Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Obrtna sredstva – COVID – 19 mjera za MSP-ove u turističkim djelatnostima

Zahtjevi za kredit zaprimali su se do 05. lipnja 2020.

Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) zaključili su „Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma“ čime je omogućeno odobrenje izravnih beskamatnih kredita HBOR-a.

Prihvatljivi korisnici:

 • Mikro, mali i srednji poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva i preporukom Europske komisije 2003/361/EC od 6. 5. 2003. s registriranim osnovnim djelatnostima.

Prihvatljive djelatnosti ulaganja:

 • Pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29);
 • Putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatora) (NKD 79.11, 79.12);
 • Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34).

Uvjeti kreditiranja: 

 • smanjena poslovna aktivnost ili u potpunosti obustavljena uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 virusa na način:
  • realiziran je pad poslovnih prihoda/primitaka u I. kvartalu 2020. u odnosu na I. kvartal 2019. ili su očekivani poslovni prihodi/primici za 2020. godinu niži od poslovnih prihoda/primitaka za 2019. godinu; i/ili
  • otkazane su rezervacije, eventi, kongresi, seminari i slično; i/ili
  • otkazani su ugovoreni poslovi, rezervacije i/ili narudžbe.
 • Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije uzrokovane COVID-19 virusom.
 • Krediti se mogu odobriti poduzetnicima koji nisu u teškoćama* odnosno koji su zapali u privremene teškoće samo zbog krize uzrokovane pojavom COVID-19 virusa.
 • Krediti se ne mogu odobriti poduzetnicima koji su bili u teškoćama na dan 31. 12. 2019.

Namjena kredita: 

 • financiranje plaća,
 • financiranje režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon);
 • nabava sirovine,
 • podmirenje obveza prema dobavljačima,
 • podmirenje ostalih troškova tekućeg poslovanja; obrtna sredstva za pripremu turističke sezone; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a.

Način kreditiranja:

 • izravno kreditiranje – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u

Iznos kredita:

 • najniži iznos: 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti 
 • najviši iznos: 1.250.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, u  pravilu ne više od 25% ukupnih poslovnih prihoda/primitaka korisnika kredita. Najviši iznos kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te procjeni rizika transakcije.

Valuta kredita:

 • kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

Kamatna stopa: 

 • 0,00% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita do 3 godine
 • 1,50% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita od 4. do 5. godine

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i o mogućnostima dodjele državnih potpora ili potpora male vrijednosti korisniku kredita.

Naknade:

 • bez naknada

Korisnik kredita plaća premiju osiguranja ako se kredit osigurava policom osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike.

Rok i način korištenja kredita:

 • do 12 mjeseci
 • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje

Rok otplate: 

 • do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci

Ukupan rok korištenja kredita i počeka ne može biti dulji od 18 mjeseci.

Način otplate: 

 • u jednakim tromjesečnim ili šestomjesečnim ratama

Instrumenti osiguranja:

 • Jamstvom u obliku polica osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike ili jamstvom HAMAG-BICRO-a, a u skladu s pravilima Osiguranja izvoza odnosno HAMAG-BICRO-a te mjenicama i zadužnicama.
 • Iznimno i ovisno o procjeni rizika transakcije i korisnika kredita te ovisno o dostupnosti instrumenata osiguranja u odnosu na pojedinu transakciju i korisnika kredita, HBOR je ovlašten s korisnikom kredita ugovoriti i druge instrumente osiguranja u skladu s internim aktima HBOR-a.

Zahtjevi za kredit se zaprimaju do 05. lipnja 2020. godine.

U pripremi projekta i Zahtjeva za kredit PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Dokumentacija:

Opći kriteriji prihvatljivosti

Popis dokumentacije

Odluka o općim uvjetima kreditnog poslovanja HBOR-a

Obrasci za izravno kreditiranje:

Zahtjev za kredit

Tablice - Podaci o ulaganju:

Tablice klijenta

Upitnici za fizičke osobe:

Obrazac 2 - Upitnik za fizičke osobe

Obrazac 8 - Upitnik za politički izložene osobe

Upitnici za pravne osobe s prilozima:

Obrazac 8 - Upitnik za politički izložene osobe

Obrazac 3 - Upitnik za pravne osobe

Obrazac 5 - Podaci o stvarnim vlasnicima tvrtke

Tabela 1 - Prilog obrascu 5

Tabela 2 - Prilog obrascu 5

Izjava:

Izjava o povezanim osobama

Obrazac koji se dostavlja nakon potpisivanja ugovora o kreditu:

Obrazac - Zahtjev za korištenje kredita