   • Pružanje savjetodavnih usluga ZO u svrhu razvoja njihovih strateških dokumenata o pravima intelektualnog vlasništva, politika prijenosa znanja i tehnologije i s tim povezanih aktivnosti;
   • Aktivnosti procjene intelektualnog vlasništva te postupka zaštite intelektualnog vlasništva, pomoć pri odabiru odgovarajućeg modela komercijalizacije (prema ZO);
   • Aktivnosti prijenosa znanja i tehnologije prema zainteresiranom tržištu poput: licenciranja i ostalih vrsta intelektualnog vlasništva i I&R sporazuma/ugovora; pregovaranja; pronalaženja i procjene intelektualnog vlasništva; procjene, iskorištavanja i vrednovanja tehnologije; tehnološke provjere i izviđanja (scouting);
   • Aktivnosti umrežavanja i podizanja svijesti povezanih s transferom tehnologije;
   • Upravljanje projektom.
 • Indikativni iznos potpore: najviši iznos potpore – 9.880.000,00 kuna
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: 26.09.2017.

 

 1. Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije – Prvi poziv
 • Indikativna vrijednost: 114.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Korisnici:
  • Znanstvene organizacije koje :
   • su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija;
   • ispunjavaju kriterije za istraživačke organizacije prema odredbama Okvira Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01)
  • Partneri:
   • Mala i srednja poduzeća koja ispunjavaju uvjete navedene u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora;
   • Velika poduzeća, odnosno poduzeća koja ne ispunjavaju kriterije navedene u Prilogu I. Uredbe Komisije
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Aktivnosti vezane uz upravljanje projektom;
  • Primijenjena istraživanja: (i) industrijsko istraživanje, (ii) eksperimentalni razvoj;
  • Zapošljavanje mladih istraživača na provedbi istraživačkih aktivnosti projekta;
  • Diseminacija rezultata IR projekta (publiciranje, simpoziji, prijenos znanja i tehnologije);
  • Upravljanje intelektualnim vlasništvom
 • Indikativni iznos potpore: 1.520.000,00 – 7.600.000,00 kuna
 • Indikativni intenzitet potpore: 70,25%
 • Indikativni datum objave: 24.10.2017.

 

 1. Razvoj pristupnih mreža (s pristupom sljedeće generacije – NGA) u bijelim područjima
 • Indikativna vrijednost: 935.977.308,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Ograničeni ili otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Tijela lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi i županije) u bijelim NGA područjima
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Financiranje razvoja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupih mreža sljedeće generacije (NGA) u bijelim područjima pristupnih mreža sljedeće generacije – pristupne mreže se odnose na dio mreže koji se proteže između krajnjih korisnika (kućanstava, tvrtki i javne ustanove) i prvog koncentracijskog čvora mreže (posljednja milja);
  • Pristupne mreže sljedeće generacije obuhvaćaju sva infrastrukturna i tehnološka rješenja kojima se može pružati brzi/ultrabrzi pristup (više od 30 Mbit/s – 100 Mbit/s), u skladu s definicijama Digitalne agende za Europu (tehnološki neutralno);
  • Jednostavna nadogradnja bakrene infrastrukture, bez uvođenja svjetlovodnih niti bliže krajnjim korisnicima (FTTx), nije obuhvaćena.
 • Indikativni iznos potpore: 935.977.308,00 kuna
 • Indikativni intenzitet potpore: biti će određen pozivom ovisno o udjelu privatnih investicija
 • Indikativni datum objave: II. kvartal 2017. (svibanj)

 

 1. Razvoj poslovne infrastrukture – zone – faza 1
 • Indikativna vrijednost: 64.600.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Ograničeni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Jedinice lokalne i regionalne samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energije, vodoopskrbe, odvodnje, prometa i veza) unutar postojećih poslovnih / poduzetničkih zona, gdje je manjak takve infrastrukture predstavlja prepreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva.
 • Indikativni iznos potpore: najviši iznos potpore - 2.000.000,00 kuna
 • Indikativni intenzitet potpore: 55% - 85%
 • Indikativni datum objave: 30.03.2017.

 

 1. Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja – 2. privremeni poziv
 • Indikativna vrijednost: 330.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su vlasnici zgrada u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ili osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u zgradama u vlasništvu te javne ustanove ili JLP(R)S ili RH;
  • Javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ako su osnovane od strane JLP(R)S ili RH ako su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu JLP(R)S ili RH
  • Obavezan Partner je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Aktivnosti energetske obnove zgrada koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja :
   • izrada glavnog projekta energetske obnove,
   • provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, horizontalne mjere,
   • stručni nadzor građenja i projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu tijekom građenja,
   • energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove,
   • upravljanje projektom i administracija,
   • promidžba i vidljivost projekta,
   • stručna podrška Partnera.
 • Indikativni iznos potpore: 152.000.000,00 kuna
 • Indikativni intenzitet potpore: do 60%
 • Indikativni datum objave: rujan 2017.

 

 1. Pilot projekt – ''Energetska obnova javnih zgrada''
 • Indikativna vrijednost: 570.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Vlasnici/korisnici zgrada u kojima se obavlja javna djelatnost:
   • JLP(R)S ili RH
   • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu JLP(R)S ili RH
   • ustanove čiji su osnivači JLP(R)S ili RH
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Aktivnosti energetske obnove javnih zgrada:
   • izrada glavnog projekta energetske obnove,
   • provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, horizontalne mjere,
   • stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu tijekom građenja,
   • energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove,
   • upravljanje projektom i administracija,
   • promidžba i vidljivost projekta.
 • Indikativni iznos potpore: 218.000.000,00 kuna
 • Indikativni intenzitet potpore: 40%
 • Indikativni datum objave: svibanj 2017.

 

 1. Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama
 • Indikativna vrijednost: 34.129.119,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Znanstvene, akademske i istraživačke institucije
  • Javne institucije koje se bave klimatskim promjenama i njihovim utjecajima
  • Organizacije civilnog društva
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Financirat će se istraživački projekti (primijenjena istraživanja) koji doprinose u popunjavanju praznina u znanju o utjecaju klimatskih promjena na ranjive sektore te projekti namijenjeni razvoju baza podataka i modela koji su potrebni za simuliranje fizičkih učinaka klimatskih varijabli i klimatskih promjena na različite identificirane ranjive sektore:
   • vode,
   • šumarstvo,
   • poljoprivredu,
   • biološku raznolikost i prirodne kopnene ekosustave,
   • obale i obalna područja, morske ekosustave i riblje resurse te
   • ljudsko zdravlje.
  • Posebno se potiču istraživanja kojima je cilj identificiranje najučinkovitijih mjera prilagodbe na klimatske promjene za ranjive sektore.
 • Indikativni iznos potpore: 29.009.751,15 kuna
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 31.5.2017.

 

 1. Gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta
 • Indikativna vrijednost: 150.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Jedinice lokalne samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Aktivnosti vezane uz gradnju i opremanje reciklažnih dvorišta, nadzor građevinskih radova, tehničku pomoć te vidljivosti i upravljanje projektom.
 • Indikativni iznos potpore: 127.500.000,00 kuna
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 25.01.2017.

 

 1. Sanacije odlagališta komunalnog otpada
 • Indikativna vrijednost: 100.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Jedinice lokalne samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Aktivnosti vezane uz sanaciju odlagališta komunalnog otpada, nadzor građevinskih radova, tehničku pomoć te vidljivosti i upravljanje projektom.
 • Indikativni iznos potpore: 85.000.000,00 kuna
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 01.04.2017.

 

 1. Implementacija programa edukativnih aktivnosti
 • Indikativna vrijednost: 50.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Jedinice lokalne samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Aktivnosti su vezane uz provedbu programa edukativnih aktivnosti podizanja javne svijesti s ciljem smanjenja stvaranja otpada, povećanja odvojenog skupljanja i ponovnog korištenja, nabavu komunalnih vozila za prikupljanje otpada te tehničku pomoć, vidljivost i upravljanje projektom.
 • Indikativni iznos potpore: 42.500.000,00 kuna
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 01.05.2017.

 

 1. Izgradnja sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad
 • Indikativna vrijednost: 50.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Jedinice lokalne samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Aktivnosti su vezane uz gradnju i opremanje sortirnica, nadzor građevinskih radova, tehničku pomoć te vidljivosti i upravljanje projektom.
 • Indikativni iznos potpore: Nije poznato
 • Indikativni intenzitet potpore: Nije poznato
 • Indikativni datum objave: 01.10.2017.

 

 1. Izgradnja kompostišta za obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada
 • Indikativna vrijednost: 30.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Jedinice lokalne samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Aktivnosti su vezane uz gradnju i opremanje kompostišta, nadzor građevinskih radova, tehničku pomoć te vidljivosti i upravljanje projektom.
 • Indikativni iznos potpore: 25.500.000,00
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 01.10.2017.

 

 1. Shema kontrole i eradikacije prioritetnih invazivnih stranih vrsta
 • Indikativna vrijednost: 6.688.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Ograničeni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i Natura 2000 područjima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
  • Pravne osobe i fizičke osobe koje gospodare i/ili upravljaju prirodnim dobrima
  • Jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave
  • Organizacije civilnog društva
  • Sveučilišta, znanstvene i stručne institucije
  • Privatni sektor
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Ciljani korisnici će biti pozvani na dostavu prijedloga projekata u svrhu provedbe mjera eradikacije i kontrole prioritetnih IAS, uključujući promotivne aktivnosti i aktivnosti podizanja svijesti javnosti, nabavu usluga i opreme, te terenski rad za proces uklanjanja IAS.
  • Na temelju ocjenjenih projekata, naručitelj će potpisati ugovore s odabranim korisnicima za kontrolu i eradikaciju IAS temeljenu na detaljnim mjerama izrađenim za razdoblje od dvije do pet godina.
  • Projekt je namijenjen javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i Natura 2000 područjima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uz poželjno partnerstvo s organizacijama koje su sposobne i imaju kapacitete za poduzimanje aktivnosti vezanih uz eradikaciju IAS.
 • Indikativni iznos potpore: 5.684.800,00
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 31.06.2017.

 

 1. Shema unaprjeđenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje
 • Indikativna vrijednost: 13.300.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Ograničeni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Oporavilišta za divlje životinje odobrena ili ovlaštena prema Zakonu o zaštiti prirode za pružanje skrbi o životinjama
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Shema je osmišljena za sufinanciranje projektnih aktivnosti koje, kroz razvoj (izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju) i opremanje objekata oporavilišta za divlje životinje, osiguravaju odgovarajuće zbrinjavanje i skrb o strogo zaštićenim životinjama koje su pronađene bolesne ili ozlijeđene u prirodi i o zaplijenjenim divljim životinjama iz ilegalnog prekograničnog prometa i trgovine u svim regijama Hrvatske.
  • Kroz ograničeni postupak poziva na dostavu projektnih prijedloga bit će pozvane institucije i organizacije, odabrane ili ovlaštene prema Zakonu o zaštiti prirode, koje će u projektnim prijavama demonstrirati razvijeni radni plan pojedinog oporavilišta, kako bi se osigurala odgovarajuća skrb za divlje životinje, sa svim relevantnim planiranim aktivnostima.
  • Dodjela bespovratnih sredstava obavljat će se na temelju specifičnih kriterija za različite vrste objekata: oporavilišta i karantenske objekte.
  • Shema je namijenjena za tijela koja su sposobna i imaju kapacitete za provođenje aktivnosti vezanih uz zbrinjavanje i skrb o strogo zaštićenim životinjama i divljim životinjama zaplijenjenim ili oduzetim u ilegalnom prekograničnom prometu i trgovini.
 • Indikativni iznos potpore: 11.305.000,00
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 30.04.2017.

 

 1. Shema provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)
 • Indikativna vrijednost: 21.660.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Ograničeni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
  • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i ekološkom mrežom Natura 2000 na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
  • Organizacije civilnog društva
  • Sveučilišta, znanstvene i stručne institucije
  • Privatne tvrtke
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • U cilju unapređenja upravljanja strogo zaštićenim vrstama korisnici će provoditi aktivnosti definirane u planovima upravljanja strogo zaštićenim vrstama.
  • Aktivnosti uključuju istraživanje i praćenje stanja vrste, laboratorijska istraživanja, utvrđivanje i praćenje uzroka smrtnosti, aktivnosti očuvanja i restauracije staništa, aktivnosti za prevenciju šteta uzrokovanih od strane strogo zaštićenih životinja, edukaciju i informiranje dionika, podizanje svijesti i razmjenu znanja, itd.
  • Ove aktivnosti planiraju se provoditi kroz nabavu različitih tipova radova, uključujući i građevinske radove te različitih intelektualnih usluga i usluga terenskih istraživanja. Planirana je nabava potrebne opreme za istraživanja na terenu, uključujući informatičku opremu (hardver i softver). Očekuje se da će korisnici poduzeti nekolicinu postupaka javne nabave kako bi postigli definirane rezultate.
 • Indikativni iznos potpore: 18.411.000,00
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 01.10.2017.

 

 1. Poziv sa sufinanciranje izrade regionalnih prometnih master – planova funkcionalnih regija Krapinsko –zagorske županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba, Sisačko – moslovačke županije i Bjelovarsko – bilogorske županije
 • Indikativna vrijednost: 24.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Ograničeni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Tijela regionalne i lokalne vlasti
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Izrada prometnog masterplana, koja uključuje:
   • Aktivnosti prikupljanja podataka i identifikaciju relevantnih dionika,
   • Analiza postojećeg stanja,
   • Izrada prometnog modela,
   • Definiranje ciljeva i mjera,
   • Definiranje prioritetnih projekata.
  • Provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za prometni masterplan, koja uključuje:
   • Određivanje sadržaja strateške studije,
   • Izrada strateške studije,
   • Osnivanje i rad Povjerenstva,
   • Izrada izvješća o provedenom postupku te Programa praćenja
   • Provođenje javnih konzultacija (uvida), prikupljanje i obrada relevantnih očitovanja tijela i institucija,
   • Ostale mjere informiranja i konzultiranja šire i zainteresirane javnosti.
  • Upravljanje projektom
 • Indikativni iznos potpore: 14.000.000,00 / 5.000.000,00 kuna
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: I. kvartal 2017.

 

 1. Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u cilajnim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja
 • Indikativna vrijednost: 563.294.117,66 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Ograničeni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sljedećim (pod)sektorima:
   • turizam i ugostiteljstvo,
   • strojarstvo,
   • elektrotehnika,
   • informacijske i komunikacijske tehnologije,
   • poljoprivreda i zdravstvo.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Ciljana ulaganja u infrastrukturu strukovnih praktičnih centara obuhvaćaju aktivnosti:
   • građevinski radovi rekonstrukcije, obnove, dogradnje i adaptacije prostora regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u odabranim sektorima za pružanje modernog i visoko kvalitetnog obrazovanja i obuke;
   • nabava specijalizirane opreme za regionalne centre kompetentnosti u strukovnom obrazovanju za provođenje praktične nastave i razvoj inovacija (npr. oprema za radionice, laboratorije, nabava moderne tehnologije, specijalizirane informatičke opreme i softvera, alata, strojeva, IKT, specijalizirane didaktičke oprema i drugih pomagala…);
   • edukacija vezana uz specijaliziranu opremu potrebnu za provođenje praktične nastave i razvoj inovacija usluga koju pruža dobavljač opreme ili podugovoreni stručnjaci;
   • nabava opreme za prostorije regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (kao što je informatička oprema i namještaj, tehnička oprema za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika…);
   • priprema projektne i tehničke dokumentacije (npr. građevinski / arhitektonski projekti, revizija građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za građevinske radove, izrada projektne prijave i obrasca A);
   • stručni nadzor radova;
   • priprema i provedba javne nabave;
   • upravljanje projektom;
   • financijska revizija projekta;
   • promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i EU financiranja;
   • aktivnosti koje promiču: ravnopravnost žena i muškaraca i zabranu diskriminacije, pristupačnost za osobe s invaliditetom, održivi razvoj.
 • Indikativni iznos potpore: 3.800.000,00 – 38.000.000,00 kuna
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: II. kvartal 2017.