Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, PBIRO obavijesti: Obrtna sredstva COVID-19 mjera

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) u suradnji s poslovnim bankama 30. ožujka 2020. objavila je mjeru COVID-19 za obrtna sredstva.

 

Prihvatljivi korisnici:

 • Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove;
 • Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.

Uvjeti kreditiranja: 

 • Korisnici kredita trebaju dokazati posljedice pandemije uzrokovane pandemijom COVID-19 (koronavirusa).

Namjena kredita: 

 • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
 • podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, i osim zatvaranja kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.

Način kreditiranja:

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci.
  • iznimno je za kredite u iznosu iznad 37 milijuna kuna moguće izravno kreditiranje (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga).

Iznos kredita:

 • najniži iznos: 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti 
 • najviši iznos: ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi transakcije i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a.

Valuta kredita:

 • kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR
 • kunski kredit

Kamatna stopa: 

 • 2,00% godišnje, fiksna za HBOR-ov dio kredita u modelu podjele rizika

Ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora, umanjenje kamatne stope za prvu godinu otplate kredita moguće je do 0,00% godišnje. Ovisno o raspoloživosti izvora financiranja, bit će razmotreno dodatno umanjenje kamatne stope i za 2. i 3. godinu otplate kredita.

Naknade:

 • bez naknade

Rok i način korištenja kredita:

 • do 6 mjeseci
 • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje

Sredstva se isplaćuju na račune dobavljača/izvođača radova i/ili na račun korisnika kredita, ovisno o namjeni obrtnih sredstava.

Rok otplate: 

 • do 3 godine, uključujući poček do 1 godine

Način otplate: 

 • u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

Instrumenti osiguranja:

 • instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR

 

U pripremi projekta i Zahtjeva za kredit PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Dokumentacija: