Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Najave natječaja: Jačanje konkurentnosti poduzetnika te poticanje zelene i digitalne tranzicije sektora turizma

Ministarstvo turizma i sporta započelo je proces e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću vezano za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava – C1.6. R1-I2 – Jačanje konkurentnosti poduzetnika te poticanje zelene i digitalne tranzicije sektora turizma.

Pozivom se potiču ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika, koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma.

Svrha poziva je potaknuti ulaganja razvoja turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike. Uz navedeno, svrha poziva je i smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, održivi i niskougljični rast turizma visoke kvalitete u slabije razvijenim turističkim područjima te jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

Javni poziv podijeljen je u 3 grupe.

Grupa 1 obuhvaća razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju što podrazumijeva izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i/ili opremanje infrastrukture (Vrijednost planirane alokacije: 1,02 milijarde kuna).

Prihvatljivi prijavitelji:
 • Mikro, mala, srednja i velika poduzeća sukladno definiciji MSP-ova iz Priloga I. Uredbe 651/2014, a koji obuhvaćaju djelatnosti iz skupina navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake 55 Smještaj i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Prihvatljivi partneri:
 • Prijavitelj mora djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti:
A) Regionalne potpore za ulaganje (čl. 14. Uredbe br. 651/2014):
 • Aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezane s aktivnostima projekta:
  • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu turističko-ugostiteljskih objekata za smještaj, dodatnih sadržaja ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj iz kategorija zdravstveni, kongresni, kulturni, sportsko-rekreacijski, zabavno-tematski i turističko-ekološki turizam i drugih inovativnih sadržaja koji su veći od standarda propisanog važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma te zabavnih i tematskih parkova s ugostiteljskim sadržajem (izgradnja/ rekonstrukcija ili obnova objekata je obavezna aktivnost), a koja je povezana s projektnim aktivnostima i doprinosi održivom poslovanju, povećanju produktivnosti te boljem pozicioniranju na turističkom tržištu;
  • uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koja će rezultirati učinkovitijem korištenju resursa i/ili smanjenju nastanka otpada prilikom turističke aktivnosti i/ili naknadnim ponovnim korištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline;
  • uvođenje rješenja za digitalizaciju poslovanja i/ili optimizaciju postojećih procesa (ERP, SRM, e-commerce, booking, pametne sobe i druga rješenja koja doprinose održivom poslovanju, produktivnosti, boljem iskustvu turista, inovativnoj ponudi i drugo);
  • uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata koji rezultiraju unaprjeđenjem higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta.
Udio zatražene regionalne potpore iznosi najmanje 60% od ukupnog zatraženog iznosa bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem ovog Poziva; gdje je izgradnja, rekonstrukcija ili obnova objekata obavezna aktivnost.

B) Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije (čl. 41. Uredbe br. 651/2014):
 • Aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora pod uvjetom da su izravno vezane uz projektne aktivnosti za koji se dodjeljuju regionalne potpore iz točke A, te da se poštuju svi uvjeti za dodjelu potpore propisani Program dodjele potpora.
C) Potpore za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti (čl. 38. Uredbe br. 651/2014):
 • Aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti postojeće zgrade koja je predmet projekta pod uvjetom da su izravno vezane uz projektne aktivnosti za koje se dodjeljuju regionalne potpore iz točke A. Također, potpore za mjere energetske učinkovitosti se neće dodijeliti ako je cilj poboljšanja osigurati da se prijavitelji pridržavaju normi Unije koje su donesene ali još nisu stupile na snagu.
D) Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku normi Unije (čl. 36. Uredbe br. 651/2014):
 • Aktivnosti koji se odnose na održivu mobilnost:
  • ulaganje u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika potpore koji obavlja turističko-ugostiteljsku djelatnost.
E) Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja (čl. 29. Uredbe br. 651/2014):
 • Aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u uvođenje inovacija procesa i organizacije poslovanja MSP u turizmu povezane s projektom:
  • uvođenja novih poslovnih modela i rješenja, uključujući i onih za povećanje iskoristivosti resursa i smanjenje otpadnih materijala.
F) Potpore za usavršavanje (čl. 31. Uredbe br. 651/2014):
 • Aktivnosti usavršavanja izravno povezane uz projektne aktivnosti za koje se dodjeljuju potpore u točkama A. Regionalne potpore, B. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, C. Potpore za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti i D. Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja.
Aktivnosti usavršavanja koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju nisu prihvatljive.

G) De minimis potpore (potpore male vrijednosti):
 • Aktivnosti ulaganja u vozila plovila s nultim ili niskom emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti te  potporne aktivnosti povezane s provedbom projekta:
  • aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije;
  • aktivnosti pripreme natječajne dokumentacije i prijave projekta na Poziv u okviru Grupe 1;
  • aktivnosti upravljanja projektom, uključujući i izradu dokumentacije za nabavu;
  • aktivnosti revizije projekta;
  • aktivnosti stručnog nadzora.

Projektne aktivnosti trebaju završiti najkasnije do 6/2025.

Financiranje:
 • Najniži iznos: 2.000.000,00 kn
 • Najviši iznos: 50.000.000,00 kn
 • Intenzitet potpore:
  • Regionalne potpore za ulaganje:
   • Panonska Hrvatska / Sjeverna Hrvatska: 70% mali – 60% srednji – 50% veliki
   • Jadranska Hrvatska: 60% mali – 50% srednji – 40% veliki
   • Grad Zagreb: 55% mali – 45% srednji – 35% veliki
  • Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije:
   • Panonska Hrvatska / Sjeverna Hrvatska / Jadranska Hrvatska: 80% / 75% mali – 70% / 55% srednji – 60% / 45% veliki
   • Grad Zagreb: 70% / 55% – 60% / 45% – 50% / 35%
  • Potpore za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti:
   • Panonska Hrvatska / Sjeverna Hrvatska / Jadranska Hrvatska: 65% mali – 55% srednji – 45% veliki
   • Grad Zagreb: 55% mali – 45% srednji – 35% veliki
  • Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša:
   • Panonska Hrvatska / Sjeverna Hrvatska / Jadranska Hrvatska: 75% mali – 65% srednji – 55% veliki
   • Grad Zagreb: 65% mali – 55% srednji – 45% veliki
  • Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja: 50%
  • Potpore za usavršavanje: 50% - 70%
  • De minimis potpore (potpore male vrijednosti): 75% (I. kategorija ITR-a) - 85% (ostale kategorije ITR-a)
Grupa 2 obuhvaća zelenu i digitalnu tranziciju malih iznajmljivača te njihovu transformaciju u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu što podrazumijeva poticanje poduzetništva u turizmu kroz transformaciju postojećih iznajmljivača u poduzetnike (Vrijednost planirane alokacije: 50 milijuna kuna).

Prihvatljivi prijavitelji:
 • Fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača (sukladno Rješenju o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu) koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55 Smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007.

Prihvatljivi partneri: Prijavitelj mora djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.  


Prihvatljive aktivnosti:
 • Aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezana s aktivnostima projekta:
  • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu turističko-ugostiteljskih objekata za smještaj i pripadajuće dodatne sadržaje, a koja je povezana s projektnim aktivnostima i doprinosi održivom poslovanju i većoj kvaliteti;
  • uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koja će rezultirati učinkovitijem korištenju resursa i/ili smanjenju nastanka otpada prilikom turističke aktivnosti i/ili naknadnim ponovnim korištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline;
  • uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti, korištenju obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivijoj turističkoj usluzi;
  • uvođenje rješenja za digitalizaciju poslovanja;
  • uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata koji rezultiraju unaprjeđenjem higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta.
 • Potporne aktivnosti povezane s provedbom projekta:
  • priprema projekta;
  • priprema natječajne dokumentacije i prijave projekta na Poziv u okviru Grupe 2;
  • upravljanje projektom, uključujući i izradu dokumentacije za nabavu;
  • stručni nadzor.

Projektne aktivnosti trebaju završiti najkasnije do 6/2025.

Financiranje:
 • Najniži iznos: 100.000,00 kn
 • Najviši iznos: 1.500.000,00 kn
 • Intenzitet potpore: 75% (I. kategorija ITR-a) - 85% (ostale kategorije ITR-a)
Grupa 3 obuhvaća poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma (Vrijednost planirane alokacije: 180 milijuna kuna).

Prihvatljivi prijavitelji:
 • Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnik koji vodi inovacijski klaster u lancu vrijednosti turizma.
 • Prijavitelj mora u trenutku prijave imati registriran NKD za obavljanje najmanje jedne od djelatnosti iz ekosustava turizma koje obuhvaćaju skupine navedene u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007 ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake:
  • 55 Smještaj,
  • 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića,
  • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima,
  • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Prihvatljivi partneri:
 • Prijavitelj/Korisnik klastera mora provoditi projekt u partnerstvu s najmanje jednim MSP uključenim u inovacijski klaster koji provodi aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga ili procesa i organizacije poslovanja u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma te s najmanje jednom organizacijom za istraživanje i širenje znanja.

Prihvatljive aktivnosti:

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI ZA PRAVNU OSOBU KOJA VODI INOVACIJSKI KLASTER U LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA (PRIJAVITELJ)
Potpore za inovacijske klastere (čl. 27. Uredbe br. 651/2014)

Prihvatljive aktivnosti odnose se na:
 • izgradnju ili nadogradnju inovacijskih klastera u cilju razvoja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma koje je predmet projekta, ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:
  • Naknade za uporabu objekata klastera i sudjelovanje u njegovim djelatnostima odgovaraju tržišnoj cijeni ili troškovima uporabe i sudjelovanja.
  • Pristup prostorima, objektima i djelatnostima klastera mora biti otvoren za više korisnika i mora se omogućiti na transparentan i nediskriminirajući način. Poduzetnicima koji su financirali najmanje 10% troškova inovacijskog klastera može se odobriti povlašteni pristup uz povoljnije uvjete. Radi izbjegavanja prekomjerne nadoknade, taj je pristup razmjeran doprinosu poduzetnika u troškovima ulaganja, a uvjeti povlaštenog pristupa su javni, gdje se doprinos poduzetnika u troškovima ulaganja definira Sporazumom o suradnji u inovacijskom klasteru.
 • rad inovacijskih klastera u cilju razvoja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma koje je predmet projekta za vrijeme trajanja projekta koji uključuje aktivnosti zaposlenika koje se odnose na:
  • poticanje klastera u cilju olakšavanja suradnje, razmjene informacija i pružanja ili usmjeravanja specijaliziranih i prilagođenih usluga poslovne podrške;
  • promidžbu klastera kako bi se povećalo sudjelovanje novih poduzetnika ili organizacija i povećala vidljivost;
  • upravljanje objektima klastera;
  • organizaciju programa izobrazbe za članove klastera, radionica i konferencija kako bi se poticala razmjena znanja, povezivanje i transnacionalna suradnja.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI ZA PODUZETNIKE KOJI SU ČLANOVI INOVACIJSKOG KLASTERA
Potpore za projekte istraživanja i razvoja (čl. 25. Uredbe br. 651/2014)

 • Potpore za istraživačko-razvojne aktivnosti u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma koje je predmet projekta za sljedeće vrste aktivnosti:
  • potpore za industrijsko istraživanje;
  • potpore za eksperimentalni razvoj;
  • potpore za studije izvedivosti.
 • Potpore za inovacije za MSP-ove (čl. 28. Uredbe br. 651/2014):
  • Aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i/ili usluga MSP-ova koji su u inovacijskom klasteru u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma koje je predmet projekta.
 • Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja (čl. 29. Uredbe br. 651/2014):
  • Aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u uvođenje inovacija procesa i organizacije poslovanja poduzeća koji su u inovacijskom klasteru u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma koje je predmet projekta.
 • Regionalne potpore (čl. 14. Uredbe br. 651/2014):
  • Aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u uvođenje inovacija, novih poslovnih modela, tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovanje poduzetnika koje se odnose na aktivnosti u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma koje je predmet projekta;
  • Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu nisu prihvatljive za OIŠZ koje na projektu sudjeluju u ulozi partnera.
 • De minimis potpore (potpore male vrijednosti):
  • Potporne aktivnosti povezane s provedbom projekta:
   • Aktivnosti pripreme projekta;
   • Aktivnosti pripreme natječajne dokumentacije i prijave projekta na Poziv u okviru ove grupe;
   • Aktivnosti upravljanja projektom, uključujući i izradu dokumentacije za nabavu;
   • Aktivnosti revizije projekta;
   • Aktivnosti stručnog nadzora.

Projektne aktivnosti trebaju završiti najkasnije do 6/2025.

Financiranje:
  • Najniži iznos: 2.000.000,00 kn
  • Najviši iznos: 21.000.000,00 kn
 • Intenzitet potpore:
 • Potpore za inovacijske klastere:
  • Panonska Hrvatska / Sjeverna Hrvatska / Jadranska Hrvatska: 65%
  • Grad Zagreb: 55%
 • Potpore za projekte istraživanja i razvoja:
  • Industrijsko istraživanje: 50% - 80%, ovisno o veličini i učinkovitoj suradnji
  • Eksperimentalni razvoj: 25% - 60%, ovisno o veličini i učinkovitoj suradnji
  • Studije izvedivosti: 70% mali – 60% srednji – 50% veliki
 • Potpore za inovacije za MSP-ove: 50% - 100%
 • Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja: 50% - 100% mali i srednji - 15% veliki
 • Regionalne potpore:
  • Panonska Hrvatska / Sjeverna Hrvatska: 70% mali – 60% srednji – 50% veliki
  • Jadranska Hrvatska: 60% mali – 50% srednji – 40% veliki
  • Grad Zagreb: 55% mali – 45% srednji – 35% veliki
 • De minimis potpore (potpore male vrijednosti): 75% (I. kategorija ITR-a) - 85% (ostale kategorije ITR-a)

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava – C1.6. R1-I2 – Jačanje konkurentnosti poduzetnika te poticanje zelene i digitalne tranzicije sektora turizma otvoreno je do 27. lipnja 2022. godine.

 

Detaljnije informacije vezane uz prijedlog Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje konkurentnosti poduzetnika te poticanje zelene i digitalne tranzicije sektora turizma možete pronaći ovdje.

 

Po završetku postupka e-savjetovanja očekuje se objava poziva te je za Prijavu na Poziv potrebno pristupiti izradi i ishođenju sve projektno-tehničke dokumentacije (glavni projekt, pravomoćna građevinska dozvola, odgovarajući akt o prihvatljivosti zahvata za okoliš) pri čemu je nužno voditi računa o zelenim zahtjevima odnosno implementaciji načela DNSH (“Ne nanosi značajnu štetu”).