Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Podmjera 6.2. ”Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti”

Ministarstvo poljoprivrede putem portala e-savjetovanje, u javnu je raspravu pustilo Nacrt pravilnika o provedbi Mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.2. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U e-savjetovanje se možete uključiti putem sljedeće poveznice. Rok za dostavu mišljenja, odnosno komentara je završno s 21. srpnja 2017. godine.

U nastavku izlažemo neke od osnovnih uvjeta prihvatljivosti te napominjemo kako se radi o uvjetima prema nacrtu Pravilnika.

Konačni uvjeti prihvatljivosti biti će poznati po objavi Pravilnika nakon provednog javnog savjetovanja.

 

Prihvatljivi korisnici:

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu a koja pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima
 • prihvatljivi organizacijski oblici korisnika su: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela), zadruga
 • korisnik prije podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije imati registriranu nepoljoprivrednu djelatnost kod nadležnog tijela koje izdaje rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti za koju podnosi Zahtjev za potporu
 • poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura

 

Prihvatljivi projekti / aktivnosti:

Projekti se moraju provodi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

Prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju aktivnosti u:

 • sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda
  • građenje i/ ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ ili izravnu prodaju proizvoda i marketing proizvoda (izrada mrežne stranice, zakup oglasnog prostora, dizajn i tiskanje promotivnog materijala)
  • produkt prerade/predmet trženja mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora o EU
 • sektoru pružanja usluga u ruralnim područjima
  • kupnja opreme  (koja nema vlastiti pogon) za poljoprivrednu mehanizaciju/strojeve koja je namijenjena pružanju usluga u poljoprivrednim,  komunalnim i građevinskim poslovima
  • građenje i/ili opremanje:
   • dječjeg vrtića
   • igraonice za djecu
   • građevine za pružanje usluge skrbi za starije i nemoćne osobe
   • građevine u kojima se obavlja popravak poljoprivredne mehanizacije i strojeva
   • sportsko- rekreativna građevina
   • građevine za pružanje veterinarskih usluga
   • IT centra
   • građevine za pružanje knjigovodstvenih/ računovodstvenih usluga
   • građevine za pranje, kemijsko čišćenje i održavanje objekata
   • frizerskog salona i/ ili salona za uljepšavanje, njegu i održavanje tijela
  • kupnju po poljoprivrednom gospodarstvu najviše jednog vozila najveće dopuštene nosivosti do 3.500 kg, dužine do 6 m,snage motora do 100 kW i cijene do 150.000,00 kuna u svrhu pružanja usluga opskrbe za ruralno stanovništvo (pokretna prodaja proizvoda) za korisnike/poljoprivredna gospodarstva čije je sjedište u brdsko-planinskom području ili otocima s manje od 1000 stanovnika ili području u kojem je gustoća naseljenosti naselja manja od 20 stanovnika na km².
 • sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta
  • građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje proizvoda tradicijskih obrta
 • sektoru turizma u ruralnom području
  • građenje i/ili opremanje građevina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti sukladno propisima koji reguliraju obavljanje ugostiteljske djelatnosti
   • prihvatljivo samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B« u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede.
   • prihvatljivo je ulaganje u objekte kapaciteta s najviše 20 spavaćih mjesta
  • kupnju domaćih životinja za jahanje, rekreacijske, rehabilitacijske i terapijske svrhe ljudi i pripadajuće opreme
  • kupnju po poljoprivrednom gospodarstvu najviše jednog plovila do 7 m duljine, snage porivnog stroja do 15 Kw i cijene do 150.000,00 kuna u svrhu pružanja turističkih usluga
  • kupnju bicikla u svrhu pružanja turističkih usluga

Uz navedeno prihvatljive su i aktivnosti pripreme projektne dokumentacije.

 

Financiranje:

 • Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
 • Intenzitet potpore: do 100%

 

Ostali uvjeti:

 • najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske
 • nositelj/odgovorna osoba u poljoprivrednom gospodarstvu koje je sklopilo Ugovor o financiraju s Agencijom za plaćanja i koje je obveznik poreza na dohodak mora najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore plaćati zdravstveno i mirovinsko na temelju navedenog poljoprivrednog gospodarstva te mora biti upisan u RPO
 • nositelj/odgovorna osoba u poljoprivrednom gospodarstvu koje je sklopilo Ugovor o financiraju s Agencijom za plaćanja i koje je obveznik poreza na dobit mora najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore biti zaposlen na puno radno vrijeme u navedenom poljoprivrednom gospodarstvu
 • nositelj/odgovorna osoba najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!