Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Korištenje obnovljivih izvora energije – 4.2.2

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 22. prosinca 2022. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, u trenutku objave Natječaja na e-savjetovanju, u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili;
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla.
 • fizičke osobe:
  • nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
   • biti upisan/i u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi u kontinuitetu bez prekida najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju,
   • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i
   • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika).
 • pravne osobe:
  • moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno  računovodstveno razdoblje, izuzev korisnika koji u trenutku  podnošenja zahtjeva za potporu nisu posjedovali financijske  izvještaje za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

 

Prihvatljivost projekta:

 • korištenje OIE u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda pri čemu je rezultat proizvodnog procesa poljoprivredni proizvod koji su navedeni u Prilogu I.,
 • ulaganja u postrojenja za proizvodnju energije iz energije sunca za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, prihvatljiva su na postojećim objektima korisnika ili na objektima u postupku izgradnje ili rekonstrukcije,
 • u slučaju gradnje, projekt mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja,
 • u slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti, koji mora
  biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu ili do najkraće 31.12.2030. godine,
 • postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva, iza obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže, te se proizvedena električna i/ili
  toplinska energija koristi za podmirenje vlastitih potreba poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva. Eventualne viškove korisnik može predavati u elektroenergetsku mrežu te preuzimati električnu energiju iz elektroenergetske mreže sukladno potrebama u razdobljima kada ne proizvodi dovoljno energije,
 • postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja koristi OIE:
  • instalirana snaga manja ili jednaka priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva,
  • planirana proizvodnja električne i/ili toplinske energije manja ili jednaka godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva,
 •  proizvodnja električne i/ili toplinske energije iz biomase:
  • silažni kukuruz, žitarice,usjevi bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20% od ukupno potrebne količine za
   biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu/gospodarstvu na godišnjoj razini (ograničenje se ne odnosi na korištenje žetvenih ostataka i nusproizvoda),
  • postrojenja za proizvodnju električne energije iz biomase za vlastite potrebe:
   • stupanj iskoristivosti toplinske energije od projektom predviđenog godišnjeg proizvodnog kapaciteta, odnosno godišnje proizvedene toplinske energije kogeneracijskog postrojenja mora biti veći od 50%.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • Materijalni troškovi:
  • Građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
  • Građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom.
 • Opći troškovi:
  • troškovi pripreme poslovnog plana,
  • troškovi pripreme dokumentacije,
  • troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora.
 • Nematerijalni troškovi:
  • kupnja ili razvoj računalnih programa,
  • kupnja prava na patente i licence,
  • zaštita autorskih prava,
  • registracija i održavanje žigova,
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

 

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 15.000 EUR,
 • Najviši iznos potpore:
  • 1.000.000 EUR,
  • za početnike i korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 eura te korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga: 200.000 EUR
 • Intenzitet potpore: do 50%

 

Rok za podnošenje prijava: od 06. veljače 2023. godine od 12:00 sati do 04. svibnja 2023. godine do 12:00 sati

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: