Opis Godina
Podaci o imovini i izvorima sredstava n-1 n
1. Vrijednost ukupne imovine
HRK
{{n1UkupnaImovina}}
HRK
{{nUkupnaImovina}}
   2. Dugotrajna imovina
HRK
HRK
   3. Kratkotrajna imovina
HRK
{{n1KratkotrajnaImovina}}
HRK
{{nKratkotrajnaImovina}}
      3.1. Zalihe
HRK
HRK
      3.2. Potraživanja od kupaca
HRK
HRK
      3.3. Kratkotrajna financijska imovina
HRK
HRK
      3.4. Novac u banci i blagajni
HRK
HRK
4. Kapital i rezerve
HRK
HRK
5. Dugoročne obveze
HRK
HRK
6. Kratkoročne obveze
HRK
{{n1Kratkorocne}}
HRK
{{nKratkorocne}}
   6.1. Obveze prema dobavljačima
HRK
HRK
   6.2. Obveze prema financijskim institucijama
HRK
HRK
Financijski rezultati n-1 n
  1. Ukupni prihodi
HRK
HRK
  2. Ukupni rashodi
HRK
HRK
  3. Dobitak prije oporezivanja
HRK
{{n1DobitTekuceText}}
HRK
{{nDobitTekuceText}}
  4. Gubitak prije oporezivanja
HRK
{{n1GubitakTekuceText}}
HRK
{{nGubitakTekuceText}}
Broj zaposlenih
HRK
HRK

Opis Godina Opće preporuke Opis pokazatelja
A. Pokazatelji financijske stabilnosti i zaduženosti n-1 n
1. Koeficijent financijske stabilnosti
{{n1KoeficijentFS}}
{{nKoeficijentFS}}
≤ 1 Pokazatelj stavlja u odnos dugotrajnu imovinu i zbroj kapitala i dugoročnih obveza.
2. Pokriće stalnih sredstava i zaliha, kapitalom i dugoročnim izvorima
{{n1Pokrice}}
{{nPokrice}}
≥ 1 Pokazatelj stavlja u odnos zbroj kapitala i dugoročnih obveza i zbroj dugotrajne imovine i zaliha.
3. Udio kapitala u izvorima sredstava, u %
{{n1KapitalIzvori}}
{{nKapitalIzvori}}
> 50 % Pokazatelj mjeri zaduženost poduzeća tako što stavlja u odnos kapital i zbroj kapitala, dugoročnih i kratkoročnih obveza.
B. Pokazatelji likvidnosti n-1 n
1. Koeficijent obrtaja ukupne imovine
{{n1KoeficijentObrtaja}}
{{nKoeficijentObrtaja}}
˃ 0,8 - 2,0 Pokazatelj stavlja u omjer ukupni prihod i ukupnu imovinu, odnosno mjeri koliko se puta imovina pretvori u prihode.
2. Koeficijent tekuće likvidnosti
{{n1KoeficijentTekLikvidnosti}}
{{nKoeficijentTekLikvidnosti}}
˃ 2 Pokazatelj stavlja u omjer kratkotrajnu imovinu i kratkoročne obveze, odnosno mjeri sposobnost poduzeća da podmiri svoje kratkoročne obveze.
3. Vrijeme naplate kratkotrajnih potraživanja od kupaca (u danima)
{{n1VrijemeNaplate}}
{{nVrijemeNaplate}}
˂˂ Pokazatelj daje uvid u prosječan broj dana potreban da se promatrana potraživanja naplate, a što je vrijeme kraće poduzetnik brže dolazi do sredstava. U odnos se uvrštavaju potraživanja od kupaca pomnožena s 365 i ukupni prihodi.
4. Vezivanje zaliha (u danima)
{{n1VezivanjeZaliha}}
{{nVezivanjeZaliha}}
˂˂ Pokazatelj daje uvid u prosječan broj dana potrebnih da se postojeće zalihe prodaju pa je manji broj dana za poduzetnika povoljniji. U odnos se uvrštavaju zalihe pomnožene s 365 i ukupni rashodi.
5. Vrijeme podmirivanja obveza prema dobavljačima (u danima)
{{n1vrijemePodmirivanjaObveza}}
{{nvrijemePodmirivanjaObveza}}
˂˂ Pokazatelj daje uvid u prosječan broj dana potrebnih da se postojeće obveze prema dobavljačima podmire. U odnos se uvrštavaju obveze prema dobavljačima pomnožene s 365 i ukupni rashodi.
C. Pokazatelji ekonomičnosti i uspješnosti n-1 n
1. Odnos ukupnog prihoda i rashoda - koeficijent
{{n1OdnosPrihodaRashoda}}
{{nOdnosPrihodaRashoda}}
>> Odnos ukupnih prihoda i ukupnih rashoda rezultira pokazateljem ekonomičnosti.
2. Udjel bruto dobiti u ukupnom prihodu, u %
{{n1UdjelDobiti}}
{{nUdjelDobiti}}
>> Pokazatelj profitabilnost poslovanja poduzeća.
3. Dobit po zaposlenom (HRK)
{{n1dobitZaposleni}}
{{ndobitZaposleni}}
>> Pokazatelj služi da se predoči efikasnost poslovanja poduzeća i zaposlenika.
4. Prihod po zaposlenom (HRK)
{{n1PrihodZaposleni}}
{{nPrihodZaposleni}}
>> Pokazatelj služi da se predoči produktivnost poslovanja poduzeća i zaposlenika.
5. Stopa rentabilnosti prema ukupnoj imovini (ROA)
{{n1StopaRentabilnosti}}
{{nStopaRentabilnosti}}
>> Pokazatelj služi kao prikaz uspješnosti korištenja imovine.
6. Stopa rentabilnosti prema kapitalu i rezervama (ROE)
{{n1StopaRentabilnostiKapital}}
{{nStopaRentabilnostiKapital}}
>> Pokazatelj služi kao prikaz uspješnosti korištenja vlastitog kapitala.