Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, PBIRO obavijesti: Obrtna sredstva COVID-19 mjera

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) u suradnji s poslovnim bankama 30. ožujka 2020. objavila je mjeru COVID-19 za obrtna sredstva.

Prihvatljivi korisnici:

 • Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove;
 • Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.

Uvjeti kreditiranja: 

 • Korisnici kredita trebaju dokazati posljedice pandemije uzrokovane pandemijom COVID-19 (koronavirusa) odnosno pribaviti COVID score koji izračunava FINA, pri čemu nije moguće kreditiranje poslovnih subjekata:
  • čiji čiji je COVID score negativan (-100), i/ili;
  • čija je oznaka rizičnosti prema podacima koje FINA dobiva od Hrvatske narodne banke „3 – neuredan“.
 • Nije moguće kreditiranje klijenata nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe.

Namjena kredita: 

 • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
 • podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, i osim zatvaranja kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.

Način kreditiranja:

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci.
  • iznimno je za kredite u iznosu iznad 37 milijuna kuna moguće izravno kreditiranje (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga).

Iznos kredita:

 • najniži iznos: 1.000.000,00 kuna (model podjele rizika)
 • najviši iznos: ne smije preći:
  • iznos dvostrukih godišnjih rashoda za plaće Krajnjeg korisnika za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu. U slučaju Krajnjih korisnika osnovanih 1.1.2019. ili nakon tog datuma, maksimalni iznos kredita ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda za plaće za prve dvije godine poslovanja; ili
  • 25% ukupnog prihoda/primitaka u 2019. godini; ili
  • uz odgovarajuće obrazloženje i na temelju izjave Krajnjeg korisnika o njegovim potrebama za likvidnošću, iznos kredita može se povećati da pokrije potrebe za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 18 mjeseci za MSP-ove i u sljedećih 12 mjeseci za velika poduzeća.

Valuta kredita:

 • kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR
 • kunski kredit

Kamatna stopa: 

 • 2,00% godišnje, fiksna za HBOR-ov dio kredita u modelu podjele rizika
 • Ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora, umanjenje kamatne stopeza prve tri godine otplate kredita moguće je do kamatne stope 0,00% godišnje.
 • Kada se kredit odobrava po uvjetima Privremenog okvira Europske komisije o državnim potporama kamatne stope u prve 3 godine otplate kredita su:
  • Mali i srednji poduzetnici: 1 godina - 0,51%; 2-3 godine - 0,76%
  • Veliki poduzetnici: 1 goinda -0,76%; 2-3 godine 1,26%              

Naknade:

 • bez naknade za obradu zahtjeva i rezervaciju sredstava,
 • ostale naknade se obračunavaju i naplaćuju u skladu s Pravilnikom za usluge koje obavlja HBOR.

Rok i način korištenja kredita:

 • do 6 mjeseci
 • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje

Sredstva se isplaćuju na račune dobavljača/izvođača radova i/ili na račun korisnika kredita, ovisno o namjeni obrtnih sredstava.

Rok otplate: 

 • do 5 godina, uključujući poček do 1 godine

Način otplate: 

 • u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

Instrumenti osiguranja:

 • instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR

U pripremi projekta i Zahtjeva za kredit PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Dokumentacija: