Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: ESIF Krediti za rast i razvoj

PROGRAM ZATVOREN!

 „ESIF Krediti za rast i razvoj“ je financijski instrument između HBOR-a i financijskih posrednika tj. komercijalnih banaka čime se malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganje stavlja oko 200 milijuna eura  po kamatnoj stopi između jedan i dva posto.

Investicijski krediti s niskim kamatnim stopama i bez naknada odobravaju se putem Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredne banke Zagreb d.d. i Zagrebačke banke d.d.

 

Prihvatljivi korisnici:

Mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit poslovnoj banci.

Jedan poduzetnik može dobiti samo jedan ESIF kredit  za rast i razvoj sukladno ovom Programu.

Prihvatljive djelatnosti ulaganja:

  • Područje C: Prerađivačka industrija
  • Područje I: Turizam (Djelatnosti pružanja smještaja)
  • Područje J: Informacije i komunikacije – svi
  • Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti – svi
  • Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – podsektor
  • Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – svi
  • Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija – podsektori 90 i
  • Područje S: Ostale uslužne djelatnosti – podsektori 95 i 96.

Uvjeti kreditiranja:

Namjena kredita:  isključivo za nove investicije/ulaganja u

1.  dugotrajnu materijalnu imovinu te prijenos poslovanja između osoba koje nisu obiteljski povezane te kada je isti popraćen i investicijskim ulaganjem i to:

         - osnivačka

         - zemljište (do 10% iznosa)

         - građevinski objekti (pri kupnji građevinskih objekata vrijednost zemljišta na kojem se isti nalaze ne može prelaziti 10% oprema i uređaji (strojevi i postrojenja),

2.  dugotrajnu nematerijalnu imovinu ukoliko se:

         - upotrebljava u poslovnoj jedinici koja prima

         - vodi kao imovina koja se kupuje po tržišnim cijenama od treće osobe nepovezane s korisnikom

         - uključi u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostane povezana s projektom kojem se dodjeljuje potpora najmanje 3 godine,

3.  obrtna sredstva vezana uz predmetno ulaganje (investiciju) do najviše 30% iznosa ukupnog kredita.

Vlastito učešće: Poduzetnik mora osigurati vlastito učešće od najmanje 15% iznosa investicije bez PDV-a.  Osim vlastitih novčanih sredstava priznaju se i izdaci nastali tijekom pripreme projekta (trošak pripreme zemljišta, pribavljanja dozvola, izrade studija, elaborata i sličnih dokumenata), a sve pod uvjetom da su nastali prije donošenja odluke o odobrenju kredita. 

Valuta kredita: dio kredita iz ESIF izvora može biti u kunama ili u kunama uz EUR valutnu klauzulu, dok se dio kredita iz izvora poslovne banke odobrava u kunama uz EUR valutnu klauzulu 

Iznos kredita: od 100.000 EUR do 3.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem  tečaju  HNB-a  na  dan  zaključenja  ugovora  (za  sektor  turizma  najviši  iznos kredita je 10.000.000 EUR)

Kamatna stopa:  na  dio  kredita  iz  sredstava  ESIF-a  0%  godišnje,  a na  dio  kredita  iz sredstava poslovne banke u skladu s njenom poslovnom odlukom

Rok otplate: krediti će se odobravati na rok od 12 godina uz poček od 2 godine, a za sektor turizma na 17 godina uključujući poček od 4 godine.

Način otplate: u jednakim ratama, anuitetima ili jednokratno

Instrumenti osiguranja: sukladno  procjeni/zahtjevu  poslovne  banke,  te  za povrat potpora 2 (dvije) zadužnice poduzetnika  

Ostali  uvjeti: iz  kredita  nije  moguća  refundacija  troškova.  Nije  moguće  ulaganje  u nekretnine čija je namjena daljnja komercijalizacija na tržištu (prodaja, iznajmljivanje i sl.).

U pripremi projekta i Zahtjeva za kredit PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Dokumentacija: