Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, EU natječaji: Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Ministarstvo kulture i medija objavilo je dana 1.3.2024. godine Poziv "Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija".

Cilj poziva je jačanje kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

 

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • mikro, mala i srednja poduzeća sukladno Prilogu I. definicija MSP-ova Uredbe 651/2014 i subjekti čiji su suosnivači jedno ili više tijela javne vlasti pod uvjetom da udio tih tijela pojedinačno ili zajedno ne prelaze 25 % kapitala ili glasačkih prava u tim subjektima:
 • GRUPA A:
  • trgovačka društva,
  • obrti,
  • ustanove u kulturi,
  • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.
 • GRUPA B:
  • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice,
  • obrti,
  • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija,
  • trgovačka društva,
  • ustanove u kulturi.
 • Prihvatljive primarne djelatnosti prema NKD 2007 (nije primjenjivo za umjetničke organizacije i fizičke osobe):
  • arhitektura - 71.11 Arhitektonske djelatnosti,
  • dizajn - 74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti,
  • elektronički medij - 60.10 Emitiranje radijskog programa, 60.20 Emitiranje televizijskog programa, 63.12 Internetski portali,
  • film - 59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa, 59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa, 59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova,
  • fotografija - 74.20 Fotografske djelatnosti,
  • glazba i izvedene umjetnosti - 18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa, 59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, 90.01 Izvođačka umjetnost, 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti,
  • izdavaštvo - 58.11 Izdavanje knjiga, 58.13 Izdavanje novina, 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, 58.19 Ostala izdavačka djelatnost, 74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača, 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama,
  • muzeji, knjižnice i baština - 91.01 Djelatnosti knjižnica i arhiva, 91.02 Djelatnosti muzeja,
  • videoigre – prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u razvoju i proizvodnji videoigara - 58.21 Izdavanje računalnih igara, 62.01, Računalno programiranje
  • umjetnost - 90.03 Umjetničko stvaralaštvo, 90.04 Rad umjetničkih objekata,
  • umjetnički i tradicijski obrti – niže navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta - 15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda, 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala, 23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo, 23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike, 32.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda, 32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda, 32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta.

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

I) GRUPA A:

OBVEZNE AKTIVNOSTI:

1) Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu:

 • Regionalna potpora za ulaganje:
  • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu uslijed početnog ulaganja/ili početnog ulaganja kojim se stvara nova gospodarska djelatnost (sukladno definicijama u Programu državnih potpora):
   • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta, npr. patenti, autorska prava, licencije, znanja i dr., softver, ostale tehnologije potrebne za provedbu projekta. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta, npr. nabava, instalacija i puštanje u rad digitalnih alata, opreme, strojeva i radovi preuređenja i opremanja zgrade ili prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti (oprema koja se knjiži kao dugotrajna imovina),
   • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta, npr. patenti, autorska prava, licencije, znanja i dr., softver, ostale tehnologije potrebne za provedbu projekta.
 • Potpora male vrijednosti (de minimis):
  • Troškovi osoblja koje provodi projektne aktivnosti (ugovor o radu na određeno/neodređeno vrijeme), troškovi usluga (narudžbenica/ugovor s poslovnim subjektom) uključujući troškove korištenja/najma raznovrsnih usluga računalnog oblaka (Cloud) - SaaS (Software as a Service) i sl.

2) Promidžba i vidljivost (maksimalno 5.000 eura):

 • Potpora male vrijednosti (de minimis):
  • Troškovi promidžbe i vidljivosti npr. organizacija predstavljanja projekta, izrada trajne ploče, promidžbenih materijala i dr.

NEOBVEZNE AKTIVNOSTI:

3) Upravljanje projektom (maksimalno 20.000 eura):

 • Potpora male vrijednosti (de minimis):
  • Trošak osoblja (ugovor o radu na određeno/neodređeno vrijeme),
  • Troškovi usluga (narudžbenica/ugovor s poslovnim subjektom).

4) Revizija projekta (maksimalno 20.000 eura):

 • Potpora male vrijednosti (de minimis):
  • Trošak vanjskih pružatelja usluge.

5) Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.:

 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za izradu planova i strategija digitalne transformacije poduzeća i/ili digitalizacije poslovnih procesa, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa te za ostale usluge povezane s projektom, a koje nisu trajna ili periodična aktivnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika.

6) Usavršavanje djelatnika:

 • Potpore za usavršavanje:
  • Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju;  troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje; troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja.

7) Sudjelovanje na sajmovima:

 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima:
  • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom.

8) Priprema projektnog prijedloga (maksimalno 5.000 eura):

 • Potpore male vrijednosti:
  • Trošak osoblja (ugovor o radu na određeno/neodređeno),
  • Troškovi usluga (narudžbenica/ugovor s poslovnim subjektom).

9) Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora:

 • Potpore male vrijednosti:
  • Trošak vanjskih pružatelja usluge (narudžbenica/ugovor s poslovnim subjektom).

II) GRUPA B:

OBVEZNE AKTIVNOSTI:

1) Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu:

 • Potpore male vrijednosti:
  • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:
   • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta, npr. nabava, instalacija i puštanje u rad digitalnih alata, opreme, strojeva i radovi preuređenja i opremanja zgrade ili prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti (oprema koja se knjiži kao dugotrajna imovina),
   • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta, npr. patenti, autorska prava, licencije, znanja i dr., softver, ostale tehnologije potrebne za provedbu projekta.
  • Troškovi osoblja koje provodi projektne aktivnosti (ugovor o radu na određeno/neodređeno vrijeme),
  • Troškovi usluga (narudžbenica/ugovor s poslovnim subjektom) uključujući troškove korištenja/najma raznovrsnih usluga računalnog oblaka (Cloud) - SaaS (Software as a Service) i sl.

2) Promidžba i vidljivost (maksimalno 2.655 eura):

 • Potpore male vrijednosti:
  • Troškovi promidžbe i vidljivosti npr. organizacija predstavljanja projekta, izrada trajne ploče, promidžbenih materijala i dr.

NEOBVEZNE AKTIVNOSTI:

3) Upravljanje projektom (maksimalno 20.000 eura):

 • Potpore male vrijednosti:
  • Trošak osoblja (ugovor o radu na određeno/neodređeno vrijeme),
  • Troškovi usluga (narudžbenica/ugovor s poslovnim subjektom).

4) Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja:

 • Potpore za savjetodavne usluge u korist MPS-ova:
  • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za izradu planova i strategija digitalne transformacije poduzeća i/ili digitalizacije poslovnih procesa, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa te za ostale usluge povezane s projektom, a koje nisu trajna ili periodična aktivnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika.

5) Usavršavanje djelatnika:

 • Potpore za usavršavanje:
  • Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju;  troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje; troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja.

6) Sudjelovanje na sajmovima:

 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima:
  • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom.

7) Priprema projektnog prijedloga (maksimalno 2.655 eura):

 • Potpore male vrijednosti:
  • Trošak osoblja (ugovor o radu na određeno/neodređeno),
  • Troškovi usluga (narudžbenica/ugovor s poslovnim subjektom).

8) Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora:

 • Potpore male vrijednosti:
  • Trošak vanjskih pružatelja usluge (narudžbenica/ugovor s poslovnim subjektom).

 

Financiranje:

 • Najniži iznos:
  • GRUPA A: 40.000 EUR
  • GRUPA B: 15.000 EUR
 • Najviši iznos:
  • GRUPA A: 995.000 EUR
  • GRUPA B: 300.000 EUR
 • Intenzitet potpore:
  • Regionalne potpore za ulaganje:
   • Panonska Hrvatska:
    • mikro i mala poduzeća:
     • 70%,
     • 75% - Sisačko - Moslavačka županija,
    • srednja poduzeća:
     • 60%,
     • 70% - Sisačko - Moslavčka županija.
   • Sjeverna Hrvatska:
    • mikro i  mala poduzeća: 70%
    • srednja poduzeća: 60%
   • Jadranska Hrvatska:
    • mikro i mala poduzeća: 60%
    • srednja poduzeća: 50%
   • Grad Zagreb:
    • mikro i mala poduzeća: 55%
    • srednja poduzeća: 45%
  • Potpore za savjetodavne usluge u korist MPS-ova:
   • ne više od 50% prihvatljivih troškova
  • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima :
   • ne više od 50% prihvatljivih troškova.
  • Potpore za usavršavanje:
   • mikro i mala poduzeća: do 70% prihvatljivih troškova,
   • srednja poduzeća: ne više od 60% odnosno do maksimalno 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju.
  • Potpore male vrijednosti:
   • GRUPA A - za aktivnosti povezane s provedbom projekta, intenzitet potpore ne premašuje 50% prihvatljivih troškova,
   • GRUPA B - 85% ukupno prihvatljivih troškova.

 

Rok za podnošenje prijava: od 30.4.2024. u 8:00 sati do 1.7.2024. u 16:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Upute za prijavitelje:

 

GRUPA A:

Obrasci:

Prilozi:

 

GRUPA B:

Obrasci:

 

Prilozi: