Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Podrška programima usmjerenim mladima

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dana 05. srpnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Podrška programima usmjerenim mladima''.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • prijavitelj mora biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
  • udruga koja u svojem temeljnom aktu ima definirano da je ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade i koja je na zadnji dan roka za dostavu prijava najmanje jednu godinu upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu,
  • savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga koja u svom temeljnom aktu ima definirano da je ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade i koja je na zadnji dan roka za dostavu prijava najmanje jednu godinu upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu,
  • jedinice lokalne i regionalne samouprave osnovane temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 • jedinice lokalne i regionalne samouprave su prihvatljivi prijavitelji ukoliko projekt prijavljuju u partnerstvu s najmanje jednom udrugom mladih i za mlade i/ili savezom udruga.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti podijeljene su u 2 skupine:

 • Skupina 1: Aktivnosti usmjerene na rad s mladima
  • Grupa 1: Upravljanje projektom i administracija, 
  • Grupa 2: Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerene na razvoj i pružanje usluga vezanih uz organizaciju slobodnog vremena mladih,
  • Grupa 3: Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerenih na razvoj i pružanje usluga informiranja i savjetovanja mladih u skladu s potrebama zajednice,
  • Grupa 4: Aktivnosti usmjerene na prevenciju nasilja,
  • Grupa 5: Aktivnosti usmjerene na povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja,
  • Grupa 6: Zagovaračke aktivnosti i aktivnosti usmjerene na jačanje društvene participacije mladih kroz kontinuirani dijalog i njihovo aktivno uključivanje u kreiranje politika i strategija koje se tiču mladih,
  • Grupa 7: Promidžba i viljivost.
 • Skupina 2: Osnivanje i djelovanje centara za mlade
  • Grupa 1: Upravljanje projektom i administracija,
  • Grupa 2: Aktivnosti centara za mlade,
  • Grupa 3: Promidžba i vidljivost.

Financiranje:

 • Skupina 1:
  • Najniža vrijednost potpore: 150.000,00 kn
  • Najviša vrijednost potpore: 700.000,00 kn
 • Skupina 2:
  • Najniža vrijednost potpore: 1.000.000,00 kn
  • Najviša vrijednost potpore: 1.500.000,00 kn
 • Intenzitet potpore: 100%

Rok za dostavu prijave: 11. rujan 2017.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: