Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Najave natječaja: POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO 2

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja predstavilo je nacrt Poziva za dostavu projektnih prijedloga „POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO 2“ koji se planira objaviti početkom 2024. godine.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

  • malo ili srednje poduzeće ili privatno srednje kapitalizirano poduzeće iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora C prema NKD 2007), koji uključuju:
    • proizvodnja prehrambenih proizvoda (10),
    • proizvodnja pića (11),
    • proizvodnja tekstila (13),
    • proizvodnja odjeće (14),
    • prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja (16),
    • proizvodnja papira i proizvoda od papira (17),
    • tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa (18),
    • proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda (20),
    • proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka (21),
    • proizvodnja proizvoda od gume i plastike (22),
    • proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (23),
    • proizvodnja metala (24),
    • proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme (25),
    • proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. (28),
    • proizvodnja namještaja, d.n. (31).
  • prijavitelj mora imati udio troškova energije u prihodu ei=≥2,00% u godini koja prethodi predaji projektnog prijedloga,
  • prijavitelj mora biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u godini koja prethodi predaji projektnog prijedloga, a u trenutku podnošenja projektnog prijedloga mora biti registriran za navedene prihvatljive djelatnosti (sektore) u kojima će se odvijati projektne aktivnosti,
  • prijavitelj mora imati najmanje 10 zaposlenih na temelju sati rada u godini koja prethodi predaji projektnog prijedloga,
  • prijavitelj mora imati iskazan pozitivan EBITDA u godini koja prethodi predaji projektnog prijedloga, odnosno iskazan dobitak ako vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak,
  • prijavitelj mora imati poslovne prihode u godini prije predaje projektnog prijedloga u minimalnom iznosu 50% ukupne vrijednosti projekta,
  • prijavitelj mora imati minimalan udio kapitala i rezervi u pasivi mora iznositi više od 15% u godini koja prethodi predaji projektnog prijedloga.

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi projekta:

 Projekt mora doprinijeti smanjenju štetnih emisija za najmanje 20% u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, i/ili povećanju sekundarnih sirovina u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji od najmanje 20%.

1. Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti:

  • Prihvatljive su aktivnosti za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2
  • Prihvatljivi troškovi:
    • Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima;
    • Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
    • Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici (npr. uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona sukladno normi IEC 6003430);
    • Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa u skladu s ovim Pozivom.

2. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije:

  • Prihvatljive aktivnosti su ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Potpore za ulaganje dodjeljuju se u odnosu na novougrađene kapacitete.
  • Prihvatljivi troškovi:
    • postavljanje novih sustava za proizvodnju i skladištenje električne energije iz energije: sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača >15%), vjetra i geotermalne energije;
    • postavljanje novih sustava za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora: toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja >70%), dizalicama topline, geotermalnim izmjenjivačima topline, kotlovima na čvrstu biomasu, uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%).

3. Potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada:

  • Prihvatljive aktivnosti su ulaganja u mjere za primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš koji će rezultirati resursno učinkovitijom proizvodnjom uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i/ili životni vijek proizvoda, uključujući smanjenje resursa potrošenih u proizvodnji određene količine proizvoda, te zamjene primarnih sirovina sekundarnim (reciklirani ili ponovno upotrijebljeni materijali koji se obrađuju, a u suprotnom bi bili odbačeni ili obrađeni na način koji je manje prihvatljiv za okoliš) i/ili dekarbonizacijom i smanjenjem štetnih emisija.
  • Prihvatljivi troškovi:
    • uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodne procese koji rezultiraju uvođenjem i/ili zamjenom primarnih sirovina sekundarnim (ponovo upotrijebljenim, oporabljenim ili recikliranim) sirovinama i/ili smanjenjem nastanka otpada prilikom proizvodnje i/ili produljenim korištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline;
    • gradnja / rekonstrukcija zgrada / i/ili obnove zgrada uz uvjet da je isto neophodan dio investicije i vezan uz ulaganje – nabavu strojeva i opreme iz gornje točke, odnosno u svrhu uvođenja novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa. Zgrade koje se grade ili rekonstruiraju trebaju se projektirati kao zgrade gotovo nulte energije (nZEB).

4. Savjetodavne usluge:

  • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti (koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja
  • Prihvatljivi troškovi:
    • Usluga upravljanja projektom;
    • Usluga stručnog nadzora građenja;
    • Usluge provedbe nabave za potrebe projekta;
    • Usluge izrade dokumentacije za nabavu i provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt);
    • Usluge revizije za verifikaciju troškova projekta.

 

Financiranje:

  • Najniži iznos:
    • mala i srednja poduzeća: 70.000,00 EUR
    • srednje kapitalizirana poduzeća: 265.445,62 EUR
  • Najviši iznos:
    • mala i srednja poduzeća: 265.445,62 EUR
    • srednje kapitalizirana poduzeća: 4.645.298,29 EUR
  • Najviša ukupna vrijednost projekta ne može biti viša od 10.000.000,00 EUR
  • Intenzitet potpore:
    • Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
      • Panonska, Jadranska i Sjeverna Hrvatska:
        • mala poduzeća: 65%
        • srednja poduzeća: 55%
        • velika (mid-cap): 45%
      • Grad Zagreb:
        • mala poduzeća: 55%
        • srednja poduzeća: 45%
        • velika (mid-cap): 35%
    • Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, obnovljivog vodika i visokoučinkovite kogeneracije:
      • Panonska, Jadranska i Sjeverna Hrvatska:
        • mala poduzeća: 75%
        • srednja poduzeća: 65%
        • velika (mid-cap): 55%
      • Grad Zagreb:
        • mala poduzeća: 65%
        • srednja poduzeća: 55%
        • velika (mid-cap): 45%
    • Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova:
        • mala poduzeća: 50%
        • srednja poduzeća: 50%

 

Rok za podnošenje prijava: indikativan rok za zaprimanje prijava je od veljače 2024. godine do srpnja 2024. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!