Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – 4.2.1.

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 22. prosinca 2022. godine Natječaj za provedbu mjere 4 ''Ulaganja u fizičku imovinu'', podmjere 4.2. ''Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda'', operacije 4.2.1. ''Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima''.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući korisnike početnike,
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, a upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora u odgovarajućim registrima),
  • Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i korisnika koji nisu posjedovali financijske izvještaje, a koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta moraju najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju,:
   • biti upisani u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi,
   • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje,
   • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).
 • proizvođačke organizacije koje moraju biti priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija (najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora u odgovarajućim registrima),
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru) kod samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda,
 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru s registriranim objektom u kojem se obavlja djelatnost prerade u odgovarajućim registrima objekata u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju kod samostalnih ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađevina te laboratorija za vlastite potrebe korisnika u funkciji prerade.

 

Prihvatljivost projekta:

 • ulaganje u preradu i/ili marketing poljoprivrednih proizvoda koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru,
 • ulaganje uključuje najmanje jedan trošak koji ima karakteristike digitalne komponente,
 • rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga I. Ugovoru,
 • u slučaju gradnje, projekt ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja,
  • u slučaju građenja objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, objekata za preradu hrane za životinje te u slučaju prenamjene postojećih objekata u objekte za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla /ili objekte za preradu hrane za životinje korisnik mora imati ishođeno Mišljenje o usklađenosti dokumentacije s propisima od strane uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede,
 • u slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu / koncesiji / plodouživanju / zakupu / služnosti, sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu ili sklopljen do najkraće 31.12.2030. godine.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • Materijalni troškovi:
  • ulaganje u građenje/rekonstrukciju:
   • objekata za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
   • objekata za čuvanje/spremanje vozila i poljoprivrednih strojeva,
  • ulaganje u građenje/rekonstrukciju/opremanje/ugradnju opreme:
   • objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice),
   • objekata za obradu otpadnih voda,filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
   • ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade,
  • kupnja gospodarskih vozila (prihvatljivo je isključivo u kombinaciji s nekim od ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremanje objekta za preradu
   i/ili marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru),
  • kupnja strojeva, opreme/ugradnja opreme za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade,
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, ne prije 01.01.2014. godine),
  • prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17 uredbe (EU) br. 1305/2013,
 • Opći troškovi:
  • troškovi pripreme poslovnog plana,
  • troškovi pripreme dokumentacije,
  • troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora.
 • Nematerijalni troškovi:
  • kupnja ili razvoj računalnih programa,
  • kupnja prava na patente i licence,
  • zaštita autorskih prava,
  • registracija i održavanje žigova,
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem,

 

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 15.000 EUR
 • Najviši iznos potpore: 2.000.000 EUR
  • Najviši iznos potpore po projektu za početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu: do 200.000 EUR
 • Intenzitet potpore: do 50%

 

Rok za podnošenje prijave: od 06. veljače 2023. godine od 12:00 sati do 04. svibnja 2023. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: